Jezus Do Ludzkości

Im bardziej jesteście nienawidzeni, Moi uczniowie, tym mocniej jesteście kochani przez Boga

wtorek, 10 września 2013 roku, godz. 23.45

Moja szczerze umiłowana córko, czyż nie wiesz, że im więcej was idzie za Moimi Orędziami, tym bardziej będziecie nękani przez tych, którzy chcą uciszyć Mój Głos?

Gdy trwa ta Misja z polecenia Mojego ukochanego Ojca, ci, szczególnie w Moim Kościele na ziemi, którzy są przeciwni tym świętym Orędziom, zrobią wszystko, aby zmusić was, byście przestali za nimi podążać. Te sprzeciwy wzrosną i dla zagłuszenia Głosu Boga zostaną wykorzystane wszelkiego rodzaju przewrotna logika, aroganckie zaprzeczanie Prawdzie i sfałszowana teologia.

Im bardziej jesteście nienawidzeni, Moi uczniowie, tym mocniej jesteście kochani przez Boga, ponieważ tylko ci, którzy idą za Mną i prowadzą swoje życie według Mojego Nauczania, będą w ten sposób cierpieli. Jeśli jesteście wywyższani, uprzywilejowani i wybrani przez świat jako żyjący święci, u których nie stwierdzono pomyłki lub błędu w postępowaniu, to nie jesteście wybrani przez Boga, bo przeczycie temu, czego oczekuje się od sług Boga. Jeśli nie będziecie wyrażać Prawdy i będziecie wypaczać Moją Prawdę po to, by się wywyższyć w oczach świata, zostaniecie usunięci, a Ja odnajdę Moje prawdziwe sługi.

Moi prawdziwi słudzy kochają Mnie i są kierowani przez Mojego Ducha Świętego. Smutek, jaki uwidacznia się w ich oczach z powodu cierpienia ze Mną, widzą wyraźnie ci, którzy sami otrzymali Dar Ducha Świętego. Te czyste dusze nigdy nie potępiają innych ani nie próbują powstrzymywać Słowa Boga, bo nie są w stanie tego robić.

Musicie się w tej chwili mocno modlić – wy wszyscy – za te Moje święte sługi, którzy są atakowani ze względu na Mnie. Jestem przy nich, ale wielu się załamie i ulegnie presji zachowania milczenia, gdy wymusi się na nich przedstawianie swoim owcom doktryny kłamstw, która nadejdzie.

Wasz Jezus

The more you are hated, My disciples, the more you are loved by God

Tuesday, September 10th, 2013 @ 23:45

My dearly beloved daughter, don’t you know that, as more of you follow My Messages, you will be tormented by those who wish to silence My Voice?

As this Mission continues, by the Command of My beloved Father, every effort will be made by those, especially in My Church on Earth who oppose these Holy Messages, to force you to stop following them. These objections will increase and every kind of twisted logic, arrogant denial of the Truth and falsified theology, will be used to drown out the Voice of God.

The more you are hated, My disciples, the more you are loved by God, because only those who follow Me and live their lives according to My Teachings will suffer in this way. If you are exalted, favoured and chosen by the world as a living saint, where no fault is found or the error of your ways publicly identified, then you are not chosen by God, for you defy what is expected of God’s servants. Without expressing the Truth and by twisting My Truth, in order to excel yourselves in the eyes of the world, you will be thrown to one side while I seek out My true servants.

My true servants love Me and are moved by My Holy Spirit. Their sorrow, which is expressed in their eyes, because they suffer with Me, can be seen clearly by those who have been given the Gift of the Holy Spirit themselves. Never do these pure souls condemn others or try to block the Word of God, for they are incapable of doing this.

You must pray hard at this time – all of you – for these holy servants of Mine are under attack because of Me. I stand with them, but many will fall and crumble under the pressure to remain silent when they are forced to present to their flock the doctrine of lies to come.

Your Jesus