Jezus Do Ludzkości

Wiara duchowieństwa będzie deptana przez największego wroga Boga, jaki kiedykolwiek chodził po ziemi – antychrysta

sobota, 7 czerwca 2014 roku, godz. 20.00

Moja szczerze umiłowana córko, duch Prawdy, który panuje w Moim Kościele na ziemi, musi być zachowany, pielęgnowany i podtrzymywany przez Moje święte sługi, którym powierzyłem opiekę nad wszystkimi dziećmi Bożymi.

Kapłani w Moim Kościele wkrótce stawią czoła wyzwaniom, które spowodują, że wielu bardzo trudno będzie zachować Moje Słowo. Wszystko, co nie jest ode Mnie, zostanie im przedstawione przez zdrajców spośród nich.

Jakże pragnę przynieść im pocieszenie i jak bardzo chcę zrobić wszystko, co jest w Mojej Mocy, aby napełnić ich dusze Ogniem Ducha Świętego. Uczynię to, aby zachowali czujność, spokój i by nie ogarnęły ich wątpliwości, gdy zostaną poproszeni o udział w doktrynie, która nie będzie ode Mnie. Jako obrońcy Mojego Słowa muszą być gotowi do zachowania wierności wobec Mnie. Jednak będą ich przekonywać, aby poszli za nową interpretacją Mojego Słowa, a to doprowadzi ich do poważnego błędu. Gdy poprowadzą do błędu i do popełnienia bluźnierstwa niewinne dusze i tych, którzy są Mi oddani, będą winni przyjęcia doktryn z piekła. Z tego powodu poznają, jak to jest odczuwać Gniew Mojego Ojca.

Kapłani, którzy są Moi, będą musieli odnowić swoje śluby miłości, miłości bliźniego i czystości, jeśli mają pozostać w stanie Łaski, aby Mi służyć, skoro zobowiązali się czynić to w Moje Imię. Niestety, moc zła, która nad nimi zapanuje, będzie taka, że wielu odczuje, iż presja wywierana na nich jest zbyt trudna do wytrzymania. Inni przyjmą tę nową doktrynę i staną się częścią nowego kapłaństwa jednego świata, które wkrótce ma zostać ogłoszone, a w którym to nie będą już służyć Bogu w Trójcy Jedynemu. Doprowadzą oni wtedy wiele dusz do odstępstwa. Tylko niewielu pozostanie wiernych Mnie i będą pocieszali tych chrześcijan, którzy nigdy nie odeszli od Prawdy. Ci, którzy Mnie zdradzą, sami będą ofiarami antychrysta i jego armii, która będzie prześladowała ich na takie sposoby, że jeśli nie zawrą paktu z bestią, zostaną odrzuceni jak przestępcy i będą oskarżeni o zbrodnie przyrównywane do zdrady.

Wierni będą się wzajemnie pocieszali i przez Moją Łaskę zostaną im przekazane Dary od Boga, potrzebne do ochrony przed prześladowaniem, w tym Pieczęć Boga Żywego, które pozwolą im przezwyciężyć sprzeciw, którym stawią czoła, gdy chrześcijaństwo zostanie potraktowane brutalnie. Ci, którzy są dla Mnie i we Mnie, odczują wielką odwagę w swoich sercach, bo będą w stanie rozróżnić Ducha Prawdy od ducha zła. Wtedy cały czas wiara duchowieństwa będzie deptana przez największego wroga Boga, jaki kiedykolwiek chodził po ziemi – antychrysta. On ich zwiedzie i wciągnie w wielką sieć oszustwa i rozpaczy. Jego wpływ na nich będzie jak wielka ciemność, która na nich zstąpi i zgasi Światło ich dusz, po czym wielu sprzeda swoje dusze szatanowi.

Wszystkie te wydarzenia brzmią tak, jakby miał nastąpić wielki hałas, jak huk grzmotu, ale to nie w ten sposób bestia będzie działał. Nie, jego misja będzie postrzegana jako wielka ewangelizacja świata, która przejawi się na wiele sposobów. Będzie wyglądała na tak atrakcyjną, że nie tylko wyświęceni słudzy, wybitni ludzie Boży, wybrani do prowadzenia Jego ludu na ziemi do świętości, padną ofiarą tego oszustwa. Wrogowie Boga również przyjmą nowy ruch ewangeliczny, który zostanie ogłoszony etapami i nie przy wielkich fanfarach, bo to spowodowałoby tylko zbyt wiele pytań.

Zostanie wprowadzone nowe prawodawstwo, które będzie postrzegane jako poprawa warunków życia ubogich na świecie. Potem nastąpi zjednoczenie krajów, utworzone przez ich banki, firmy, przez bratnie sojusze na wypadek przyszłych wojen, przez politykę i wreszcie przez religię. Kroki zostały poczynione, a ten plan jest koordynowany we wszelkich szczegółach od ponad siedmiu lat.

