Jezus Do Ludzkości

Moje Łzy do tej pory już przestaną płynąć, ale Mojemu smutkowi nie będzie końca

środa, 12 marca 2014 roku, godz. 21.08

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy człowiek oddziela się ode Mnie, idę za nim na koniec świata, aby z powrotem przyciągnąć go do Siebie. Może on Mnie obrażać, popełniać straszliwe okrucieństwa i odejść tak daleko, że będzie czcił wszystko, co jest złe, łącznie z oddaniem się w niewolę diabłu, ale Ja nigdy się nie poddam.

Będę interweniował w jego życiu na wiele sposobów. Wprowadzę w jego życie prawdziwą miłość, otworzę jego serce na miłość do innych ludzi, będę targał jego sumieniem, pozwolę mu cierpieć z rąk innych ludzi – tylko dlatego, aby uczynić go pokornym, a tym samym bardziej otwartym na Mnie, Jezusa Chrystusa. Pozwolę mu zobaczyć prostotę świata w całym jego wspaniałym pięknie, w jakim został stworzony przez Mojego Ojca, aby nakłonić go do odrzucenia fałszu, który niszczy jego życie. Poprzez małe dzieci pokażę mu znaczenie przedkładania potrzeb tych, którzy na niego liczą, ponad własne potrzeby. Przyniosę mu śmiech, pokażę wielkie akty dobroci poprzez czyste dusze i pokażę mu przykłady jego słabości, aby wiedział, że nie jest większy do Boga. Mogę Mu pozwolić, aby zachorował, jeśli to sprawi, że Mi się podda i w takich okolicznościach Moje Miłosierdzie będzie największe. Ponieważ takie dusze najprawdopodobniej się do Mnie zwrócą, a wtedy będą mogły zostać przeze Mnie uratowane i zostaną uratowane.

Jak wiele starań muszę uczynić Ja, wasz ukochany Jezus Chrystus, aby zabrać każdego z was do bezpieczeństwa Moich Ramion – Mojego Schronienia. I jak wielu z was nadal odwraca się w drugą stronę, ignorując Mnie.

Interweniuję poprzez orędzia dane prawdziwym widzącym i wizjonerom, a one nawracają miliony. Wysyłam znaki, wylewam Łaski z Nieba, przynoszę wam Dary poprzez święte sakramenty, a miliony są nawracane. Niestety, jeszcze nie dość ludzi zwróciło się do Mnie i dlatego, zanim przyjdę sądzić, nie spocznę, dopóki nie wyczerpię wszelkich znaków, cudów, Darów, proroctw i Interwencji.

To będzie smutny dzień, jeśli ci, którzy odrzucają Moje Dary i Moją Interwencję, będą musieli stanąć przede Mną tego wielkiego Dnia i nadal będą się Mnie wyrzekali. Nawet wtedy, gdy daję im szansę, aby odrzucili na bok swoją pychę i przyszli do Mnie, nadal będą odmawiać. Wtedy nic więcej nie będę mógł zrobić, aby przynieść im Życie Wieczne, bo oni nie będą chcieli tego przyjąć. Możecie się dziwić, dlaczego tak jest, więc wam wyjaśnię.

Gdy diabeł kusi duszę, zajmuje mu to trochę czasu, zanim się umocni w tej osobie. Ale kiedy już ją pochłonie, narzuca każdy ruch, jaki ta osoba wykonuje – co myśli, jak się kontaktuje z ludźmi, jak grzeszy, a także w jaki rodzaj grzechu ta dusza popada. Największą władzę szatan ma nad duszą wtedy, gdy przekona ją, że Bóg jest zły. Szatan przekonuje duszę, że on jest Bogiem i że Bóg jest w rzeczywistości złym duchem. W taki oto sposób te dusze zostaną zniszczone przez podstępną przebiegłość i manipulację diabła. Te dusze staną się tak ciemne, że gdy staną w Mojej Światłości, będzie to dla nich potwornie bolesne i będą ukrywać swoje twarze przede Mną. Moje Łzy do tej pory już przestaną płynąć, ale Mojemu smutkowi nie będzie końca.

Wasz Jezus

My Tears will have ceased by then, but My Sadness will be never ending

Wednesday, March 12th, 2014 @ 21:08

My dearly beloved daughter, when a man separates from Me, I follow him to the ends of the Earth to draw him back to Me. He may insult Me, commit terrible atrocities and go as far as to idolize everything evil, including making himself a slave of the devil, but I will never give up.

I will intervene in his life in many ways. I will introduce real love into his life; I will open his heart to love for other people; I will tug at his conscience; I will allow him to suffer at the hands of others – only to make him humble and, therefore more open to Me, Jesus Christ. I will let him see the simplicity of the world in all its glorious beauty, as created by My Father, to entice him away from falsities, which blight his life. I will, through little children, show him the importance of putting the needs of those who rely on him before his own. I will bring him laughter, show him great acts of kindness, through pure souls, and I will show him examples of his own weakness, so that he knows that he is not greater than God. I may allow him to become ill, if it will make him surrender to Me and, in such cases, then My Mercy will be at its greatest. For it is such souls who are most likely to turn to Me and then they will and can be saved by Me.

How much effort is made by Me, your beloved Jesus Christ, to take each of you into the safety of My Arms – My Refuge. And how many of you still turn the other way and ignore Me.

I intervene through messages, given to genuine seers and visionaries, and these have converted millions. I send signs; I pour Graces from Heaven; I bring you Gifts through the Holy Sacraments and millions have converted. Sadly, not enough have turned to Me and this is why I will not rest until every sign, every miracle, every Gift, every prophecy and every Intervention has been exhausted, before I come to judge.

It will be a sad day if those who refuse My Gifts and My Intervention have to stand before Me on the Great Day and still deny Me. Even then, when I give them the chance to put their pride to one side and come to Me, they will still refuse. By then, there will be nothing more that I can do to bring them Eternal Life, as they will not welcome it. You may wonder why this is the case and so I will explain.

When the devil tempts the soul, it takes some time before he gains a strong foothold within the person. But once he devours him, he dictates every move that person makes – how he thinks, how he communicates with people, how he sins and the kind of sin he wants that soul to indulge in. The greatest hold that Satan has over them is to convince them that God is evil. Satan will convince the soul that he is God and that God is, in fact, the evil one. That is how these souls will be destroyed through the devious cunning and manipulation of the devil. So dark will these souls become, that to stand in My Light will be excruciatingly painful for them and they will hide their faces from Me. My Tears will have ceased by then, but My Sadness will be never ending.

Your Jesus