Jezus Do Ludzkości

Ta nowa i szybko utworzona hierarchia przejmie Mój Kościół

czwartek, 16 stycznia 2014 roku, godz. 19.41

Moja szczerze umiłowana córko, prawda dzieli. Zawsze tak się dzieje. Gdy jeden człowiek mówi, że zna prawdę, drugi temu zaprzeczy. Ale kiedy prawda pochodzi ze Słowa Bożego, spowoduje ona największy podział. Wielu boi się prawdy, ponieważ nie zawsze jest przyjemna, a jednak bez prawdy żylibyście w zakłamaniu. Gdy żyjecie, zaprzeczając Słowu Bożemu, nigdy w swoich sercach nie odnajdziecie prawdziwego pokoju.

Kiedy znacie prawdę, która jest zawarta w Księdze Mojego Ojca, znacie Drogę Pana i musicie podążać tą ścieżką aż do ostatniego tchnienia. Nie schodźcie z niej. Ale gdyby fałszowano Moje Słowo, napisano na nowo i zniszczono, z pewnością nigdy byście go nie przyjęli. Tak powinno być. Ale jeśli nowe doktryny, które różnią się od Mojego świętego Słowa, przedstawi się wam spod dachów Moich kościołów, co wtedy zrobicie?

Czy przyjmiecie kłamstwo zamiast prawdy? Czy zaakceptujecie doktrynę, która będzie bezbożna w Moich Oczach?

Odpowiedź musi być – nie. Nigdy nie wolno wam odrzucić Mojego Słowa – dla kogokolwiek. Nikt, nawet jeśli jest ubrany w szaty elity w hierarchii Mojego Kościoła, biedak, król czy książę – ktokolwiek, kto żąda od was przyjęcia nowej doktryny w odniesieniu do Mojego Słowa, nie pochodzi ode Mnie.

Mój Kościół jest dyskretnie niszczony od wewnątrz i każda jego część jest demontowana. Gdy kondygnacje zostaną zburzone, wierni słudzy odrzuceni, a następnie uznani za już nieprzydatnych – droga do ogłoszenia doktryny z piekła będzie przygotowana.

Biada kapłanom, biskupom i kardynałom, którzy ośmielą się bronić Słowa Bożego, bo oni najbardziej będą cierpieli. Podczas gdy niektórzy zostaną ekskomunikowani i oskarżeni o herezję, choć będą tylko głośno mówili o prawdziwym Słowie Bożym, to pozostali będą zbyt słabi. Wielu biednych wyświęconych sług podda się presji potępienia Bożych Praw. Jeśli nie zgodzą się przyjąć doktryny kłamstw, zostaną rzuceni wilkom na pożarcie. Ci, których wiara będzie już osłabiona i którzy kochają ziemskie rzeczy, oraz ci, którzy mają silną ambicję w swoich duszach, będą pierwszymi w kolejce do ślubowania wierności według nowej przysięgi.

Ta nowa i szybko utworzona hierarchia przejmie Mój Kościół. Będą głosić fałsz w Imię Boga i zabiorą ze sobą wiele niewinnych dusz wiernych. Parafie nieświadomie otrzymają zatruty kielich niczym niewypełniony – tylko chlebem. Najświętsza Eucharystia nie będzie już napełniać ich dusz. Wkrótce będą karmieni homiliami, które będą ośmieszały Słowo Boże, gdy będą twierdzić, że najważniejszą doktryną są prawa człowieka. A następnie wypowiedzą największą herezję, że człowiek otrzyma Życie Wieczne bez względu na to, czy żałuje za swoje grzechy, czy nie. W ten sposób zniszczą oni dusze milionów.

Gdy będą wywracać Mój Kościół na lewą stronę, Moi wierni kapłani i wierni wyznawcy odbudują Mój Kościół, cegła po cegle. Mój Kościół, jak widzicie, nigdy nie może umrzeć, bo Ja na to nie pozwolę.