Proszę was tylko o jedno, abyście zachowali czujność i modlili się za wszystkich Moich kapłanów, aby zachowali Łaski, którymi będę ich obdarzał, by Mi służyli i by mogli zachować prawdziwą wiarę.

Tylko Prawda jest wieczna.

Tylko Prawda Mojego Słowa podtrzyma życie – życie duszy, a także życie tej ziemi.

Kłamstwa przedstawiane jako Prawda pochodzą od szatana, który jest potępiony na wieczność. Ci, którzy za nim podążają, dostosowują swoje drogi i stają się jego sługami, pogrążą się w ciemności i znajdą się w wielkim niebezpieczeństwie.

Tylko Prawda was uratuje. Ja Jestem Prawdą. Idźcie tylko za Mną, ponieważ nic innego nie może przynieść wam miłości, pokoju, wiecznej radości czy szczęścia. Tylko idąc za Mną i Moim świętym Słowem – takim, jakie dałem światu, i w które nie ingerowano – możecie być zbawieni.

Wasz Jezus

The faith of the clergy will be trampled upon by the greatest enemy of God ever to walk the Earth – the antichrist

Saturday, June 7th, 2014 @ 20:00

My dearly beloved daughter, the Spirit of Truth, which prevails through My Church on Earth, must be sustained, nurtured and upheld, by those holy servants of Mine to whom I entrusted the care of all of God’s children.

The priests in My Church will soon face challenges, which will mean that many will find it very difficult to uphold My Word. Everything that is not of Me will be presented to them by the traitors among them.

How I yearn to bring them comfort and how I will do all in My Power to fill their souls with the Fire of the Holy Spirit. I will do this so they will remain alert, calm and in no doubt, when they are asked to participate in doctrine, which will not be of Me. They must, as guardians of My Word, be prepared to remain loyal to Me. But they will be persuaded to pursue a new interpretation of My Word and this will lead to grave error. Should they lead innocent souls and those who are devoted to Me into error and into committing blasphemy, they will be guilty of embracing the doctrines of Hell. For that, they will know what it is like to feel the Wrath of My Father.

The priests who are Mine will need to renew their vows of love, charity and chastity, if they are to remain in a State of Grace, in order to serve Me as they have committed to do in My Name. Sadly, the power of evil, which will prevail against them, will be such that many will find the pressure exerted on them just too difficult to withstand. Others will embrace the new doctrine and they will become part of the soon-to-be-declared new one world priesthood – where they will no longer serve the Triune God. They will then lead many souls into apostasy. Only a few will remain faithful to Me and they will comfort those Christians who will never deviate from the Truth. The ones who betray Me will themselves be the victims of the antichrist and his army, who will persecute them in ways, which will mean that unless they make a pact with the beast, they will be discarded like criminals and be accused of crimes akin to treason.

The faithful will comfort each other and by My Grace they will be given the Gifts from God, needed to protect themselves against persecution, including the Seal of the Living God, which will enable them to overcome the opposition they will face when Christianity will be brutalized. Those who are for Me and in Me will feel great courage in their hearts, for they will be able to discern the Spirit of Truth from the spirit of evil. And all during this time, the faith of the clergy will be trampled upon by the greatest enemy of God ever to walk the Earth – the antichrist. He will seduce them and draw them into a great web of deceit and despair. His influence over them will be like a great darkness, which will descend over them and extinguish the Light of their souls and many will, after that, sell their souls to Satan.

All of these events sound as if there will be a great noise, like the clapping of thunder, but it is not how the beast will operate. No, his mission will be seen as a great evangelization of the world, which will manifest in many ways. It will be seen to be so appealing, that it will not only be those sacred servants, the luminaries of God, chosen to lead His people on Earth into holiness, who will fall victim to the deceit. The enemies of God will also embrace the new evangelical movement, which will be announced in stages and not with great fanfare, for that would only create too many questions.

New legislations will be introduced which will be seen to improve the lives of the world’s poor. Then the unification of countries will be created through their banks, businesses, alliances as comrades in the event of future wars, politics and finally, religion. The steps have already begun and the plan has been coordinated for over seven years and in great detail.

All I ask of you is to remain alert and to pray for all My priests, so that they will retain the Graces, which I bestow upon them in order to serve Me and so that they can retain the True Faith.

Only the Truth is everlasting.

Only the Truth of My Word will sustain life – life of the soul, as well as the life of this Earth.

Lies, presented as the Truth, come from Satan, who is doomed for eternity. Those who follow him, adapt his ways and become his servants, will plunge into darkness and place themselves in grave danger.

Only the Truth will save you. I Am the Truth. Follow only Me, for nothing else can bring you love, peace, eternal joy or happiness. Only by following Me and My Holy Word – as I gave it to the world, where it has not been tampered with – can you be saved.

Your Jesus