Jezus Do Ludzkości

Przygotowuję świat na Moje Powtórne Przyjście i wielu Mnie za to znienawidzi

poniedziałek, 9 grudnia 2013 roku, godz. 16.15

Moja szczerze umiłowana córko, nic nie obraża Mnie bardziej niż ci, którzy znają Moje Nauczanie dane światu przez Księgę Mojego Ojca, lecz tak interpretują Słowo Boże, aby dostosować je do swoich pragnień. Ci, którzy próbują zmusić innych i którzy ich zadręczają, używając Mojego świętego Słowa, popełniają poważny błąd. Nie korzystają z Daru Miłości, aby przekazywać prawdę. Zamiast tego w ich żyłach płynie nienawiść, spowodowana przez grzech pychy. Czyż nie wiecie, że Moje Słowo jest wieczne? Ono jest proste, aby wszyscy ludzie, w tym ci, którzy się urodzili z niewielkim intelektem, i ci bez jakiejkolwiek wiedzy o Mnie, mogli zrozumieć to, o czym im mówię. Dlaczego miałbym jakiejś osobie przekazywać jedno znaczenie Mojego Słowa, a komuś innemu inne znaczenie?

Z polecenia Mojego Ojca przygotowuję świat na Moje Powtórne Przyjście i wielu Mnie za to znienawidzi. Wy, którzy uważacie się za elitę, wybrańców i samozwańczych proroków, nie nadajecie się do obmycia Moich Stóp, tak bardzo jesteście przepełnieni nienawiścią. Podjudzani przez ducha zła i pyszni, jesteście ślepi na prawdziwy Głos Ducha Świętego. Duch Święty nigdy nie może zostać zesłany na wasze zatwardziałe, pełne nienawiści dusze, bo wy Mnie nie reprezentujecie. Wy, którzy rozumiecie Prawdę zawartą w najświętszej Księdze, Biblii, wiedzcie, że nie wolno wam nadużywać tego wielkiego Daru wiedzy. Nigdy nie wolno wam z niej niczego zabrać ani do niej dodać. Ani nie wolno wam próbować tworzyć jej nowych interpretacji czy znaczeń.

Przygotowuję was tylko dlatego, że w przeciwnym wypadku większość z was nie przyjęłaby Mojego Bożego Miłosierdzia. Gdybym was właściwie nie przygotował, nie bylibyście gotowi. A jednak, mimo że mówię do was teraz, wielu z was Mnie obraża. Kiedy wyrządzacie zło innym, bardzo będziecie cierpieli. Wy, którzy wyrządzacie innym zło, a potem mówicie, że robicie to w Moje Imię, wiedzcie, że nigdy nie zostaniecie złączeni ze Mną w Raju. Kiedy odrzucacie Słowo Boże, nigdy nie przyjmiecie Prawdy. Jesteście tak bardzo uparci, tak pełni ego i przekonania o własnej nieomylności, że nie możecie odczuć prawdziwej miłości, która może pochodzić jedynie ode Mnie, Jezusa Chrystusa. Odejdźcie ode Mnie, nie znam was. Nie należycie do Mnie.

Duch złego przekona wielu, że Moja Sprawiedliwość będzie tak miłosierna, że wszyscy zostaną przyjęci do Mojego Nowego Raju. Wkrótce każda prawda udokumentowana w Ewangeliach zostanie poddana rewizji i zinterpretowana w innym świetle. Wielu zostanie zwiedzionych i wielu nie będzie się niepokoić o przygotowanie swoich dusz, łącznie z tymi, którzy rzeczywiście wierzą w Moje Powtórne Przyjście. To fałszywe poczucie bezpieczeństwa będzie największym oszustwem, wymyślonym, aby odebrać człowiekowi jego naturalne prawo do Królestwa Bożego. Gdy człowiek nie zabiega o pojednanie i odpuszczenie grzechów, nie może zyskać odkupienia w Moich Oczach.

Moja Ręka Sprawiedliwości obnaży cały rodzaj ludzki. Oddzielę niewdzięczne dusze – tych, którzy zdecydowali się czcić swoich fałszywych bożków ze złota i srebra oraz światowych i dumnych przywódców – od cichych i pokornych. Okażę Miłosierdzie wszystkim, którzy poproszą Mnie o ochronę, z wyjątkiem głośnych i zachłannych samozwańczych proroków, którzy nie dopuszczą do Mnie dusz i nigdy nie będą poszukiwać Mojego Miłosierdzia, bo ich pycha posłuży im jedynie do tego, by ich oddzielić ode Mnie na wieczność.

Wasz Jezus

I Am preparing the world for My Second Coming and many will hate Me for this

Monday, December 9th, 2013 @ 16:15

My dearly beloved daughter, there is nothing which offends Me more than those who know My Teachings, given to the world through My Father’s Book, but who interpret the Word of God to suit their own desires. Those who try to bully others and who torment them, using My Holy Word, commit a grave error. They do not use the Gift of love to impart the Truth. Instead, hatred, which is caused by the sin of pride, courses through their veins. Don’t you know that My Word is eternal? It is simple so that all men, including those born with little intellect, as well as those without any knowledge of Me, can understand what it is I say to them. Why would I give one meaning of My Word to one and then another to someone else?

Through the Command of My Father, I Am preparing the world for My Second Coming and many will hate Me for this. Those of you who consider yourselves to be the elite, the chosen few and the self-proclaimed prophets, are not fit to wipe My Feet, so full of hatred are you. Spurred by the spirit of evil and so proud, you are blind to the True Voice of the Holy Spirit. The Holy Spirit can never fall upon your hardened, hate-filled souls, for you do not represent Me. For those of you who understand the Truth contained in the Most Holy Book, the Bible, know that you must not abuse this Great Gift of knowledge. You must never take away from it or add to it. Nor must you try to create any new interpretations or meanings from it.

I Am preparing you all, only because the majority of you would not accept My Divine Mercy otherwise. Were I not to prepare you properly, then you would not be ready. And yet, although I speak to you now, many of you insult Me. When you do evil onto others, you will suffer greatly. Those of you who do evil onto others and then say that you do this in My Name, know that you will never join Me in Paradise. When you reject the Word of God you will never accept the Truth. So stubborn are you, so full of ego and self-righteousness, that you cannot feel the True Love that can only come from Me, Jesus Christ. Go away from Me, I do not know you. You are not of Me.

The spirit of evil will convince many that My Justice will be so merciful that all will be admitted into My New Paradise. Soon, every Truth documented in the Gospels will be reviewed and will then be interpreted in a different light. Many will be deceived and many will not bother to prepare their souls, including those who do believe in My Second Coming. This false sense of security will be the greatest deceit, devised in order to deny man his natural right to the Kingdom of God. Where there is no reconciliation sought by man for the forgiveness of their sins, there can be no redemption in My Eyes.

My Hand of Justice will sweep down upon the human race. I will separate ungrateful souls – those who choose to idolise their false gods of gold and silver and worldly and proud leaders – from the meek and the humble. I will show Mercy to all who beg Me to shelter them, but those loud and voracious self-proclaimed prophets, who will have denied Me souls, will never seek out My Mercy, for their pride will serve only to separate them from Me for eternity.

Your Jesus