Jezus Do Ludzkości

Kiedy w czasach wielkich prób będziecie odmawiali tę nową Litanię, dam wam ulgę

środa, 8 stycznia 2014 roku, godz. 21.15

Moja szczerze umiłowana córko, musi stać się wiadome, że wszyscy spośród was, gdy bronicie Słowa Bożego w czasie ciemności, będziecie potrzebowali ode Mnie wszelkich Łask, jeśli chcecie wytrwać. Gdy zawołacie Mnie, abym zalał wasze dusze Moimi szczególnymi Łaskami, będzie wam łatwiej iść za Mną.

Teraz przekazuję wam, wszystkim dzielnym i wiernym duszom, te szczególne Łaski. Kiedy w czasach wielkich prób będziecie odmawiali tę nową Litanię, ześlę wam ulgę.

Litania VI
Dar Łask

O najdroższy Jezu, mój umiłowany Zbawicielu, napełnij mnie Swoją Miłością.

Napełnij mnie Swoją Siłą.

Napełnij mnie Swoją Mądrością.

Napełnij mnie Swoją Wytrwałością.

Napełnij mnie Swoją Pokorą.

Napełnij mnie Swoją Odwagą.

Napełnij mnie Swoją Żarliwością.

Amen.

Wy, dusze, które będziecie ją odmawiały w czasach prześladowań, wiedzcie, że wyleję na was te Łaski. Staniecie się spokojniejsi, silniejsi i odważniejsi, gdy będziecie nieśli Mój ciężki Krzyż do Bram Nowego Nieba i Nowej Ziemi. Najważniejsze, że nie ulegniecie zastraszaniu, które może was spotykać w Moje Święte Imię.

Będziecie szli pewnie i pełni godności, wciąż broniąc Słowa Bożego. Każdy, kto odpowie na to wezwanie i będzie odmawiał tę szczególną Litanię, będzie czuł w sercu radość, której przedtem nie miał. Będziecie także mieli pewność co do tego, że zostaliście pobłogosławieni Mocą Ducha Świętego, a Prawda zawsze będzie królowała w waszych sercach.

Kocham i błogosławię teraz każdego z was – w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wasz Jezus

When you recite this new Litany during times of great trials I will grant you respite

Wednesday, January 8th, 2014 @ 21:15

My dearly beloved daughter, it must be made known that all of you, when you defend the Word of God during the time of darkness, will need every Grace from Me, if you are to remain standing. When you call on Me to flood your souls with My special Graces, you will find it easier to follow Me.

I now bequeath to all you brave and loyal souls these special graces. When you recite this new Litany during times of great trials I will grant you respite.

Litany (6)

Gift of Graces

O dearest Jesus, my beloved Saviour,
Fill me with Your Love.

Fill me with Your Strength.

Fill me with Your Wisdom.

Fill me with Your Perseverance.

Fill me with Your Humility.

Fill me with Your Courage.

Fill me with Your Passion.

Amen.

To the souls who recite this during times of persecution, know that I will pour these Graces over you. You will become calmer, stronger and more courageous, as you carry My heavy Cross to the gates of the New Heaven and New Earth. Most importantly, you will not succumb to the bullying which you may have to face in My Holy Name.

You will walk in a steadfast and dignified manner, as you continue to uphold the Word of God. For everyone who responds to this Call and recites this special Litany, you will feel a joy in your hearts, which was not there before. You will also feel confident in the knowledge that you have been blessed by the Power of the Holy Spirit and the Truth will always reign in your hearts.

I love and bless each one of you now – in the Name of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit.

Your Jesus