Jezus Do Ludzkości

Krzyż jest ogniwem łączącym was z Życiem Wiecznym. Nigdy nie porzucajcie Krzyża

wtorek, 15 kwietnia 2014 roku, godz. 20.15

Moja szczerze umiłowana córko, gdy Moi umiłowani wyznawcy czczą Wielki Piątek, muszą pamiętać, jak Moja Miłość rozciąga się na rodzaj ludzki.

Ci, którzy Mnie prześladowali, a następnie zabili, byli pełni nienawiści i mieli serca z kamienia. Umarłem za nich, mimo ich nienawiści, i cierpiałem wielką Agonię, aby mogli zostać odkupieni. Mimo to dzisiaj wiele osób nienawidzi Mnie i gardzi Mną na tak wielką skalę, że gdybym ujawnił zło, które pustoszy ich dusze, to nie bylibyście w stanie ustać.

Moi wrogowie wszędzie będą walczyli z Moimi próbami przygotowania świata poprzez Księgę Prawdy. Najgorsze ataki będą pochodziły z grup satanistycznych, w których wielu kreuje się na chrześcijan, więc mogą dać upust swojej złości, udając, że bronią swojej wiary. W taki sposób szatan wykorzystuje swoje chętne ofiary do atakowania Mojego Dzieła. Jak bardzo nędzne są ich dusze i jak bardzo Ja jestem zasmucony, gdy nadal Mnie zdradzają, rzucają we Mnie błotem i rozprzestrzeniają kłamstwa o Moim Słowie, próbując wykraść dusze z Mojego miłosiernego Serca.

Płaczę Łzami Agonii w tym tygodniu, bo czas jest krótki i wiem, że bez względu na to, jak bardzo się staram, wiele dusz nadal będzie się ode Mnie odwracało. Dlaczego te dusze aż tak Mnie nienawidzą? Odpowiedź jest taka – ponieważ w ogóle nie mają dla Mnie miłości. Wielu z nich przeraża to, że nienawiść, jaką do Mnie czują w swoich sercach, nie może zostać zmazana. Są tak opętani przez złego ducha, że każdą minutę dnia poświęcają na to, by Mnie przeklinać.

Ogromna większość ludzi już we Mnie nie wierzy – w oceanie dusz, którego ogrom rozciąga się od jednego krańca ziemi do drugiego, niewielka jest liczba tych, którzy rzeczywiście wierzą. Ale obiecuję, że zbiorę tyle dusz, ile tylko mogę, a ze względu na Miłość, którą was obdarzam, rozciągnę Moje Miłosierdzie nawet na tych, którzy na to nie zasługują. Jakże serdecznie witam te dobre, kochające i czyste dusze, które przychodzą przede Mnie. Napełniają Mnie wielką radością. O, jak bardzo koją one Moje Rany. Jak wielką przynoszą Mi ulgę w bólu, który znoszę dla Moich biednych grzeszników, niemających pojęcia o tym, jak wielką radość obiecałem im w Moim Nowym Królestwie. Niestety, tak wiele dusz odrzuci klucz do Życia Wiecznego, który im dałem – i w imię czego? Życia pozbawionego sensu, pełnego miałkiego podniecenia i pustych obietnic. Męczącego życia w trudzie, który nie przynosi życia – tylko to, co kończy się w prochu. Ja jestem waszym życiem. Przynoszę wam życie. Gdy przyjmiecie Moją Śmierć na Krzyżu i uznacie Moje Zmartwychwstanie, nigdy nie zaznacie śmierci.

Do was, z tego pokolenia, mówię to. Ci, którzy są ze Mną, nie zaznają śmierci – nawet śmierci ciała. Ci, którzy Mnie zdradzają przez grzech, gdy jest im dawana Prawda, nie będą mieli życia. Dlatego wy, Moi umiłowani wyznawcy, nigdy nie powinniście lękać się tej Misji. Zabiorę was i zaleję was wszystkimi Darami, którymi Mój Ojciec niecierpliwie pragnie obdarzyć was wszystkich, gdy wreszcie zgromadzi Swoje dzieci w Królestwie, które wam obiecał, kiedy wysłał Mnie, Swojego jedynego Syna, aby ocalić wasze dusze przez Moją Śmierć na Krzyżu. Krzyż jest ogniwem łączącym was z Życiem Wiecznym. Nigdy nie porzucajcie Krzyża. Moja Śmierć stała się waszą drogą do Życia Wiecznego. Bez Mojego Krzyża śmierć zatryumfuje nad tymi, którzy go odrzucają.

Wasz Jezus

The Cross is your link to Eternal Life. Never forsake the Cross

Tuesday, April 15th, 2014 @ 20:15

My dearly beloved daughter, when My beloved followers celebrate Good Friday, they must remember how My Love extends to the human race.

Those who persecuted Me and then killed Me were full of hatred and had hearts of stone. I died for them, despite their hatred, and I suffered a great Agony so that they could be redeemed. Still, so many people today hate and despise Me, on such a grand scale, that were I to reveal the evil, which ravages their souls, you would not be able to stand up.

My attempts to prepare the world, through the Book of Truth, will be fought by My enemies, everywhere. The worst attacks will come from satanic groups, many of whom pose as Christians, so they can vent their anger, by pretending to defend their faith. Such is the manner in which Satan uses his willing victims to attack My Work. How wretched their souls are and how sorrowful I Am, as they continue to betray Me, fling mud at Me and spread lies about My Word, in an effort to steal souls from My Merciful Heart.

I cry Tears of Agony, during this week; because the time is short and I know that no matter how hard I try, many souls will still turn their backs on Me. Why do these souls hate Me so? The answer is because they have no love for Me at all. Many of them find it terrifying that the hatred they feel for Me in their hearts cannot be washed away. They are so possessed by the evil one, that they spend every minute of their day cursing Me.

The vast majority of people no longer believe in Me – it is a small number, who do believe, in an ocean of souls whose magnitude stretches from one side of the Earth to the other. But, I promise you that I will gather as many souls as I can and because of the Love, which I have for you, will extend My Mercy even amongst those who do not deserve it. How I welcome the good, the loving and those pure souls, who come before Me. They fill Me with great joy. Oh how they soothe My Wounds. How they bring Me relief from the sorrow I endure for My poor sinners, who have no idea as to the great joy I promised them in My New Kingdom. So many souls will sadly throw away the key that I gave them to Eternal Life – and for what? A life devoid of meaning, a life full of titillation and empty promises. A weary life of toil, that brings no life – only that which ends in dust. I Am your life. I bring you life. When you accept My death on the Cross and acknowledge My Resurrection, you will never endure death.

To you, of this generation, I say this. You, who are with Me, will not endure death – not even death of the body. Those who betray Me, through sin, when the Truth is given to you, will have no life. So you, My beloved followers, must never be afraid of this Mission. I will take you and shower you with all the Gifts, which My Father is anxious to bestow upon all of you, as He finally gathers His children into the Kingdom He promised you when He sent Me, His only Son, to salvage your souls, by My death on the Cross. The Cross is your link to Eternal Life. Never forsake the Cross. My death was your route to Eternal Life. Without My Cross, death will prevail for those who reject it.

Your Jesus