Jezus Do Ludzkości

Jestem przede wszystkim Bogiem wielkiego Miłosierdzia

sobota, 7 grudnia 2013 roku, godz. 14.25

Moja szczerze umiłowana córko, chcę, abyście wszyscy, którzy Mnie kochacie, wiedzieli, że wzywam was w tym czasie, byście przyszli do Mnie jak małe dzieci i uklękli przede Mną.

Otwórzcie swoje serca i zaufajcie Mi całkowicie. Następnie poproście Mnie, przez Moją Miłość do was wszystkich, abym okazał Miłosierdzie tym, którzy Mnie odrzucą podczas Ostrzeżenia. Proszę, módlcie się za te biedne, zagubione dusze, które są tak oddalone ode Mnie, ponieważ odczują one niewypowiedziany ból, gdy podczas Oświecenia Sumień staną przed Moimi wszystkowidzącymi Oczyma.

Jestem złamany bólem za każdym razem, gdy patrzę na tych ludzi, którzy Mnie nie znają lub nie rozumieją, co się wydarzy na świecie, bo Mój Czas już prawie nadszedł. Będzie niemal niemożliwe przygotować te dusze, nigdy bowiem nie otworzą swoich uszu na prawdziwe Słowo Boga. Dlatego musicie poprzez wasze modlitwy błagać dla nich o Miłosierdzie. Wyleję na nich Miłosierdzie, ale będzie to trudne zadanie.

Wzywam cały świat, by wysłuchał dziś tego wołania. Mój Czas, Czas dla Boga, aby w końcu dał się poznać całemu światu w tym największym Swoim przejawie obecności od chwili, kiedy Moje Serce przestało bić, gdy umarłem na Krzyżu, już prawie tu jest.

Kiedy wy, którzy wiecie o Mojej obietnicy Powtórnego Przyjścia, przychodzicie do Mnie, przynaglam was, proszę, módlcie się nie tylko za własne dusze, ale za dusze, które zmierzają ku potępieniu. Zapamiętajcie, co wam teraz mówię. Chcę, abyście tego dnia poprosili Mnie:

Jezu, błagam o Miłosierdzie dla tych wszystkich, którzy Cię odrzucają i którzy najbardziej potrzebują Twojej pomocy.

Amen.

Kiedy prosicie Mnie, bym pomógł innym, mogę wylać w tym momencie bardzo szczególne Łaski na tych, których przeznaczenie zostało pokrzyżowane przez oszustwo diabła.

Jestem przede wszystkim Bogiem wielkiego Miłosierdzia. Nigdy nie zapominajcie, jak wielkie jest Moje Miłosierdzie, bo zawsze jest nadzieja dla tych, którzy ode Mnie odpadli. Nie ma takiej rzeczy, której bym nie uczynił, aby ich przyciągnąć w Moje kochające Ramiona. Pomóżcie Mi ich uratować.

Wasz Jezus

I Am, above all, a God of Great Mercy

Saturday, December 7th, 2013 @ 14:25

My dearly beloved daughter, I want all of you who love Me to know that I call you, at this time, to come to Me as little children and kneel before Me.

Open your hearts and put your complete trust in Me. Then ask Me, through My Love for all of you, to show Mercy to those who will reject Me, during the Warning. Please pray for these poor lost souls who are so distant from Me, as they will find it extremely painful to show their face before My all-seeing Eyes, during the Illumination of Conscience.

I am wracked with pain every time I look upon those people who do not know Me or understand what will happen in the world, as My Time is almost upon them. It will be almost impossible to prepare these souls, for they will never open their ears to the True Word of God. And so, you must, through your prayers, beg for Mercy for them. I will shower them with Mercy, but it will be a tortuous task.

I call on the whole world to hear this Call today. My Time, the Time for God to finally make Himself known to the world, in the greatest manifestation since the moment My Heart stopped beating when I died on the Cross, is almost here.

When those of you who know of My Promise to come again come before Me, I urge you to please pray, not only for your own souls, but for the souls of the damned. Remember what I tell you now. On that day, I want you to ask Me:

“Jesus, I beg for Mercy for all those who reject You and who are in most need of Your help. Amen.”

When you ask Me to help others, I can pour down very special Graces, at that moment, on those whose destiny has been thwarted because of the deceit of the devil.

I Am, above all, a God of Great Mercy. Never forget how great My Mercy is, for there is always hope for those who have fallen away from Me. There is nothing I would not do to bring them into My Loving Arms. Help Me to save them.

Your Jesus