Jezus Do Ludzkości

Grupy, które będą upowszechniały herezję przeciwko świętej Biblii, będą tropiły tych, którzy pozostaną nieugięci w wierze

środa, 21 maja 2014 roku, godz. 20.40

Moja szczerze umiłowana córko, Mój Ojciec pragnie, aby wszystkie Jego dzieci okazywały sobie nawzajem miłość i życzliwość. Grzech rozprzestrzenia się bardzo szybko jako bezpośredni skutek grzechu pychy, bo skażenie, zwłaszcza wśród tych, którzy uważają się za chrześcijan, ogarnęło wiele dusz, które były kiedyś blisko Mojego Najświętszego Serca.

Szatan i wszystkie demony, które on wysłał do zniszczenia ludzkości, dokonali licznych podziałów na świecie. Starają się oni doprowadzić narody i społeczności do sporów między sobą. Ataki terrorystyczne staną się coraz bardziej powszechne, ale najpoważniejszy znak przyjdzie w postaci prześladowania chrześcijan. Nigdy wcześniej chrześcijanie nie byli tak poniżani, ich prawo do wolności religijnej tak ograniczane, a ich prawo do pozostania wiernym Słowu tak naruszane – jak to nastąpi teraz.

Chrześcijanie nie tylko będą brani na cel przez Moich wrogów, ale zwrócą się także jedni przeciw drugim. Grupy, które będą upowszechniały herezje przeciwko świętej Biblii, będą tropiły tych, którzy pozostaną nieugięci w wierze. Będą one publicznie ich krytykowały, ośmieszały ich wierność Prawdzie i odszukiwały każdego Mojego wyświęconego sługę, który ośmieli się wystąpić przeciw ich zdradzeniu Mnie, Jezusa Chrystusa.

Zły duch w tym czasie walczy przeciwko Mnie ze strasznym gniewem, ponieważ wie, że Mój Czas już prawie nadszedł. Rozpoznajcie każdą z form prześladowania przeciwko wam – jako chrześcijanom, prawdziwym wizjonerom, prorokom czy wyświęconym sługom – taką, jaką ona jest w rzeczywistości. Wulgarnym i nikczemnym atakiem na Mnie, waszego umiłowanego Jezusa Chrystusa. Pamiętajcie, Moi ukochani wyznawcy, nie wolno wam się poddawać, będąc prześladowanymi z powodu waszej miłości do Mnie. Módlcie się za te biedne dusze, które pozwoliły, aby zło wylewało się z ich ust. Bądźcie cierpliwi i spokojni, gdy dotykają was prześladowania chrześcijan, bo tylko Moja Boskość jest wieczna. Nikczemne czyny, działania lub herezja przeciwko Mnie znikną w mgnieniu oka. I tylko ci, którzy prawdziwie należą do Mnie, znajdą pokój i zbawienie.

Módlcie się za swoich prześladowców i swoich oprawców, bo gdy będziecie tak czynić, osłabicie moc złego ducha.

Wasz Jezus

Groups who will promote heresy against the Holy Bible will seek out those who will remain steadfast in the Faith

Wednesday, May 21st, 2014 @ 20:40

My dearly beloved daughter, My Father desires that all of His children show love and charity to each other. Sin is spreading so quickly, as a direct result of the sin of pride, that the infestation, especially amongst those who claim to be Christians, has claimed many souls who were once close to My Sacred Heart.

Satan, and every demon he has sent to destroy humanity, has created much division in the world. They are trying to bring nations and communities into dispute with one another. Terrorist attacks will become more rampant, but the most serious sign will be in the form of the persecution of Christians. Never before will Christians be demeaned – their right to religious freedom curtailed and their right to remain true to the Word be violated – as they will be now.

Christians will not only be targeted by My enemies, but they will also turn on each other. Groups who will promote heresy against the Holy Bible will seek out those who will remain steadfast in the Faith. They will publicly critise them, ridicule their loyalty to the Truth and seek out every sacred servant of Mine who dares to challenge their betrayal of Me, Jesus Christ.

The evil one fights Me, at this time, in a terrible rage, because he knows My Time is almost upon you. Recognise any form of persecution against you, as a Christian, a true visionary, prophet or sacred servant, for what it is. A vulgar and evil assault on Me, your beloved Jesus Christ. Remember, My beloved followers, you must not give in to persecution, because of your love for Me. Pray for those poor souls who have allowed evil to spill out of their mouths. Be patient and calm when you witness persecution against Christians, for only My Divinity is Eternal. Evil deeds, acts or heresy against Me, will vanish in an instant. And only those who are truly for Me will find peace and salvation.

Pray for your persecutors and your tormentors, for when you do, you dilute the power of the evil one.

Your Jesus