Jezus Do Ludzkości

Szatan jest największym biczem rodzaju ludzkiego, a jego skażenie jest śmiercionośne

wtorek, 20 maja 2014 roku, godz. 11.14

Moja szczerze umiłowana córko, człowiek, który nie wierzy w zło, nie wierzy w grzech. Ten, który oświadcza, że zło jest w umyśle obserwatora, jest w stanie przyjąć zło w każdym przebraniu i ostatecznie stać się na nie nieczuły.

Gdy zło jest ignorowane, szatan osiąga wielkie zwycięstwo, bo król kłamstw dokłada wszelkich starań, aby ukryć zło, a zwykle robi to poprzez przedstawienie argumentów na rzecz wspierania tolerancji w społeczeństwie. Kiedy ludzka inteligencja jest wykorzystywana do tego, by poprzez podawanie wszelkich racjonalnych powodów usprawiedliwiać zło, to dusze, które są winne szerzenia takiej nieprawdy, stają się głównymi celami złego ducha.

Gdy dusza już raz go wpuści, to ten wielki zwodziciel przekona ofiarę, że działa ona w dobrej wierze i dla dobra świata, gdy usprawiedliwia złe czyny, które są przeciwko Bogu. Zły duch przygotował taki podstęp, że wielu ludzi, którzy już dłużej nie wierzą w szatana i zło, jakie rozprzestrzenia on po całym świecie, stanie się niezdolnych do rozpoznania różnicy między tym, co jest słuszne, a co jest błędne. Ci ludzie będą podawali uzasadnienia i przedstawiali wszelki racjonalny punkt widzenia, aby promować niemoralność we wszystkich przejawach. Wtedy człowiek, który odważa się bronić moralności, będzie przez nich demonizowany. Taka jest droga ludzkości w dzisiejszym świecie. Gdy odrzuca się istnienie zła, wówczas zaprzecza się istnieniu szatana. Wtedy król kłamstw i każdy Mój wróg zyskuje siłę, a jego chętne ofiary, które będą działały jako jego rzecznicy, staną się odporne na Łaski Boże.

Gdy Mój Kościół na ziemi odrzuca istnienie szatana, to bardzo niewiele można zrobić dla tych, którzy naprawdę są opanowani przez złego ducha. Kiedy Mój Kościół zaprzeczy istnieniu bestii lub wiecznej otchłani, w którą on i wszyscy upadli aniołowie zostali zrzuceni, wtedy będziecie wiedzieli, że dzieciom Bożym już nie ujawnia się Prawdy.

Jeśli ludzie nie będą wiedzieli o niebezpieczeństwach, które szatan sprowadza na dusze, to nie będą w stanie uzbroić się przeciwko złu. Gdy tak się stanie, prawdziwe Nauczanie Boga przestanie już być przyjmowane za to, czym ono jest.

Czas nie zmienia się w Moim Królestwie. Szatan jest największym biczem rodzaju ludzkiego, a jego skażenie jest śmiercionośne. Ukrywa się starannie – jest mistrzem oszustwa, bo zawsze będzie przedstawiał dobro jako zło, a zło jako dobro. Tylko ci, których oczy są naprawdę otwarte na Boga, zrozumieją zagrożenie, jakie szatan stanowi dla zbawienia świata.

Wasz Jezus

Satan is the greatest scourge of the human race and his contamination is lethal

Tuesday, May 20th, 2014 @ 11:14

My dearly beloved daughter, the man who does not believe in evil does not believe in sin. He who declares that evil is in the mind of the beholder is capable of accepting evil in every guise and will, eventually, become immune to it.

When evil is ignored, Satan has won a great victory, for the king of lies goes to great lengths to disguise evil and he usually does this by presenting the argument to promote tolerance in society. When human intelligence is used to argue all the rational reasons for excusing evil, these souls, guilty of spreading such untruths, become prime targets of the evil one.

Once a soul allows him in, the great deceiver will convince his prey that they are acting in good faith and for the good of the world, when they justify wicked acts, which are against God. The evil one has created such deceit that many people, who no longer believe in Satan or the evil which he has spread throughout the world, will become incapable of distinguishing the difference between what is right and what is wrong. These people will argue and present every rational viewpoint to promote immorality in all aspects. Then the man who dares to defend morality will be demonized by them. Such is the way of humanity in the world today. When the existence of evil is rejected, then the existence of Satan is denied. This is when the king of lies and every enemy of Mine gains strength and his willing victims, who will act as his mouthpieces, become immune to Divine Graces.

When Satan is rejected by My Church on Earth, then very little can be done for those who are truly infested by the evil one. When My Church denies the existence of the beast or the eternal abyss into which he and all the fallen angels have been thrown, then you will know that the Truth is not being revealed to God’s children.

If people do not know of the dangers that Satan inflicts upon souls, then they will not be able to arm themselves against evil. When this happens, the True Teachings of God are no longer accepted for what they are.

Time does not change in My Kingdom. Satan is the greatest scourge of the human race and his contamination is lethal. So careful to hide himself, he is a master of deceit because he will always present good as evil and evil as good. Only those whose eyes are truly opened to God will understand the threat he poses in the salvation of the world.

Your Jesus