Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Będziecie wyśmiewani za to, że nie uznacie nowej interpretacji katolicyzmu

środa, 11 września 2013 roku, godz. 16.30

Moje dziecko, Moje Serce jest splecione z Sercem Mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, w tym czasie wielkiego smutku, gdy wzrastają prześladowania wszystkich dzieci Bożych.

Każda osoba na świecie, szczególnie ta bez pieniędzy, wpływów czy mienia, będzie cierpiała z powodu chciwości tych, którzy panują nad wieloma narodami. Moje Dzieło pomagania Mojemu Synowi w osiągnięciu końcowego etapu Jego Przymierza dla ratowania ludzkości, zaczęło być postrzegane na wiele sposobów. Wszystkich, którzy są zrozpaczeni z powodu smutku w swoim życiu, prowadzę z Mocy Boga w bezpieczne Miejsce Schronienia Mojego Syna. Ci, którzy muszą cierpieć tak wielkie ubóstwo, głód, cierpienie, niesprawiedliwość – lub cokolwiek innego by to było – zostaną pocieszeni, gdy poproszą Mnie o modlitwę za siebie.

Wy, którzy musicie cierpieć z powodu świadczenia o Jezusie Chrystusie, Zbawicielu ludzkości, otrzymacie w tym czasie dodatkową siłę, gdy poprosicie Mnie o pomoc. Wkrótce będziecie świadkami największej niesprawiedliwości wewnątrz Kościoła Mojego Syna, gdy zarówno zwykli wierzący, jaki i wyświęceni słudzy, zostaną oskarżeni o nieposłuszeństwo wobec Nauczania Jezusa Chrystusa.

Poproszą was o złożenie ślubowania – będzie to jak odmówienie Apostolskiego wyznania wiary – aby zadeklarować swoją przynależność do zmienionej formy służenia Bogu. Poprzez złożenie ślubowania słowami tej przysięgi, niepotwierdzonej w najświętszej Biblii, sprawicie, że wasze dusze znajdą się w wielkim niebezpieczeństwie. Zmienią liturgię i ogłoszą nowe dodatki, natomiast inne elementy liturgii, odmawiane przez wiele lat, zostaną zapomniane. Ten nikczemny plan zostanie usprawiedliwiony, ponieważ wezmą oni wszystkie atrybuty związane z Moim Synem i ogłoszą, że to ze względu na nie zostały wprowadzone te zmiany.

Dlatego wy, którzy jesteście wierni Mojemu Synowi, będziecie głęboko zaniepokojeni, a wasze dusze będą bardzo cierpiały. A gdy nadal będziecie oddawali hołd Mojemu Synowi, będziecie wyśmiewani za to, że nie uznajecie nowej interpretacji katolicyzmu i chrześcijaństwa. Nigdy nie wolno wam tracić odwagi podczas tych doświadczeń, ponieważ jesteście drogimi dziećmi, uprzywilejowanymi przez Boga, i On pozostanie z wami aż do końca.

Nigdy nie odwracajcie się od Prawdy. Nigdy nie wierzcie w cokolwiek, co nie pochodzi od Boga.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: You will be mocked for failing to recognise the new interpretation of Catholicism

Wednesday, September 11th, 2013 @ 16:30

My child, my Heart is entwined with that of my beloved Son, Jesus Christ, at this time of great sorrow when the persecution of all of God’s children is increasing.

Every person in the world, particularly those without money, influence or possessions, will suffer because of the greed of those who control many nations. My Work to help my Son achieve the final part of His Covenant to save humanity has begun to be seen in many ways. I will, by the Power of God, guide all of those who are distraught with grief, because of the suffering in their lives, into the Refuge of my Son’s Protection. Those who have to endure such poverty, such hunger, such anguish, such injustice – whatever it may be – will be comforted when you ask me to pray for you.

Those of you who have to suffer, because you bear witness to Jesus Christ, the Saviour of humanity, will be given extra strength at this time when you ask Me to help you. The greatest injustice within my Son’s Church will soon be witnessed, where both ordinary believers and sacred servants alike, will be accused of disobedience against the Teachings of Jesus Christ.

You will be asked to take an oath – to be recited like the Apostles Creed – to declare your allegiance to an altered form of worshipping God. By swearing, through this oath, not acknowledged in the Most Holy Bible, you will place your soul in great danger. The liturgy will be changed and new additions declared, while other parts, recited for many years, will no longer be made known. This wicked plan will be justified because they will take all the attributes associated with my Son and declare these to be the reason for such changes.

This is why those of you who are loyal to my Son will find it deeply disturbing and your souls will suffer greatly. And while you will continue to pay homage to my Son, you will be mocked for failing to recognise the new interpretation of Catholicism and Christianity. You must never lose courage, during these trials, because you are, dear children, favoured by God and He will remain with you right up to the end.

Never turn away from the Truth. Never believe anything, which did not come from God.

Your beloved Mother

Mother of Salvation