Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Modlitwa Credo, która potwierdza, Kim Ja Jestem, zostanie zmieniona

poniedziałek, 26 maja 2014 roku, godz. 16.22

Moja najdroższa córko, przyjdzie czas, kiedy modlitwa Credo, która potwierdza, Kim Ja Jestem, zostanie tak zmieniona, aby czcić zamiast Mnie fałszywych bogów.

Gdy będzie wprowadzana jedna światowa religia, będzie się to odbywało ostrożnie, tak aby nie robić wrażenia, że Ja, Ojciec Przedwieczny, nie jestem już dłużej czczony. Kiedy Ja nie będę już czczony, wtedy ta nowa modlitwa stanie się obrzydliwością i nie może być odmawiana, jeśli Moje dzieci chcą pozostawać ze Mną i pragną Życia Wiecznego. Znacznie lepiej będzie, jeśli pozostaniecie w milczeniu, niż wypowiecie jedno słowo bluźnierstwa, które zostanie wprowadzone we wszystkich kościołach na całym świecie, oddających cześć Mnie, waszemu Ojcu, i uznających Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, waszego Zbawiciela.

Słowa, które czczą Imię Moje i Mojego Syna, zostaną przekręcone, a wyrażenia, które odnoszą się do Mojego Syna, będą zawierały terminy takie jak „Jezus Światła”. Ta nowa modlitwa będzie kładła nacisk na wyższość człowieka, jego odpowiedzialność za zapewnienie dobrobytu swoim braciom i serdeczne przyjęcie, jako jedno, wszystkich religii, aby czcić Boga. Wszystkie odniesienia do Mojego Syna, jeśli chodzi o sposób, w jaki Mój Syn ma być czczony, zostaną zastąpione przez ten nowy tytuł, który zostanie Mu nadany. Powiedzą światu, by czcił piękno ziemi, cuda świata stworzonego przez Boga, Który jest Jeden dla wszystkich i Który uznaje każdy rodzaj kultu. To będzie czas, kiedy ten świat połączy się w jeden świat jako religia pogańska. Ponieważ tak wiele wyrażeń religijnych zaśmieci to nowe wyznanie wiary, tylko ci, którzy są pobłogosławieni rozeznaniem, w pełni zrozumieją, co się dzieje.

Jakże daremne okażą się ich wysiłki, bo ci, którzy narzucają tę ciemność Moim dzieciom, będą cierpieli za to, że odrzucili swojego Stwórcę. A kiedy ta modlitwa zostanie wzięta za dobrą monetę, inna obrzydliwość zostanie narzucona – wprowadzenie na nowo zredagowanego Słowa, które nie przyniesie niczego oprócz zgniłych owoców.

Z czasem zostanie utworzony specjalny symbol, który będzie reprezentować nowego bożka uczynionego ręką człowieka, tak by się wydawało tym, którzy będą proszeni o jego noszenie, że robią coś dobrego w okazywaniu wzajemnej solidarności. Powiedzą im, że wszystkie te rzeczy są dla dobra wszystkich, a waszym pierwszym obowiązkiem jest poszukiwanie doskonałości człowieka. Powiedzą wam, że to jest ważne, zanim można będzie stanąć wobec Boga. Nie możecie pełnić Woli Boga, jeśli nie dążycie do sprawiedliwości, aby uwolnić ludzkość z niewoli prześladowań religijnych, biedy i wojen. Nacisk zostanie położony na wszystkie rzeczy związane z Moim dziełem stworzenia – ziemią, narodami, ludźmi i przywódcami politycznymi. Powiedzą, że wszyscy zostaną tak powiązani w jedno, aby lepiej służyć Bogu. Będą oni służyli jednak wyłącznie królowi kłamstwa, który wprowadzi te wszystkie rzeczy. I mimo że świat będzie oklaskiwał te nowe, pozornie innowacyjne osiągnięcia w światowych sprawach, ludzkość zostanie zmuszona do pogaństwa. Pogaństwo przyniesie ze sobą przerażającą ciemność duszy. Ponieważ to wszystko jest wymierzone przeciwko Mnie, to Ja powielę ich obrzydliwości – na ziemi, po której chodzą, w wodzie, którą piją, w górach, po których się wspinają, na morzach, które przemierzają i w deszczu, który ożywia ich uprawy.

Walka między potężnymi, pysznymi i złymi spośród ludzi a Mną, ich Ojcem Przedwiecznym, ich Stwórcą, będzie zacięta.

Wasz Ojciec Przedwieczny
Bóg Najwyższy

God the Father: The Credo Prayer, which acknowledges Who I Am, will be changed

Monday, May 26th, 2014 @ 16:22

My dearest daughter, the time will come when the Credo Prayer, which acknowledges Who I Am, will be changed to honour false gods instead.

When the one world religion is introduced, it will be done carefully, so as not to give an impression that I, the Eternal Father, Am no longer revered. If I Am not revered then this new prayer will become an abomination and must never be recited, if My children want to remain with Me and who desire Eternal Life. Far better if you remain silent than to utter one word of blasphemy, which will be introduced into all churches everywhere, which honour Me, your Father and who accept My Son, Jesus Christ, your Saviour.

Words, which venerate My Name and that of My Son, will be twisted and expressions, which refer to My Son, will include such terms as “Jesus of the Light.” This new prayer will place the emphasis on the superiority of man, his responsibility to ensure the welfare of his brother and to welcome, as one, all religions to honour God. All references to My Son, in the way which He is meant to be revered, will be replaced by this new title they will give Him. The world will be told to honour the beauty of the Earth; the wonders of the world created by a God Who is One for all and Who accepts every kind of worship. This will be the time when the world will come together into one world, as a pagan religion. Because so many religious expressions will litter this new creed, it will take those who are blessed with discernment to truly understand what is happening.

How futile their efforts will be, because those who inflict this darkness upon My children will suffer for their rejection of their Creator. And when this prayer is taken at face value, another abomination will be inflicted – the introduction of the rewritten Word, which will bear nothing but rotten fruit.

In time, a special symbol, which will represent the new man-made god, will be created, so that it will seem to those who are asked to wear it that they will be doing a good thing in showing solidarity to one another. All these things, they will be told, are for the good of all, where your first duty is to seeking the perfection of man. This, they will tell you, is important before you can face God. You cannot do God’s Will if you do not seek justice to free humanity from bondage to religious persecution, poverty and wars. The focus will be on all things to do with My Creation – the Earth; the nations; the people and political rulers. All will be tied together as one in order, they will say, to serve God better. All they will be serving will be the king of lies, who will bring all of these things about. And, while the world will applaud these new seemingly innovative advances in global matters, humanity will be coerced into paganism. Paganism will bring with it an appalling darkness of the soul. Then, for everything that is leveled against Me, I will replicate their abominations – upon the Earth they walk on; the water they drink; the mountains they climb; the seas they cross and the rain, which feeds their crops.

The battle between the mighty, the proud and the evil amongst men and Me, their Eternal Father, their Creator, will be a hard fought one.

Your Eternal Father

God the Most High