Jezus Do Ludzkości

Gdy Mój Kościół zachowuje Słowo Boże, musicie pozostać posłuszni Mojemu Kościołowi

wtorek, 14 stycznia 2014 roku, godz. 16.53

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy Moi słudzy, wyznawcy i wszyscy, którzy oświadczają, że są Moi, mówią, że Mnie kochają, oznacza to dwie rzeczy. Kochają Mnie, ponieważ przyjmują Moje Słowo i oddają Mi cześć, wyznając prawdę.

Kiedy Mnie kochacie, musicie pozostać wiernymi Mojemu świętemu Słowu. Oznacza to posłuszeństwo Mojemu Słowu we wszystkich rzeczach odnoszących się do prawdy. Kiedy wyznajecie Prawdę Mojego Słowa jako Moi wyświęceni słudzy, musicie pozostawać posłuszni Słowu Bożemu.

Gdy Mój Kościół zachowuje Słowo Boże, musicie pozostać posłuszni Mojemu Kościołowi. Ale gdy nadejdzie dzień, kiedy ci, którzy sprawują władzę w Moim Kościele, nie będą już głosili Prawdy, to musicie pozostać posłuszni tylko Mnie. Ponieważ Ja jestem Kościołem. Beze Mnie, waszego Jezusa, nie ma Kościoła.

Gdy Moim Słowem się manipuluje, a następnie je dostosowuje, to już przestaje ono być Moim Słowem. Możecie być posłuszni tylko prawdziwemu Słowu Bożemu. Jeśli podążycie za nową doktryną, utworzoną przez człowieka, która zastąpi Moje święte Słowo w Moich kościołach na całym świecie, to osoby odpowiedzialne za to świętokradztwo wyprą się Mnie. Pozostańcie posłuszni tylko tym, którzy głoszą Słowo Boże, bo jeśli nie jest to Moje Słowo – to nie jest ono od Boga.

Słowo Boże jest nienaruszalne. Ono nigdy nie może być przez nikogo zmienione. Posłuszeństwo wobec Mojego Kościoła jest ważne. Posłuszeństwo wobec Słowa Bożego jest tym, co decyduje, czy jesteś chrześcijaninem. Dzień, w którym zastąpicie Słowo Boże substytutem utworzonym przez człowieka, będzie dniem, w którym okażecie nieposłuszeństwo Słowu Bożemu.

W Moich Oczach możecie tylko wtedy pozostać posłuszni w Moim Kościele na ziemi, jeśli Prawda jest w nim zachowana. Nigdy nie możecie się bać głoszenia Prawdy, bo tylko Prawda was wyzwoli.

Wasz Jezus

When My Church upholds the Word of God, you must remain obedient to My Church

Tuesday, January 14th, 2014 @ 16:53

My dearly beloved daughter, when My servants, My followers and all those who profess to be of Me, say that they love Me, this means two things. They love Me because they accept My Word and they honor Me by professing the Truth.

When you love Me, you must remain true to My Holy Word. This means being obedient to My Word in all things relating to the Truth. When you profess the Truth of My Word, as My sacred servants, you must remain obedient to the Word of God.

When My Church upholds the Word of God, you must remain obedient to My Church. But when the day comes when those with authority in My Church no longer proclaim the Truth, then you must remain obedient only to Me. For I Am the Church. Without Me, your Jesus, there is no Church.

When My Word is tampered with and then adapted, it will no longer be My Word. You can only be obedient to the True Word of God. Should you follow a new manmade doctrine, which will replace My Holy Word in My churches throughout the world, then, those responsible for this sacrilege will deny Me. Only remain obedient to those who proclaim the Word of God, for if it is not My Word then – it is not from God.

The Word of God is Sacrosanct. It may never be changed by anyone. Obedience to My Church is important. Obedience to the Word of God is what determines if you are a Christian. The day when you replace the Word of God, with a manmade substitute, is the day you will disobey the Word of God.

You can only remain obedient in My Eyes, in My Church on Earth, if the Truth is upheld. You must never be frightened to proclaim the Truth, because only the Truth will set you free.

Your Jesus