Jezus Do Ludzkości

Cztery potężne imperia wyłonią się jako główne źródło, z którego wszystkie wojny zostaną przezwyciężone

sobota, 21 września 2013 roku, godz. 12.22

Moja szczerze umiłowana córko, wiele się wydarzy na świecie, gdy wzrośnie moc fałszywego proroka, a każdy, kto ośmieli się rzucić mu wyzwanie, zostanie zignorowany, nawet na najwyższych stanowiskach w Moim Kościele.

Polityczne spory będą miały wpływ na cztery części ziemi. Cztery potężne imperia wyłonią się jako główne źródło, z którego wszystkie wojny zostaną przezwyciężone. Gdy te imperia wzrosną w siłę, będą sprawować władzę nad wieloma częściami świata, ale nie wszystkimi, ponieważ na to nie pozwoliłby Mój Ojciec.

Wszystkie te narody będą walczyły między sobą, chociaż będą utrzymywać, że współpracują. Gdy wzrośnie nieufność, wszystkie będą się nawzajem prześcigały i wtedy walka posunie się dalej. Zniszczą znaczną część swoich biednych narodów. Ludziom, którymi będą rządzili, pozostawią niewielką władzę, a demokracja prawie nie będzie istnieć. To właśnie ci niewinni i cierpiący ludzie otrzymają Ochronę Boga, jeśli będą mieli Pieczęć Boga Żywego.

Nigdy nie lekceważcie tego darmowego Daru od Boga. Pieczęć Boga Żywego będzie was chronić w czasie wojen od śmierci fizycznej i duchowej. Proszę, dajcie ją jak największej liczbie ludzi w każdym narodzie.

Egipt i Syria zostaną wplątane w walkę o władzę, co będzie miało konsekwencje dla Izraela. Żydzi mają wielu wrogów. Wszystkie wojny, które mają na celu te dwa państwa i je angażują, doprowadzą do ostatecznej bitwy, która obejmie Izrael, który będzie cierpiał najgorsze ludobójstwo, jakiego doświadczono od czasów II wojny światowej.

Upadek i powstanie Jerozolimy jest przepowiedziane i te bitwy muszą nastąpić, zanim spełnią się proroctwa.

Wasz Jezus

Four powerful empires will emerge as the main source from which wars will be surmounted

Saturday, September 21st, 2013 @ 12:22

My dearly beloved daughter, much will happen in the world as the power of the false prophet rises and anyone who dares to challenge him will be ignored, even in the highest places within My Church.

Political disagreements will result in four parts of the Earth. Four powerful empires will emerge as the main source from which wars will be surmounted. As these empires increase in power, they will control many parts of the world, but not all, as this would not be permitted by My Father.

Each of these nations will fight amongst themselves, although they will claim to be working together. As mistrust builds, they will each try to outdo the other and then the fighting will bear forth. They will destroy many parts of their poor nations. The people over whom they will govern will have little power left, where democracy will hang like a thread. It is these innocent and suffering people who will be given the Protection of God if they have the Seal of the Living God.

Never underestimate this free Gift from God. The Seal of the Living God will protect you from physical and spiritual death during wars. Please get this to as many people as you can in every nation.

Egypt and Syria will be embroiled in a power struggle which will have repercussions for Israel. The enemies of the Jews are many. All wars which target and involve these two countries will result in a final battle, which will involve Israel and they will suffer the worst genocide witnessed since the Second World War.

The demise and rise of Jerusalem is foretold and these battles must take place before the prophecies are fulfilled.

Your Jesus