Wszyscy kapłani, biskupi i kardynałowie, którzy zostaną zdetronizowani i którzy pozostaną Mi wierni, nigdy nie opuszczą sprawiedliwych ani tych Moich wyznawców, którzy zostali pobłogosławieni Darem mądrości. Potem, gdy fałszywa wiedza wypełni serca słabych sług w Moim Kościele, Dar Ducha Świętego nie tylko napełni Światłem dusze Mojej Reszty Kościoła, ale także zapewni Światło prowadzące do Moich drzwi wszystkim tym, których imiona są w Księdze Żyjących.

Nigdy wcześniej Moi uczniowie nie byli poddawani próbie w taki sposób, w jaki zostaną poddani w przyszłości. Otrzymają oni Boską pomoc, która uzdolni ich do podtrzymywania Światła Boga na świecie, który powoli i boleśnie będzie się pogrążał w ciemnościach spowodowanych nadejściem wroga, antychrysta.

Wasz Jezus

This new and rapidly created hierarchy will take over My Church

Thursday, January 16th, 2014 @ 19:41

My dearly beloved daughter, the Truth divides. It always has done. When one man says that he knows the truth, another will deny it. But when the Truth comes from the Word of God, it will cause the greatest division. Many fear the Truth, because it is not always pleasant, and yet without the Truth, you would live in denial. When you live in denial of the Word of God, you will never find true peace in your hearts.

When you know the Truth, which is contained in My Father’s Book, then you know the Way of the Lord and you must follow this path, up to your last breath. Do not deviate from this. But if My Word is tampered with, rewritten and demolished, surely you would never accept this. That is good. But if new doctrines, which differ from My Holy Word, are introduced to you, from within the roofs of My churches, what then will you do?

Will you accept a lie, instead of the Truth? Will you accept a doctrine, which will be unholy in My Eyes?

The answer must be no. You must never deny My Word – for anyone. No one, even if they are dressed in the linens of the elite within the hierarchy of My Church, a pauper, a king or a prince – anyone who demands that you accept a new doctrine pertaining to My Word does not come from Me.

My Church is being demolished discreetly from within and each part is being dismantled. As the tiers are pulled down and loyal servants discarded – and then deemed to be no longer useful – the way will be cleared for the doctrines from Hell to be pronounced.

Woe to priests, bishops and cardinals, who dare to defend the Word of God, for they will suffer the most. While some will be excommunicated and accused of heresy – though they will only speak up for the True Word of God – others will be too weak. Many poor sacred servants will give into the pressure to denounce the Laws of God. If they do not agree to embrace the doctrine of lies, they will be thrown to the wolves. Those, whose faith will have already weakened and who love worldly things and who have a fierce ambition in their souls, will be the first in the queue to swear allegiance to the new ‘pledge’.

This new and rapidly created hierarchy will take over My Church. They will declare falsities in the Name of God and take with them many innocent souls of the faithful. The congregations will unwittingly be offered a poison chalice filled with nothing – only bread. The Holy Eucharist will no longer fill their souls. They will soon be fed homilies, which will ridicule the Word of God when they will declare human rights to be the most important doctrine. And then they will declare the greatest heresy, that man will be given Eternal Life, whether or not he repents for his sins. This is how they will destroy the souls of millions.

As they continue to pull My Church apart from the inside out, My loyal priests and faithful followers will rebuild My Church, brick by brick. My Church, you see, can never die for I will not let it.

All priests, all bishops and all cardinals who will be dethroned and who remain faithful to Me, will never desert the just or those followers of Mine who have been blessed with the Gift of Wisdom. Then, while the false knowledge will fill the hearts of weak servants in My Church, the Gift of the Holy Spirit will not only Light the souls of My Remnant Church, but will provide the Light, for all those whose names are in the Book of the Living, to My door.

Never before will My disciples be tested in the way in which they will be in the future. They will be given Divine Assistance to enable them to keep the Light of God shining in a world, which will be plunged, slowly and painfully, into darkness, caused by the arrival of the enemy, the antichrist.

Your Jesus