Jezus Do Ludzkości

Moje plany odkupienia świata zostały doprowadzone do końca. Wszystko jest teraz na swoim miejscu

niedziela, 15 września 2013 roku, godz. 23.50

Moja szczerze umiłowana córko, wszystkie Moje plany odkupienia świata zostały doprowadzone do końca. Wszystko jest teraz na swoim miejscu. Moja Armia powstała. Będzie się rozwijać i rozszerzać wszędzie, przyprowadzając ze sobą wiele dusz, za którymi tęsknię. Tej Armii zostały udzielone przeze Mnie wielkie Łaski i przez Moc Ducha Świętego będzie podtrzymywać płomień chrześcijaństwa i nieść Pochodnię Prawdy aż do ostatniego dnia. Będzie niosła Światło Boga do najciemniejszych zakątków i milionom otworzy oczy na prawdziwe Słowo Boże, kiedy odstępstwo będzie pożerało Mój Kościół na ziemi. Udzielam jej tej Modlitwy Krucjaty, aby pomóc jej złożyć Mi przysięgę wierności.

Modlitwa Krucjaty 121
Wierność Armii Jezusa Chrystusa

Trwamy zjednoczeni z Twoim Najświętszym Sercem, drogi Jezu.

Głosimy z mocą prawdziwe Słowo Boże.

Pójdziemy na krańce ziemi, by szerzyć Prawdę.

Nigdy nie przyjmiemy żadnej nowej, fałszywej doktryny w Twoje Imię, innej niż ta, której Ty sam nas nauczyłeś.

Pozostajemy szczerzy, wierni i niezłomni w naszej wierze.

Tych, którzy Cię zdradzają, będziemy traktować z miłością i współczuciem, w nadziei, że powrócą do Ciebie.

Wobec tych, którzy nas prześladują w Twoje Imię, będziemy stanowczy, ale cierpliwi.

Przejdziemy zwycięsko całą drogę do Twojego Nowego Raju.

Obiecujemy, że przez nasz ból i cierpienie przyprowadzimy Ci te wszystkie zagubione dusze, które są spragnione Twojej Miłości.

Prosimy, przyjmij nasze modlitwy za wszystkich grzeszników na świecie, abyśmy mogli stać się jedną rodziną, zjednoczoną w miłości do Ciebie, w Nowej Erze Pokoju.

Amen.

Idź, Moja Armio Reszty, wiedząc, że otrzymasz wszelką pomoc i Łaski, aby odnieść sukces w tej ostatniej świętej Misji na ziemi, abym mógł zebrać wszystkie dzieci Boże z tej ziemi i wprowadzić je do Mojego Nowego Raju.

Wasz Jezus

My Plans to redeem the world are being brought to fruition. All is in place now

Sunday, September 15th, 2013 @ 23:50

My dearly beloved daughter, all of My Plans to redeem the world are being brought to fruition. All is in place. My Army is formed. They will now grow and expand everywhere, bringing along with them the many souls I yearn for. This Army has been given great Graces by Me and by the Power of the Holy Spirit they will keep the Flame of Christianity burning and they will carry the Torch of Truth until the Final Day. They will bring the Light of God into the darkest corner and they will open the eyes of millions to the True Word of God, as the apostasy devours My Church on Earth. I grant them this Crusade Prayer to help them pledge their allegiance to Me.

Crusade Prayer (121)

Allegiance to the Army of Jesus Christ

We stand united to Your Sacred Heart, dear Jesus.

We speak with authority the True Word of God.

We will walk to the ends of the Earth to spread the Truth.

We will never accept any new false doctrine in Your Name, other than that You taught us Yourself.

We remain true, loyal and steadfast in our faith.

We will treat those who betray You with love and compassion, in the hope that they will come back to You.

We will be firm, but patient, with those who persecute us in Your Name.

We will walk victorious all the way to Your New Paradise.

We promise, that through our pain and suffering, we will bring You all those lost souls who are starved of Your Love.

Please accept our prayers for all sinners in the world, so that we can become one family, united in love for You, in the New Era of Peace.

Amen.

Go, My Remnant Army, in the knowledge that you will be given all the help and Graces to succeed in this last Holy Mission on Earth, so that I can gather all of God’s children off the face of the Earth and bring them into My New Paradise.

Your Jesus