Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Bądźcie dzielne, Moje maleństwa, bo Moje wspaniałe Królestwo wkrótce będzie wasze

poniedziałek, 21 lipca 2014 roku, godz. 14.23

Moje drogie dzieci, kiedy stworzyłem ten świat, uczyniłem to po to, aby dzielić Moje Istnienie z każdym z was. Wówczas podzieliłem się Swoją Miłością, a świat stał się jednym we Mnie. Moi aniołowie cieszyli się w Moim nowo utworzonym Królestwie, a Moja Miłość rozszerzyła się poza Moje Królestwo, ponieważ chciałem, aby tak się stało.

Gdy Moja Miłość została zganiona, wiedziałem, że Mój smutek będzie powracał, dopóki nie odnowię ziemi, aby położyć kres grzechowi. Bliski jest Mój Czas, gdy wszyscy będą żyli według Mojej Woli. Moja Święta Wola będzie obecna w sercach Moich dzieci. Wszystko ponownie stanie się pełne radości. Do nadejścia tego wielkiego Dnia człowiek będzie znosił wiele bólu z powodu grzechu, który dokonał takiej rozłąki ze Mną.

Tak długo, jak istnieje grzech, człowiek będzie cierpiał próby narzucane mu przez tego, który Mnie nienawidzi. Zły duch przedstawi się wam tak, jakby was kochał, jakby zależało mu na was i nieustannie będzie wywierał wpływ na każdego z was, dopóki nie wyślę Mojego Syna, aby zebrał was w Swoje święte Ramiona. Bądźcie dzielne, Moje maleństwa, bo Moje wspaniałe Królestwo wkrótce będzie wasze i wraz ze swoimi rodzinami będziecie żyli w Mojej Świętej Woli. Kiedy Moja Boska Wola dokona się wśród was, świat, który składa się z Nieba i ziemi, stanie się jednym. Kiedy będziemy stanowić jedno, nie będzie więcej bólu i smutku, ponieważ grzech zostanie całkowicie wyeliminowany.

Wasz Ojciec Przedwieczny
Bóg Najwyższy

God the Father: Be brave, My little ones, for My Great Kingdom will soon be yours

Monday, July 21st, 2014 @ 14:23

My dear children, when I created the world, it was to share My Existence with each of you. My Love was then divided and it was then that the world became one in Me. My angels rejoiced in My new found Kingdom and My Love spread beyond My Realm, because I desired that this be the case.

While My Love was rebuked, I knew that My Sorrow would be replenished when I renewed the Earth to bring an end to sin. My Time is soon, when all will live according to My Will. My Holy Will, will be Present in the hearts of My children. All will be joyful again. Until this Great Day, much pain will be borne by man because sin has created such a separation from Me.

As long as sin exists, man will suffer the trials meted out to him by he who hates Me. He, the evil one, will present himself as if he loves you, as if he cares about you and he will continue to influence each one of you, until I send My Son to gather you into His Sacred Arms. Be brave, My little ones, for My Great Kingdom will soon be yours and you will, along with your families, live within My Holy Will.When My Divine Will is accomplished amongst you, the world, that is comprised of Heaven and Earth, will become one. When We are one, there will be no more pain or sorrow, because sin will be completely eradicated.

Your Eternal Father

God the Most High