Jezus Do Ludzkości

Nauka stworzona przez człowieka nie wyżywi waszych dusz

niedziela, 20 lipca 2014 roku, godz. 16.45

Moja szczerze umiłowana córko, gdy świat znajduje się pod wpływem ducha ciemności, dla tych, którzy wierzą we Mnie, Jezusa Chrystusa, pozostawanie wiernymi Mojemu Słowu staje się czymś bardzo trudnym. Gdy Mój Kościół będzie się chwiał, wtedy wierni poczują się zawiedzeni tym wszystkim, czego uczyłem, i będą się zmagać w swojej wierze.

Nie jest Moim życzeniem, żebyście odwracali uwagę od Słowa Bożego, bo kiedy tak będziecie czynić, nie znajdziecie Mojej Obecności. Gdy nie trzymacie się Mojego Słowa i kiedy pozwalacie, aby ogarnęło was fałszywe poczucie bezpieczeństwa – gdy grzech jest odsuwany na bok, jakby nie miał żadnych konsekwencji – wtedy trudno wam będzie dochować wierności Mojemu Nauczaniu.

Powstańcie wszyscy i słuchajcie teraz Mojego Głosu, gdy wam to mówię. Wszystko, co jest święte, zgodnie z tym, jak was uczyłem, zostanie rozerwane na kawałki. Wielu z was poczuje się zdezorientowanymi, gdy tak wiele Nauk, podanych przeze Mnie Mojemu Kościołowi, wkrótce zostanie odrzuconych jako niepasujące do tych czasów. Czasy, jakie was czekają, przyniosą wam wiele cierpienia, ponieważ nie otrzymacie prowadzenia, dzięki któremu Mój Kościół został zbudowany. Budowla runie, wiara Moich wyświęconych sług będzie tak osłabiona, że nie będziecie w stanie tego pojąć, a cała prawda zostanie zburzona. Nauka stworzona przez człowieka nie wyżywi waszych dusz. Tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę żywić was wiarą, która sprawi, że będziecie w stanie iść za Mną. Cokolwiek wam mówią, zawsze musicie pozostać Mi wierni, bo Ja zawsze zachowam względem was wierność.

Kiedy oddzielicie się ode Mnie, nieustannie będę stał blisko was, próbując przyciągnąć was z powrotem do Siebie. I choć może odejdziecie daleko, dostosowując swoje życie do akceptowania fałszu, nigdy was nie opuszczę. A kiedy się całkiem zagubicie, znajdę was i zabiorę z powrotem do Mojego Królestwa. Nigdy was nie opuszczę, mimo że wy Mnie opuścicie.

Wasz Jezus

Man-made doctrine will not feed your soul

Sunday, July 20th, 2014 @ 16:45

My dearly beloved daughter, when the world is under the spirit of darkness, it becomes very difficult for those who believe in Me, Jesus Christ, to stay true to My Word. When My Church falters, then the faithful will feel disillusioned with all that I taught and they will struggle in their faith.

It is not My desire that you divert your attention from the Word of God and when you do, you will not find Me Present. When My Word is not adhered to, and when you allow yourselves to be taken into a false sense of security – when sin is pushed aside as being of no consequence – then you will find it difficult to remain loyal to My Teachings.

Rise, all of you, and hear My Voice now as I tell you this. Everything that I taught you, as being Sacred, will be pulled asunder. Many of you will find it confusing when so many Teachings, given by Me to My Church, will soon be dismissed as being not for these times. The times you are facing ahead will bring much anguish, for you will not be given the direction upon which My Church was built. The edifice will crumble, the faith of My sacred servants will be weakened, beyond your capacity of understanding, and all Truth will be demolished. Man-made doctrine will not feed your soul. Only I, Jesus Christ, can feed you with the Faith, which will make you fit to follow Me. Whatever you are told, you must always remain true to Me, for I will always remain loyal to you.

When you separate from Me, I will be standing close to you constantly, trying to draw you back to Me. And while you may wander away and adjust your lives into accepting falsities, I will never desert you. And when you are completely lost, I will find you and bring you back into My Realm. I will never forsake you although you will forsake Me.

Your Jesus