Jezus Do Ludzkości

Wojny będą się nasilać, aż zostanie ogłoszona wielka wojna

wtorek, 4 marca 2014 roku, godz. 17.00

Moja szczerze umiłowana córko, jest ważne, aby ludzie na całym świecie zwrócili się do Mnie w obecnym czasie i poprosili o ochronę od plagi wojny.

Wojny będą się nasilać, aż zostanie ogłoszona wielka wojna, a następnie największy wróg, to jest komunizm, wywoła wielkie zamieszanie wśród wszystkich narodów. Władza i jej pożądanie rodzą się z egoizmu. Ci, którzy zabiegają o władzę, za jakiś czas nie będą mieli żadnej władzy, kiedy będą musieli stanąć przede Mną. Ci, którzy prześladują słabych i bezbronnych, będą cierpieli trzykrotnie większe prześladowania niż te, które zadawali innym.

Te wojny skończą się chaosem. Wiele ludzkich istnień zostanie utraconych, ale wojna na Wschodzie spowoduje jeszcze większą wojnę. Podczas tej wojny miliony ludzi stracą życie. Kiedy wszystko będzie się wydawało beznadziejne, pojawi się człowiek pokoju, a wtedy będziecie świadkami początku końca.

Moje Życie, Moja Obecność, zapewni, że nadzieja, miłość i modlitwy wciąż będą trwały, aby złagodzić ból dzieci Bożych w tych czasach. Zapewniam was, że wszystkie wojny będą krótkie. Wszystkie te straszne wydarzenia będą krótkotrwałe, ale wiedzcie, że kiedy one będą mieć miejsce, to wyznaczenie odpowiedniego czasu na to, co powinno nastąpić, będzie w Rękach Mojego Ojca.

Wasz Jezus

Wars will escalate, until the Great War is declared

Tuesday, March 4th, 2014 @ 17:00

My dearly beloved daughter, it is important that people, the world over, turn and ask Me to protect them from the scourge of war, at this time.

Wars will escalate, until the Great War is declared and then the greatest enemy, that is communism, will create great turmoil amongst all nations. Power and a hunger for it, is born out of selfishness. Those who seek power will, in time, have none, when they have to stand before Me. Those who persecute the weak and the vulnerable will suffer their own persecution, thrice that which they inflicted on others.

These wars will end in turmoil. Lives will be lost, but then the war in the East will trigger an even bigger war. When this war takes place, millions of lives will be lost. When all seems hopeless, the man of peace will appear and then the beginning of the end will be witnessed.

My Life, My Presence, will ensure that hope, love and prayer will continue, so as to ease the pain of God’s children, during these times. All wars, I assure you, will be short. All these terrible events will be short-lived, but know that when they take place, that the timing of all that is meant to be will be in My Father’s Hands.

Your Jesus