Jezus Do Ludzkości

Wielu Mnie zdradzi, przyjmując fałsz

sobota, 21 września 2013 roku, godz. 13.45

Moja szczerze umiłowana córko, Moja Moc będzie teraz wzrastała w sercach wierzących, ponieważ dzięki Mocy Ducha Świętego będą mieli poczucie spokoju, pomimo wielkiego odstępstwa, którego zaczynają być świadkami w Moim Kościele.

Przez Moc i Chwałę Mojego ukochanego Ojca dam wam, Moi ukochani uczniowie, wielką siłę i odwagę podczas tych prób. Otrzymujecie te Dary poprzez Modlitwy Krucjaty, ponieważ bez nich wytrzymanie prześladowania religijnego, które nadejdzie, będzie dla was niemożliwe. Otrzymujecie te Dary, abyście mogli ratować innych, którzy odrzucą Moje wezwanie z Nieba i którzy bez swojej winy powędrują do jaskini lwa, gdzie całe piekło zostanie uwolnione. A będąc w tej jaskini ciemności, zostaną wciągnięci do pogańskich rytuałów. Ich dusze zostaną otwarte na ducha zła i w bardzo krótkim czasie staną się ślepi na Prawdę – święte Słowo Boże, ustanowione od samego początku.

Wielu Mnie zdradzi, przyjmując fałsz. A przecież przekazano im Prawdę o Mojej Śmierci na Krzyżu. Wielu z Moich uczniów, kiedy chodziłem po ziemi, zdradziło Mnie w dniach poprzedzających Moje Ukrzyżowanie. Naśladując faryzeuszów, wykrzykiwali te słowa: „Odejdź ode Mnie, głosisz herezje. Kpisz z faryzeuszy, którzy mówią w imieniu Boga. Jesteś kłamcą i mówisz niegodziwości. Jesteś synem szatana”.

Gdy przygotowuję teraz was wszystkich na Moje Powtórne Przyjście, ponownie wyplujecie te same oskarżenia. Przychodzę teraz przez te Boskie Orędzia z Nieba, aby przynieść wam prawdę, chociaż wiecie o Mnie wszystko. Czynię to, bo prawda zostanie usunięta z Mojego Kościoła. Wkrótce przyjmiecie w Moje Imię kłamstwa i prawdy nie będzie można nigdzie znaleźć.

Zapamiętajcie te Słowa. Przychodzę tylko po to, by wypełnić obietnicę złożoną Mojemu Ojcu. Przyszedłem, aby przynieść wam ostateczne zbawienie, jakie wam obiecano. Szatan nie chce, aby tak się stało, ale on nie może Mnie powstrzymać. Ale może on uniemożliwić wielu dzieciom Bożym przyjęcie Mojego ostatecznego Miłosierdzia. Dokona on tego, pomagając Moim wrogom wewnątrz Mojego Kościoła na ziemi, których już uwiódł.

Obudźcie się wy, którzy śpicie. Przyjdę jak złodziej w nocy. Tylko ci, którzy są gotowi, zostaną uratowani.

Wasz Jezus

Many will betray Me by accepting falsities

Saturday, September 21st, 2013 @ 13:45

My dearly beloved daughter, My Power will surge within the hearts of believers now as they, through the Power of the Holy Spirit, will feel a sense of calm despite the great apostasy, which they are beginning to witness in My Church.

I will, by the Power and the Glory of My beloved Father, give you, My cherished disciples, great strength and courage during these trials. You are being given these Gifts through the Crusade Prayers, because without them you would find it impossible to withstand the religious persecution, which lies ahead. You are being given these Gifts so that you can save the others, who will refuse My Call from Heaven and who will wander, innocently, into the lion’s den, where all Hell will break loose. Once, within the den of darkness, they will be swept up into pagan rituals. Their souls will be opened up to the spirit of evil and, within a very short period of time, they will become blind to the Truth – the Holy Word of God, laid down since the beginning.

Many will betray Me by accepting falsities. Yet, they were given the Truth by My death on the Cross. Many of My disciples, when I walked the Earth, betrayed Me on the days leading up to My Crucifixion. Imitating the Pharisees, they shouted these words: “Get away from me, You speak heresy. You mock the Pharisees, who speak in the Name of God. You are a liar and You speak evil. You are the son of Satan.”

Now that I prepare all of you for My Second Coming, you will spit out these very same accusations again. I come now, through these Divine Messages from Heaven, to bring you the Truth, although you know all about Me. I do this for the Truth will be abolished in My Church. You will soon accept lies in My Name and the Truth will be nowhere to be found.

Remember these Words. I come only to complete My Promise to My Father. I come to bring you the final salvation you were promised. Satan does not want this to happen, yet he cannot stop Me. But what he will do is to prevent many of God’s children from accepting My final Mercy. He will do this through the help of My enemies, whom he has now seduced within My Church on Earth.

Wake up those of you who are asleep. I will come like a thief in the night. Only those who are prepared will be saved.

Your Jesus