Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Proszę tych, którzy przyjmują te Orędzia, aby się modlili za tę Misję

niedziela, 8 czerwca 2014 roku, godz. 14.45

Moje dziecko, czy mogę prosić tych, którzy przyjmują te Orędzia, aby się modlili za tę Misję? Jesteście wezwani do modlitwy, aby to Dzieło było chronione przed wszelkimi nikczemnymi zasadzkami i działaniem złego ducha poprzez tych, którzy mu służą i go czczą. Nigdy wcześniej wasze modlitwy nie były tak potrzebne, jak są w tym czasie. Działanie złego ducha przeciwko tej Misji Zbawienia jest silne, a jego nienawiść narasta. Jeśli nie będziecie prosili Boga o osłabienie nienawiści złego ducha i jego wpływu na ludzkość, jego dzieła będą kwitły i niszczyły dusze, dla których jedyna nadzieja na zbawienie pojawi się poprzez Dary, które Bóg daje Swoim dzieciom.

Proszę was, drogie dzieci, byście się modlili za tych wszystkich, którzy poświęcają swoje życie na Boże wezwanie i dla tej Misji. Ta Modlitwa ma być odmawiana za wszystkich Bożych proroków, wizjonerów i święte sługi, aby Mu dalej służyli, kiedy wypełnia On Ostateczne Przymierze.

Modlitwa Krucjaty 155
O ochronę Misji Zbawienia

O najdroższa Matko Zbawienia, usłysz nasze wołanie o ochronę Misji Zbawienia i o ochronę dzieci Bożych.

Modlimy się za tych, którzy przeciwstawiają się Woli Bożej w tym wielkim momencie historii.

Prosimy, abyś chroniła tych wszystkich, którzy odpowiadają
na Twoje wezwanie i na Słowo Boże, aby uratować każdego przed wrogami Boga.

Proszę, pomóż uwolnić te dusze, które padają ofiarą oszustwa diabła, i otwórz im oczy na prawdę.

O Matko Zbawienia, pomóż nam, biednym grzesznikom,
stać się godnymi otrzymania Łaski wytrwałości w czasie,
gdy będziemy cierpieć w Imię Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Chroń tę Misję od szkód. Chroń Twoje dzieci przed prześladowaniami.

Okryj nas wszystkich Twoim najświętszym płaszczem
i udziel nam Daru zachowania wiary za każdym razem,
gdy kwestionuje się głoszenie przez nas Prawdy i przekazywanie świętego Słowa Bożego, przez resztę naszych dni, teraz i na zawsze.

Amen.

Moje ukochane dzieci, każdego dnia musicie zanosić do Mojego Syna swoje modlitwy o ochronę tej Misji przed nienawiścią szatana. Gdy będziecie tak czynili, będzie wam udzielone wszelkie błogosławieństwo. Wy, którzy macie taką możliwość, proszę, ofiarujcie Msze, tak często, jak możecie, za Bożego proroka Marię od Bożego Miłosierdzia i za wszystkie sługi Boga, aby przez Boże Miłosierdzie wszystkie dusze na zawsze zjednoczyły się z Nim w Jego Królestwie.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: I ask those who follow these Messages to pray for this Mission

Sunday, June 8th, 2014 @ 14:45

My child, may I ask those who follow these Messages to pray for this Mission? Your Prayers are asked so that this Work is protected from all wicked snares and deeds of the evil one, through those who serve and honour him. Never before have your Prayers been needed as they are at this time. The work of the evil one against this Mission of Salvation is intense and his hatred is mounting. If you do not ask God to dilute his hatred and influence over humanity, his works will prosper and destroy souls, whose only hope of salvation will be through the Gifts, which God gives His children.

I ask you, dear children, to pray for all those who devote their lives to God’s Call and for this Mission. This Prayer is to be said for all of God’s prophets, visionaries and holy servants, so that they continue to serve Him as He fulfills the Final Covenant.

Crusade Prayer (155)

For Protection of the Mission of Salvation:

O dearest Mother of Salvation, hear our call for the protection of the Mission of Salvation and for the protection of God’s children.

We pray for those who defy the Will of God in this great moment in history.

We ask that you protect all those who respond to your call and the Word of God, to save everyone from the enemies of God.

Please help release those souls, who fall prey to the deceit of the devil and open their eyes to the Truth.

O Mother of Salvation, help us poor sinners to be made worthy, to receive the Grace of perseverance at our time of suffering in the Name of your beloved Son, Jesus Christ.

Protect this Mission from harm. Protect your children from persecution.

Cover all of us with your Most Holy Mantle and favour us with the Gift of retaining our faith, every time we are challenged for speaking the Truth, for conveying the Holy Word of God, for the rest of our days now and forever.

Amen.

My beloved children, you must present your Prayers each day to my Son, for the protection of this Mission against the hatred of Satan. When you do this, every Blessing will be given to you. To those of you who are able, please have Masses offered up, as often as you can, for God’s prophet Maria Divine Mercy and for all of God’s servants, so that through God’s Mercy, all souls will be united with Him in His Kingdom, forever.

Your beloved Mother

Mother of Salvation