Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Zaprezentują nową czerwoną książkę z głową kozła umieszczoną na okładce

wtorek, 11 marca 2014 roku, godz. 20.39

Moje drogie dziecko, gdy urodziłam Mojego Syna, znaczyło to, że nie tylko wydałam na świat Syna Człowieczego, Zbawiciela świata, ale także przyniosłam Nowy Początek. Świat został odkupiony przez Narodziny Mojego drogiego Syna, a ludzkość otrzymała bardzo szczególny Dar. Ten Dar został odrzucony, ale dziś ludzie nadal z niego korzystają, ponieważ tak wielu przyjęło Prawdę.

Narodzenie Mojego Syna zwiastowało narodziny Jego Kościoła na ziemi, a jeden i drugi zostali zrodzeni ze Mnie, ze zwykłej służebnicy Pańskiej. To Mnie, Niewiastę obleczoną w słońce, wąż wygna na pustynię wraz z Kościołem Mojego Syna. Wszelki ślad po Mnie, Matce Boga, zostanie wymazany. Przypisywane Mi objawienia zostaną wyśmiane, a wrogowie w Kościele Mojego Syna będą pouczali ludzi, aby odrzucili całą wiarę związaną z nimi. Następnie Kościół Mojego Syna zostanie odrzucony wraz z tymi, którzy są prawdziwymi wyznawcami Chrystusa. Msze Święte zanikną i gdy to wszystko będzie się działo, wąż roześle swoje sługi, a oni zażądają dla siebie miejsca w każdym chrześcijańskim kościele. Skala tego przejęcia będzie tak ogromna, że tak bardzo zaskoczy to wielu prawdziwie wierzących ludzi, iż będą zbyt przestraszeni i zalęknieni o swoje życie, aby powstać i sprzeciwić się profanacji, której będą musieli być świadkami.

W tym czasie Reszta Mojego Syna zbierze się w każdym narodzie po całym świecie i będzie prowadziła zagubionych i zdezorientowanych w tym strasznym okresie skażenia. Ta Armia otrzyma wielką moc nad złem, które będzie obecne w tym, co kiedyś było kościołami Mojego Syna. Przez Moc Ducha Świętego będą oni głosili Prawdę – prawdziwe Ewangelie – prawdziwe Słowo dane światu w świętej Biblii. Biblia będzie otwarcie podważana przez oszustów w kościołach chrześcijańskich i będą oni kwestionować każde Nauczanie, które ostrzega przed niebezpieczeństwem grzechu. Będą przeinaczać jego zawartość i zaprezentują nową czerwoną książkę z głową kozła umieszczoną na okładce, ukrytą wewnątrz symbolu krzyża.

Dla zewnętrznego świata niewierzących będzie się to wydawało rewolucją, która będzie ich fascynowała i pociągała tych, którzy odrzucają Istnienie Boga. W wielu krajach rozpoczną się wielkie uroczystości. Ludzie powitają świętowanie wolności od wszystkich zobowiązań moralnych w imię powszechnej jedności i obchody praw człowieka.

Światło Obecności Mojego Syna będzie trzymane wysoko jak latarnia morska przez tych, którzy poprowadzą Armię Reszty Mojego Syna. To Światło nadal wszędzie będzie przyciągało dusze, pomimo rozprzestrzeniania się pogaństwa we wszystkich kościołach, każdego wyznania, z wyjątkiem Dwóch Świadków – chrześcijan i żydów, którzy pozostaną wierni Woli Boga.

Potem, kiedy wielki Dzień zaświta i gdy upłyną trzy straszliwe dni ciemności, na ziemi pojawi się wielka Światłość. To Światło otoczy Mojego Syna, a słońce, które będzie wtedy u szczytu swojej mocy, zstąpi na cały świat – oba w tym samym czasie. Nie będzie ani jednej osoby, która nie byłaby świadkiem tego nadprzyrodzonego widowiska. Wszyscy usłyszą grzmot zapowiadający je poprzez wszelkie formy komunikacji znane człowiekowi. W związku z tym wszyscy będą oczekiwali wielkiego wydarzenia, ale nie będą znali czasu ani godziny, ani daty. A następnie ci, których imiona są wyliczone w Księdze Żyjących, zostaną zebrani.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby świat nie odrzucił przygotowania, które jest konieczne, zanim ludzkość będzie mogła ujrzeć Światłość Oblicza Mojego Syna.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: They will present a new red book, with the head of a goat embedded within its cover

Tuesday, March 11th, 2014 @ 20:39

My dear child, when I gave birth to my Son, this meant that I not only delivered the Son of man, the Saviour of the world, but also brought about a new beginning. The world was redeemed by the birth of my precious Son and mankind was given a very special Gift. This Gift was rejected, but humanity still benefits today, because so many have accepted the Truth.

The birth of my Son heralded the birth of His Church on Earth, as both were borne of me, a mere handmaid of the Lord. It will be me, the woman clothed with the sun, who will be banished by the serpent, along with my Son’s Church, into the desert. Every trace of me, the Mother of God, will be wiped out. Apparitions, which are attributed to me, will be ridiculed and people will be instructed, by the enemies in my Son’s Church, to reject all credence associated with them. Then, my Son’s Church will be discarded, along with those who are true followers of Christ. The Holy Masses will cease and while all of this is going on, the serpent will scatter his servants and they will claim their seats in every Christian church. Such will be the magnitude of this takeover that many people, true believers, will be so astonished that they will be too frightened to stand up and object to the desecration they will have to witness, for fear of their lives.

During this time, my Son’s Remnant will gather in every nation, the world over, and lead the lost and the bewildered, during this terrible period of infestation. This Army will be given great power over evil, which will be witnessed in what once were the Churches of my Son. They will, by the Power of the Holy Spirit, preach the Truth – the True Gospels – the True Word, given to the world in the Holy Bible. The Bible will be challenged openly, by imposters in Christian churches and they will question every Teaching, which warns of the danger of sin. They will twist its contents and they will present a new red book with the head of a goat embedded within its cover, hidden inside the symbol of the cross.

To the outside world of unbelievers, this will appear to be a revolution and one, which will fascinate them and appeal to those who reject the Existence of God. Great celebrations will begin in many nations. They will welcome the celebration of freedom, from all moral obligations, in the name of global unity and a celebration of human rights.

The Light of my Son’s Presence will be held high, like a beacon, by those who will lead my Son’s Remnant Army. This Light will continue to draw souls, everywhere, despite the spread of paganism across all churches, of every creed, with the exception of the two witnesses – the Christians and the Jews, who remain true to God’s Will.

Then, when the Great Day dawns and after the three terrible days of darkness are over, a great Light will appear over the Earth. This Light will surround my Son and the sun, which will be at its greatest strength, will descend over the world – both at the same time. Not one person will fail to witness this supernatural spectacle. The roar of the announcement will be heard by all through every form of communication known to man. Therefore, all will anticipate a great event, but they will not know the time, the hour or the date. And then those, whose names are listed in the Book of the Living, will be gathered.

Pray, pray, pray that the world will not reject the preparation, which is needed before humanity can see the Light of my Son’s Face.

Your beloved Mother

Mother of Salvation