Jezus Do Ludzkości

Mój Nowy Raj stanie się światem bez końca – jak to zostało przepowiedziane

czwartek, 17 kwietnia 2014 roku, godz. 21.00

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Zmartwychwstanie wydarzyło się dla pewnego powodu. Ono nie nastąpiło po prostu po to, by udowodnić Moją Boskość tym, którzy nie przyjęli tego, Kim Ja Jestem. Do tego czasu dusze, które zmarły, nie mogły wejść do Nieba. Musiały czekać. Lecz gdy tylko nastąpiło Moje Zmartwychwstanie, dostały one Nowe Życie w Moim Królestwie. Moje Zmartwychwstanie przyniosło duszom Życie Wieczne i dlatego śmierć już dłużej nie ma władzy nad rodzajem ludzkim.

Moje Zmartwychwstanie stanie się wyraźnie oczywiste przy Moim Powtórnym Przyjściu, bo wtedy te wszystkie dusze, które umarły we Mnie i dla Mnie, również zostaną wskrzeszone z martwych i otrzymają Życie Wieczne. Powstaną w ciele i duszy, w doskonałej jedności z Wolą Boga i będą żyli w Moim Nowym Królestwie, kiedy stara ziemia i Niebiosa znikną, a pojawi się Nowy Świat. Mój Nowy Raj stanie się światem bez końca – jak to zostało przepowiedziane. Ci wszyscy, którzy kochają Boga i którzy przyjmują Moją miłosierną Dłoń, wejdą do Mojego chwalebnego Królestwa. To była obietnica, którą złożyłem, kiedy oddałem Moje ziemskie Ciało na śmierć, aby dać wam wszystkim Życie Wieczne. Nie zapominajcie – co Bóg obiecuje, to zawsze daje. To, co Bóg przepowiedział wszystkim Swoim prorokom, wypełni się, ponieważ On nie mówi jednego, a myśli o czymś innym.

Kiedy Bóg powiedział Janowi, że w ostatnich dniach świat się podzieli i Jego świątynia zostanie zniszczona, nie kłamał. Rządy tych, którzy chcą zniszczyć Słowo Boże, rozpoczęły się, a czas na spełnienie się tych wszystkich proroctw, przepowiedzianych Danielowi i Janowi, jest już blisko. Moja obietnica przyjścia i oddzielenia kozłów od owiec ma stać się rzeczywistością. Człowiek otrzyma pomoc wszelkiego rodzaju, poprzez interwencję z Nieba, i mnóstwo okazji do dokonania ostatecznego wyboru. Albo pójdzie za Mną, albo zostanie w tyle.

Wasz Jezus

My New Paradise will become the World without end – as foretold

Thursday, April 17th, 2014 @ 21:00

My dearly beloved daughter, My Resurrection from the dead happened for a reason. It did not take place simply to prove My Divinity to those who did not accept Who I was. Up to that time, souls who died could not enter Heaven. They had to wait. But, no sooner had My Resurrection taken place, than they were given new Life in My Kingdom. My Resurrection brought Eternal Life for souls and death, therefore, would no longer have a hold over the human race.

My Resurrection will be truly evident at My Second Coming, for then all those souls, who died in Me and for Me, will also be raised from the dead and be given Eternal Life. They will rise in body and soul, in perfect union with the Will of God and they will live in My New Kingdom, when the old Earth and the Heavens will disappear and a New World will arise. My New Paradise will become the World without end – as foretold. All those who love God and who accept My Hand of Mercy will enter My Glorious Kingdom. That was the Promise I made, when I traded My earthly Body in death, to give you all Eternal Life. Do not forget that what God promises, He will always deliver. What God foretold to all of His prophets will take place, for He does not say one thing and mean another.

When God told John that the world will divide in the latter days and His Temple would be destroyed, He did not lie. The reign of those who wish to destroy the Word of God has commenced and the times for all those prophecies, as foretold to Daniel and John, are upon you. My Promise to come and separate the goats from the sheep is about to become a reality. Man will be given every kind of help, through Intervention from Heaven, and plenty of opportunity to make a final choice. He will either follow Me or stay behind.

Your Jesus