Jezus Do Ludzkości

Ja Jestem samym Miłosierdziem. Nie szukam zemsty

wtorek, 4 marca 2014 roku, godz. 21.25

Moja szczerze umiłowana córko, pamiętaj, że Bóg zawsze osądza na korzyść uciśnionych. Nigdy nie będzie wywyższał tych, którzy się sami wywyższają. Za każdego człowieka, który jest wywyższony, najniższy z najniższych w waszym świecie zostanie wywyższony w Moim Królestwie. W Dniu Ostatecznym – Dniu Sądu, ci, którzy uciskali innych w waszym świecie, sami zostaną uciśnięci.

Ja Jestem samym Miłosierdziem. Nie szukam zemsty. Nie karcę was, odpłacając wam tymi samymi krzywdami, które wyrządziliście innym, tą nienawiścią, z jaką potraktowaliście innych, lub stosując wobec was ten sam surowy sposób, w jaki osądzaliście innych. Tak wielka jest Moja Miłość, że przebaczę wam każdy grzech, z wyjątkiem grzechu wiecznego, który przeklina Słowo Boże. Zawsze wam przebaczę, nieważne, jak bardzo krzyżujecie Mnie lub Moje sługi, posłane, by was odkupić. Od Mojego Ukrzyżowania ludzkość nie była świadkiem Mojej Interwencji, takiej jak teraz, gdy przynoszę wam Księgę Prawdy.

Teraz już bliski jest czas, by zgromadzić wszystkie narody do ostatecznego zjednoczenia. Wezmę tych, którzy są Moi, dzięki ich postępowaniu, słowom i uczynkom, do Nowego Początku, który stanie się nowym światem, Nowym Rajem. Moje Królestwo będzie wasze. Zbiorę Mój lud z każdego zakątka ziemi. Niektórzy będą Moi, podczas gdy inni będą ukarani za swoje niegodziwości. Ci, którzy są powołani, jak również ci, którzy zostali wybrani od początku czasu, będą jak lwy. Odwaga będzie wam dana z Nieba, a będziecie jej potrzebowali, jeśli macie przezwyciężyć nienawiść, która będzie wam okazywana.

Proszę, nigdy się nie lękajcie Moich wrogów. Ignorujcie ich jad. Ich głosy mogą grzmieć, a ich krzyki mogą być ogłuszające, ale oni nie mają władzy nad wami. Jeśli naprawdę jesteście Moi, ogień piekielny nigdy was nie przemoże.

Wasz Jezus

I Am All-Merciful. I do not seek revenge

Tuesday, March 4th, 2014 @ 21:25

My dearly beloved daughter, remember that God always judges in favour of the oppressed. He will never exalt those who exalt themselves. For every man that is exalted, the lowest of the low in your world will be exalted in My Kingdom. The oppressors in your world will become the oppressed, on the Final Day of Judgement.

I Am All-Merciful. I do not seek revenge. I do not reprimand you by replicating the wrongs you did to others, the hatred you inflicted on others or the harsh way you judged others. So great is My Love, that I will forgive you any sin, except eternal sin, which curses the Word of God. I will always forgive you, no matter how you crucify Me or My servants, sent to redeem you. Not since My Crucifixion has humanity witnessed My Intervention, like now, as I bring you the Book of Truth.

The time is near now, as I gather all nations for the final reunion. I will take those who are of Me, through their acts, their words and their deeds, into a new beginning, which will become the new world, the New Paradise. My Kingdom will be yours. I will gather My people, from every corner of the Earth. Some will be Mine, while the others will be punished for their wickedness. Those who are called, as well as those of you who were chosen from the beginning of time, will be like lions. Courage will be given to you from Heaven and you will need this if you are to overcome the hatred, which will be shown against you.

Please never fear My enemies. Ignore their venom. Their voices may roar and their screams may be deafening, but they have no power over you. If you are truly Mine, then the fires of Hell will never prevail against you.

Your Jesus