Jezus Do Ludzkości

Wybrałem dwunastu prostych ludzi, niewykształconych i nieznających Pisma Świętego, którzy byli biednymi rybakami

niedziela, 1 września 2013 roku, godz. 11.08

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy chodziłem po ziemi i wchodziłem do świątyń Boga, aby ujawnić Prawdę, początkowo byłem traktowany z cierpliwością. Wielu kapłanów było zdumionych tym, co wiedziałem, i Mną, skromnym synem cieśli. Słuchali zatem z uwagą, gdy na podstawie tego, co zostało przedstawione w Księdze Mojego Ojca, udzielałem więcej wyjaśnień, niż się od nich oczekuje.

Wiedziałem od dwunastego roku życia, jaka jest Moja Misja, i zacząłem powoli, nie ujawniając zbyt wiele, zanim nie nadszedł odpowiedni czas. Wiedziałem, że muszę przygotować świat na przyjście Mesjasza. Wiedziałem też, że w krótkim czasie Kościół Mojego Ojca na ziemi odrzuci Mnie i uzna, że jestem oszustem.

Wybrałem dwunastu prostych ludzi, niewykształconych i nieznających Pisma Świętego, którzy byli biednymi rybakami. Czemu tak zrobiłem? Wiedziałem, że wiedza, jaką im przekażę, zostanie przyjęta w niezmienionej postaci. Nie będą zatem, nie mając żadnej wcześniejszej wiedzy o Piśmie Świętym, porównywać Mojego Nauczania z Pismem Świętym i nie będą się starali szukać błędu, uważnie je badając. To bowiem mogłoby spowodować, że wielu z nich nie miałoby odwagi głosić Prawdy. Ci na wysokich stanowiskach w Kościele drwili z nich, twierdząc, że ludzie niewykształceni nie są godni, aby być wybranymi przez Boga i aby głosić Jego święte Słowo zamiast nich. Przy ich wykształceniu w dziedzinie duchowości i przy ich pozycji w Kościele Bożym było dla nich oczywiste, że Bóg wybrałby tylko Swój Kościół do przepowiadania Dobrej Nowiny. Nie zrozumieli, że Bóg wybiera skromnych i nieuczonych właśnie dlatego, że oni się nie sprzeczają. Nie kwestionują i nie boją się odrzucenia, bo im się nie wydaje, że wiedzą lepiej. Pamiętajcie, Bóg nie wybiera tych, którzy się wywyższają ponad innych. Tak być nie może.

Dlatego ty, Moja córko, jesteś znienawidzona w Moim Kościele na ziemi. Dlatego rozszarpują Moje Orędzia i wyśmiewają je. Dlatego też ciebie wyśmiewają, bo nie jesteś postrzegana jako godna, aby rozpowszechniać Moje święte Słowo. Jak bardzo Mnie zasmucają. Nienawiść, z którą się spotkasz, będzie pochodziła głównie z Kościoła katolickiego. Oni nigdy nie zaakceptują faktu, że może zostać posłany taki prorok, który nie ma wiedzy o najświętszej Biblii czy Moim Nauczaniu. Powiedzą, że rozpowszechniasz herezję. Powiedzą to, ponieważ tak daleko odeszli od Mojego Nauczania, że zaczęli wierzyć we własne kłamstwa. Wiedzcie, że Mój prorok na koniec czasów został posłany, a nie wybrany, bo tak być nie może, ponieważ ta ostatnia Misja została stworzona przez Mojego Ojca, Który posyła tylko Swoich.

Ostrzegam was, którzy drwicie ze Mnie poprzez poniżanie tych Orędzi, Mojego świętego Słowa, musicie przyjść do Mnie natychmiast i uczestniczyć codziennie w świętej adoracji, dopóki nie usłyszycie Mojego Głosu. Dopiero wtedy będę mógł was przyjąć i pokazać, czego od was oczekuję w tym kluczowym momencie waszej służby Bogu.

Wasz Jezus

I chose twelve simple men, uneducated and ignorant of Holy Scripture, who were poor fishermen

Sunday, September 1st, 2013 @ 11:08

My dearly beloved daughter, when I walked the Earth and entered the Temples of God, to reveal the Truth, I was treated, at first, with patience. Many priests were astonished by what I knew and by Me, the humble Son of a carpenter. So they listened, with attention, as I explained more of what was expected of them, as laid down in My Father’s Book.

I knew from the age of twelve what My Mission was and I began slowly, not revealing too much, before the time was right. I knew that I had to prepare the world for the Coming of the Messiah. I also knew, within a short period of time, that My Father’s Church on Earth, would deny Me and say that I was a fraud.

I chose twelve simple men, uneducated and ignorant of Holy Scripture, who were poor fishermen. Why did I do this? I knew that the knowledge I would give them would be accepted as it was. Without any previous knowledge of Holy Scripture, they would not, therefore, compare My Teachings with the Holy Scripture and try to find fault by examining them carefully. This would have meant that many of them would not have had the nerve to spread the Truth. They were sneered at by those in high places in the Church, who claimed that ignorant men were not worthy to be chosen by God, to spread His Holy Word, over them. Surely, with their education in matters of spirituality and position in the Church of God, that God would only choose His Church to prophecise the Good Word. They failed to understand that God only chooses the humble and the ignorant, in this way, because they do not argue. They do not challenge and they have no fear of being rejected, for they know no better. God, remember, does not choose those who exalt themselves before others. This could never be.

This is why you, My daughter, are hated amongst My Church on Earth. This is why they pull My Messages apart and ridicule them. This is why they mock you, because you are not deemed worthy to spread My Holy Word. How they grieve Me. The hatred you will see will be influenced mainly by the Catholic Church. They will never accept that a prophet, who has no knowledge of the Most Holy Bible or My Teachings, can be sent. They will say that you spread heresy. They say this because they are so far removed from My Teachings that they have begun to believe in their own lies. Know that My prophet for the end times has been sent and not chosen, for this could not be, as this, the Last Mission, has been created by My Father Who only sends His own.

I warn those of you who mock Me, by making little of these Messages – My Holy Word, you must come to Me, now, in Holy Adoration, immediately, every single day, until you hear My Voice. Only then can I take you and show you what I need from you at this crucial time in your service to God.

Your Jesus