Jezus Do Ludzkości

Ludzie nauki w ciągu najbliższych dwóch lat zrobią wszystko, aby zaprzeczyć istnieniu Boga

sobota, 29 marca 2014 roku, godz. 14.30

Moja szczerze umiłowana córko, ludzie nauki w ciągu najbliższych dwóch lat zrobią wszystko, aby zaprzeczyć istnieniu Boga. Będą fałszywie twierdzić, że człowiek może kontynuować życie na innych planetach poza Ziemią. Ziemia jest jedyną żywą częścią wszechświata stworzoną przez Boga dla Jego dzieci. Jednak nie będzie to jedyny powód, dla którego wygłoszą twierdzenia mające dowieść, że Bóg nie istnieje. Będą głosili wielkość człowieka, jego inteligencję i postępy w nauce, aby obalić pogląd, że człowiek został stworzony przez Boga. Największą obelgą będzie twierdzenie, że człowiek został stworzony przez cud nauki. Dołożą wszelkich starań, aby udowodnić, że człowiek jest niepokonany, a jednak nie będą mieli odpowiedzi na to, co się dzieje po śmierci fizycznej ciała, czego każdy człowiek musi doświadczyć. Ta część zostanie zignorowana przez tych, którzy kłamią i zaprzeczają Bogu.

Wyśmieją każdego, kto wyznaje wiarę w istnienie Nieba lub w jego prawdziwego Stwórcę, Boga Najwyższego. A wszyscy ci, którzy twierdzą, że prowadzą Mój Kościół, nie wypowiedzą ani słowa w czasie trwania tych publicznych oświadczeń przeciwko Prawdzie. W tych ostatnich dniach religia stanie się koncepcją pogańską, w której wychwalanie Ziemi, słońca, księżyca i gwiazd stanie się substytutem oddawania hołdu Bogu.

Większość świata zwróci się ku pogaństwu, a to sprowadzi na nich śmierć. Pomimo wszelkich interwencji ze strony Mojego Ojca, odwrócą się oni w inną stronę. To dlatego Mój Ojciec obiecał światu Księgę Prawdy, wyjaśnienie Księgi Apokalipsy dla ratowania waszych nieszczęsnych dusz. Człowiek jest uparty. Człowiek jest dumny, próżny i im większe robi postępy w nauce, tym mniej wie i bardziej odsuwa się od Prawdy.

Słuchajcie teraz Mojego Słowa, bo wkrótce wszystko, czego was uczyłem, stopniowo, krok po kroku, będzie wycofywane z Moich kościołów na ziemi. Słowo zostanie wam zabrane, ale Ja nigdy was nie opuszczę, bo zawsze pozostanę z wami, prowadząc was, nauczając i napełniając was Moją Miłością. Zawsze będziecie w Moim Sercu, a z powodu waszej miłości do Mnie będę w stanie uratować tych, którzy się zagubili. Wy, Moi umiłowani wyznawcy, jesteście Moim łącznikiem z dziećmi Bożymi, a dzięki waszym modlitwom będę dążył do zjednoczenia świata. Dlatego nigdy nie wolno wam rozpaczać, nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się beznadziejne.

Wasz Jezus

Every effort will be made by men of science to disprove the Existence of God over the next two years

Saturday, March 29th, 2014 @ 14:30

My dearly beloved daughter, every effort will be made by men of science to disprove the Existence of God over the next two years. They will falsely claim that man can sustain life on other planets, apart from Earth. Earth is the only living part of the universe created by God for His children. But that is not the only reason that these claims will be made to prove that God does not Exist. They will proclaim man’s greatness; his intelligence and his advances in science, to dispel the notion that man was created by God. The greatest insult will be when they declare that man was created by a miracle of science. They will go to great lengths to prove that man is invincible and, yet, they will have no answer as to what happens after physical death of the body takes place, which every man has to face. This part will be ignored by those who lie and who deny God.

They will ridicule anyone who declares a belief in the Existence of Heaven or in their True Creator, God the Most High. And all during these public declarations, against the Truth, not one word will be uttered by those who claim to lead My Church. In the final days, religion will become a pagan concept, when adulation of the Earth, the sun, the moon and the stars will become the substitutes, when they pay homage to God.

Most of the world will turn to paganism and bring death to their souls. Despite every Intervention by My Father, they will turn the other way. This is why My Father promised the world the Book of Truth, the unraveling of the Book of Revelation, to save your sorry souls. Man is stubborn. Man is proud, vain and the more advances he makes in science the less he knows and the more he removes himself from the Truth.

Heed now My Word, for soon all that I taught you will be gradually withdrawn, stage by stage, from My Churches on Earth. The Word will be taken away from you, but I will never desert you, for I will always remain with you, guiding you, teaching you and filling you with My Love. You will always be in My Heart and it will be because of your love for Me that I will be able to salvage those who are lost. You, My beloved followers, are My link to God’s children and through your prayers, I will strive to unite the world. This is why you must never despair, even when all seems hopeless.

Your Jesus