Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Wam, którzy urodziliście się w rodzinach pogańskich i nie ponosicie za to winy, udzielę Miłosierdzia

poniedziałek, 16 września 2013 roku, godz. 16.20

Moja najdroższa córko, rodzaj ludzki w dużym stopniu jest obojętny na fakt Mojego Istnienia. Tak wielu mało wie o Mnie, swoim Ojcu i Stwórcy. Moim wyświęconym sługom, wraz z tymi wszystkimi, którzy wierzą we Mnie, Stwórcę wszystkiego, co jest, nie udało się przygotować ludzkości na karę, która ją spotka, jeśli nie uzna błędu swojego postępowania.

Pragnienie, aby wierzyć, że „wszystko będzie dobrze”, oznacza, że wiele z Moich dzieci nie wierzy w istnienie piekła. Jest to miejsce, do którego idą ludzie, którzy odrzucają Moje Miłosierdzie, Moją Interwencję dla zbawienia dusz. Grzech śmiertelny doprowadzi dusze do otchłani piekła, chyba że zostanie wymazany przez pojednanie. Ci, którzy mogą nie być winni grzechu śmiertelnego, ale nie wierzą we Mnie, a zamiast tego uwierzyli w jakiś byt, który powstał i wytworzył się w ich umysłach z powodu fałszywych idoli, powinni się bardzo obawiać.

Jeśli odrzucicie Mnie, swojego Stwórcę, to zwrócicie się przeciwko Mnie. Sami się odetniecie. Gdy prawda o Mojej Boskości będzie wam objawiana, wielu z was ostro sprzeciwi się Mnie i cokolwiek zrobię, nie uratuję was od ognia piekielnego. Mogę użyć wszelkiej Bożej Mocy, ale nigdy nie mogę was zmusić do przyjęcia Mojego Miłosierdzia. Nic wam nie pomoże poza modlitwami wybranych dusz. To znaczy, że nigdy nie zobaczycie Mojego Oblicza. Każdy, kto mówi wam, że nie ma znaczenia, czy przyjmiecie Moje Istnienie, czy nie, kłamie. Tylko ci, którzy przyjmą Mnie przez Miłosierdzie Mojego Syna Jedynego, mogą wejść do Mojego Królestwa. Jeżeli jesteście dobrymi i kochającymi duszami, a nadal Mnie będziecie odrzucać – nawet jeśli Prawda zostanie wam już ukazana – również i wy zostaniecie odrzuceni ode Mnie. Życie Wieczne nie będzie waszym udziałem.

Udzielam Daru oczyszczenia wam wszystkim, jednak teraz w szczególności ateistom i poganom. To oczyszczenie będzie bolesne, ale w wielu przypadkach otworzy im oczy na Prawdę. Wam, którzy urodziliście się w rodzinach pogańskich i nie ponosicie za to winy, udzielę Miłosierdzia. Lecz dla was, którzy otrzymaliście Ewangelie i wiecie o istnieniu Boga w Trójcy Jedynego, a teraz Mnie odrzucacie, nie ma nadziei, dopóki nie odwrócicie się i nie odpokutujecie za swoje grzechy. Potem musicie błagać o zbawienie swoich dusz.

Wasz Ojciec
Bóg Najwyższy

God the Father: For those born into pagan families, through no fault of your own, I will grant you Mercy

Monday, September 16th, 2013 @ 16:20

My dearest daughter, the human race is, to a large extent, impervious to My Existence. So many know little about Me, their Father, their Creator. My sacred servants, including all those who believe in Me, the Creator of all that is, have failed to prepare humanity for the punishment which will face them if they do not acknowledge the error of their ways.

A desire to believe that ‘all will be well’ has meant that many of My children do not believe in the existence of Hell. This is a place where people who refuse My Mercy, My intervention to save souls, go. Mortal sin, unless it has been erased through reconciliation, will lead souls into the abyss of Hell. Those who may not be guilty of mortal sin, but who do not believe in Me and instead believe in an existence which has been created and fabricated in their minds by false idols, have much to fear.

Reject Me, your Creator, and you will turn yourselves against Me. You will cut yourself off. Many of you, when the Truth of My Divinity is revealed to you, will fiercely oppose Me and nothing I do will save you from the fires of Hell. I can use every Divine Power, but I can never force you to accept My Mercy. Nothing, only the prayers of chosen souls, will help you. This means that you will never see My Face. Anyone who tells you it does not matter if you do not accept My Existence is lying. Only those who accept Me, and through the Mercy of My only Son, can enter My Kingdom. If you are a kind and loving soul and still reject Me – even when the Truth is made known to you – you, too, will also be cast away from Me. No Eternal Life will be yours.

I grant the Gift of Purification upon all of you now, but in particular to atheists and pagans. This Purification will be painful, but in many cases it will open their eyes to the Truth. For those born into pagan families, through no fault of your own, I will grant you Mercy. But for those of you who were given the Gospels and who know about the Existence of the Triune God and who now reject Me, there is little hope for you, until you turn back and atone for your sins. Then you must beg for the salvation of your soul.

Your Father

God the Most High