Jezus Do Ludzkości

Dając się zastraszyć poganom, sami staną się jak poganie

czwartek, 27 marca 2014 roku, godz. 14.30

Moja szczerze umiłowana córko, jest Moim pragnieniem, aby Moi wyznawcy, w tym chrześcijanie wszystkich wyznań, przebywali obecnie więcej czasu w Moim towarzystwie.

Bez względu na to, co sądzicie o tym, jak blisko Mnie jesteście, zły duch podejmie każde staranie, aby was skusić do wszelkiego rodzaju nieprawości. Nikt z was nie jest tak silny w wierze, abyście mogli przeciwstawić się wpływowi ducha zła. Musicie codziennie starać się poświęcać więcej czasu na modlitwę i wykorzystać ten czas na budowanie wokół siebie zbroi niezbędnej do ochrony, jeśli macie pozostać Mi wierni. Brak rozmowy ze Mną przez modlitwę i sakramenty osłabi was, uczyni niepewnymi waszej miłości do Mnie, a wtedy otworzycie się na wątpliwości dotyczące Mojego Nauczania, Moich obietnic i Mojej Mocy. Bardzo trudne będą te próby, którym stawicie czoła, a będą one spowodowane nastaniem trwogi wzbudzanej w Moich prawdziwych wyznawcach, którzy pozostaną bezwzględnie wierni świętemu Słowu Boga.

Bóg dał wam wolną wolę jako naturalne prawo, jednak oszuści, którzy atakują Mój Kościół, będą próbowali ją wam zabrać. Będziecie zmuszani do zaakceptowania nieprawdy, przedstawianej wam pod pozorem nowych interpretacji świętych Ewangelii, a jeśli odważycie się je kwestionować, zostaniecie usunięci w niełasce. Tak wielu z was przez tchórzostwo, ślepotę i błędne przywiązanie do tych, o których myślicie, że prowadzą Moje owce, przyjmie fałszywą doktrynę.

Fałszywa doktryna, która zostanie wprowadzona, będzie starannie zamaskowana poprzez pełne miłości słowa. Na trzy sposoby będzie można rozpoznać, że ona nie pochodzi ode Mnie. Po pierwsze, postawi potrzeby grzeszników na pierwszym miejscu przez głoszenie, że należy się modlić o uznanie praw człowieka do grzeszenia przed Panem. Po drugie, zostaniecie poproszeni o głoszenie, że grzech jest naturalny i że nigdy nie wolno się wam obawiać o swoją przyszłość z tego powodu – Bóg bowiem nigdy nie odrzuci grzesznika, wobec czego wszystkie Jego dzieci wejdą do Raju. Po trzecie, powiedzą wam, że sakramenty mają być zmienione, by odchodząc od swoich źródeł w chrześcijaństwie, przyciągały pogan, którzy zasługują, aby w Oczach Boga troszczyć się o przysługujące im prawa człowieka. Kiedy te rzeczy będą miały miejsce, będzie to oznaczało tylko jedno. Człowiek wszędzie przedstawi przed ołtarzami Moich kościołów swoją interpretację, jakie prawa ustanowione przez Boga mu odpowiadają, a jakie nie. Będzie wtedy oczekiwał, aby Bóg przychylił się do jego żądań. W rezultacie będzie rozkazywał Bogu, ponieważ uwierzy, że jest większy ode Mnie.

Odrzucę te dusze ode Mnie, bo nie będą mogły już dłużej twierdzić, że są chrześcijanami. Dając się zastraszyć poganom, sami staną się jak poganie. W Moim Królestwie nie ma miejsca dla tych, którzy nie oddają Mi się w taki sposób, jak ich uczyłem, kiedy chodziłem po ziemi. W najbliższych latach trudno będzie pozostać wiernym Mojemu Nauczaniu, ponieważ ci, którzy twierdzą, że Mnie reprezentują, doprowadzą was do poważnego błędu, jak przepowiedziano. Bądźcie ostrożni. Uważajcie na to, o co poproszą was, żebyście zaakceptowali jako substytut Mojego świętego Słowa. Ci z prawdziwym rozeznaniem danym im przez Moc Ducha Świętego natychmiast będą wiedzieli, kiedy te rzeczy się wydarzą. Inni nie będą pobłogosławieni, bo nie zwrócili uwagi na to wszystko, czego ich uczyłem. Znajdą się w bardzo ciemnym i samotnym miejscu bez Mojej Obecności oświetlającej drogę Prawdy. Ten czas bardzo się już przybliża.

Wasz Jezus

By allowing themselves to be bullied by the heathen, they will become like heathen

Thursday, March 27th, 2014 @ 14:30

My dearly beloved daughter, it is My Desire that My followers, including Christians of all denominations, spend more time in My Company at this time.

No matter how close you may believe you are to Me, every effort by the evil one will be made to tempt you into every type of iniquity. Not one amongst you is so strong in your faith that you can withstand the influence of the spirit of evil. You must strive to spend more time in prayer, daily, and use this time to build around you the armour needed to protect you, if you are to remain true to Me. Failure to speak with Me, through prayer and the Sacraments, will render you weak, make you unsure of your love for Me and then you will leave yourself open to doubts about My Teachings, My Promises and My Power. The trials you will face, brought about with the advent of terror to be inflicted upon true followers of Mine, who will remain fiercely loyal to the Holy Word of God, will be very difficult.

You have been given free will by God, as your natural birthright and yet, those imposters who will invade My Church will try to take it away from you. You will be forced to accept untruths, presented to you under the guise of new renditions of the Holy Gospels and should you dare to question these, you will be expelled in disgrace. So many of you, through cowardice, blindness and a misguided devotion to those you believe lead My flock, will find yourselves embracing false doctrine.

The false doctrine, which will be introduced, will be carefully camouflaged with loving words. The way to recognise that it does not come from Me will be threefold. It will place the needs of sinners first, by declaring that you must pray to elevate the rights of man to sin before the Lord. Secondly, you will be asked to declare that sin is a natural thing and that you must never fear the future because of it – that God will never reject a sinner and that all of His children will enter Paradise. Thirdly, you will be told that the Sacraments have to be adapted from their origins in Christianity to appeal to the heathen who deserve to have their human rights catered for in the Eyes of God. When these things take place, it will mean just one thing. Man will present, before the altars of My Churches, everywhere, his interpretation of what Rules laid down by God suit him and what do not. He will then expect God to bow to his demands. He will, in effect, dictate to God because he will believe himself to be greater than Me.

I will cast these souls away from Me, for they will no longer be able to declare themselves to be Christians. By allowing themselves to be bullied by the heathen, they will become like heathen. There is no place in My Kingdom for those who do not give themselves to Me in the way I taught them, when I walked the Earth. You will find it difficult, in the years ahead, to remain loyal to My Teachings, because those who claim to represent Me will lead you into grave error, as foretold. Be careful. Watch what you will be asked to accept, as a substitute for My Holy Word. Those with true discernment, given to them by the Power of the Holy Spirit, will know immediately when these things happen. Others will not be blessed, because they will not have paid attention to everything I taught them. They will find themselves in a very dark and lonely place, without My Presence to Light the way of the Truth. That time is drawing very close.

Your Jesus