Jezus Do Ludzkości

Gdy Moi wyznawcy, którzy poddadzą się oszustwu, jakie ma się ujawnić, odrzucą Mnie, nie będzie to oznaczało, że powiedzą: „Nie wierzę w Jezusa”. Nie, to będzie oznaczało to

wtorek, 7 stycznia 2014 roku, godz. 23.15

Moja szczerze umiłowana córko, gdy tylko wierni zawołają: „Już dłużej nie możemy znosić widoku triumfu zła nad dobrem”, cały ból zakończy się raptownie.

Oczyszczenie ze zła wymaga, aby się ono najpierw rozprzestrzeniło. To jest próba dla ludzi o nikczemnych sercach, którzy pierwsi zostaną przyciągnięci. Gdy zanurzą się w próżnię zła, to albo stawią opór bólowi, który powstanie w ich duszach, albo dadzą się zabrać w jeszcze większą głębię, coraz dalej od Królestwa Bożego.

Dusze wiernych zostaną poddane skrajnej próbie i będą dręczone przez zagubienie, które ich czeka. Wielu pozna w swoich sercach, że to, co uważają za prawdziwe, i to, co trzymają przy sercu, nie jest już uważane za prawdę. Jednak nie będą w stanie zadecydować, co pochodzi ode Mnie, a co nie pochodzi. Ich wiara zostanie rozdarta i wielu uwikła się w nową doktrynę stworzoną przez człowieka, z czym nigdy nie będą się dobrze czuli. Będą odczuwali niepokój i wielu nie będzie się w stanie zwierzyć ze swoich obaw tym, którzy zostali ustanowieni Moimi wyświęconymi sługami. Nie będą wiedzieli, do kogo się zwrócić po prawdę.

Będą musieli być świadkami publicznego oświadczenia, które będzie wychwalać grzech, gdy będzie się głosić, że ludzkość jest słaba – Bóg wie, że człowiek osłabiony przez grzech jest tylko ofiarą. Zamiast zmuszania do oglądania grzechu w całej jego brzydocie, zostaną oni zmuszeni do udzielenia swojej zgody i przyjęcia nowych przepisów, które zostaną wprowadzone do Kościoła. Będzie się od nich oczekiwało oddawania hołdu i przestrzegania nowych przepisów, które będą wzywały was wszystkich do poszanowania indywidualności człowieka i waszego prawa do bycia tym, kim chcecie, i czynienia tego, na co się decydujecie.

Gdy Moi wyznawcy, którzy poddadzą się oszustwu, jakie ma się ujawnić, odrzucą Mnie, nie będzie to oznaczało, że powiedzą: „Nie wierzę w Jezusa”. Nie, to będzie oznaczało to – sami wybiorą sobie tę część Mojego Nauczania, w którą chcą wierzyć. A następnie zadecydują, z jakimi częściami się nie zgadzają. Potem powiedzą, że Jezus zgodziłby się z tą nową interpretacją, gdyby chodził dzisiaj po ziemi. O, jakże niewiele się nauczyli i jak bardzo pycha rozerwie ich na strzępy. Gdy kara opadnie wokół nich i kiedy sobie uświadomią, w jaki sposób Mnie obrazili, będą krzyczeli z przerażenia, gdy staną twarzą w twarz ze sprawiedliwością, która zostanie im wymierzona.

W tym dniu, gdy Prawda zostanie objawiona, ci, którzy sprowadzili hańbę na siebie i walczyli ze Mną, ich ukochanym Jezusem, Który tylko chciał przynieść im Miłosierdzie, będą uratowani jedynie dzięki modlitwom Mojej Armii Reszty.

Wasz Jezus

When My followers, who fall for the deceit to come, deny Me, this does not mean they will say: “I do not believe in Jesus.” No, it will mean this

Tuesday, January 7th, 2014 @ 23:15

My dearly beloved daughter, just as the faithful cry out: “No more – we can’t bear to watch evil triumph over good.” all pain will come to an abrupt end.

The purging of evil requires that it be allowed to spread first. This is a test for those men with wicked hearts, who will be the first to be drawn. As they plunge into a vacuum of evil, they will either resist the pain it will create in their souls or they will allow themselves to be taken to new depths, further and further away from the Realm of God.

The souls of the faithful will be tested to the brink and they will be tormented by the confusion, which lies ahead of them. Many will know in their hearts, that what they believed to be true and which they have held close to their hearts, is no longer deemed to be the Truth. And so they will not be able to decide what is from Me and what is not. Their faith will be torn asunder and many will find themselves embroiled in a new manmade doctrine, which will never feel right. They will feel a sense of unease and many will not be able to confide their fears to those appointed as My sacred servants. They will not know who to turn to for the Truth.

They will have to witness the public proclamation, which will glorify sin, when it is declared that humanity is weak – God knows that man, weakened by sin, is but just a victim. Instead of having to witness sin in all its ugliness, they will be forced to nod their agreement and accept the new laws, which will be introduced into the Church. They will be expected to pay homage to and respect the new laws, which will call all of you to respect man’s individuality and your right to be what you desire and do what you choose.

When My followers, who fall for the deceit to come, deny Me, this does not mean they will say: “I do not believe in Jesus.” No, it will mean this. They will choose what part of My Teachings they want to believe in. Then they will decide what parts they do not agree with. Then they will say that Jesus would agree with this new interpretation, were He to walk the Earth today. Oh how little they have learned and how pride will pull them asunder. When the chastisement falls around them and when they realise how they have offended Me, they will scream in horror, when they come face to face with the justice which will be meted out to them.

On that day, when the Truth is revealed, it will only be because of the prayers of My Remnant Army that those who brought disgrace upon themselves and who fought Me, their beloved Jesus, Who only wanted to bring them Mercy – that they will be saved.

Your Jesus