Jezus Do Ludzkości

Wielu z was, którzy mówicie, że Mi służycie, nie jest w stanie powstać i oświadczyć, że są sługami Boga

sobota, 31 sierpnia 2013 roku, godz. 21.45

Moja szczerze umiłowana córko, jakiś czas temu powiedziałem wam wszystkim, abyście sadzili nasiona, by podczas prześladowań nakarmić siebie i wasze rodziny. Mówię to nie bez powodu. Musicie posadzić choćby kilka nasion – czystych nasion, które nie zostały zmodyfikowane przez ingerencję człowieka. Rozmnożę wtedy owoce, które one wydadzą, i wszyscy będą mieli co jeść, gdy świat doświadczy wielkiego głodu. Te dni nie są odległe i nadejdą z wielu przyczyn.

Uprawy zostaną skażone poprzez działania chciwych rolników. Plony tych upraw nie będą zdatne do jedzenia. Gdy wybuchnie wojna, niewielu ludzi będzie w stanie uprawiać ziemię. Potem będzie ogień, który ogarnie cztery krańce ziemi, i wszystko stanie się jałowe. Te straszliwe próby będą spowodowane rozprzestrzenianiem się zła, ale wiele osób przeżyje, jeśli Mi zaufa. Musicie się teraz tak przygotować, jakby zbliżała się wojna i jak byście czynili, gdyby jedzenie miało być reglamentowane. Przechowujcie dużo wody, bo wszystko, co będziecie przechowywali, zostanie przeze Mnie rozmnożone.

Proszę, nie wierzcie w to, że proszę was, abyście opuścili swoje domy, bo to nie jest konieczne. Wszystko, czego potrzeba, to niewielkie przygotowanie polegające na ofiarowaniu sobie wzajemnej pomocy. Moja Najdroższa Krew okryje wszystkich, którzy wierzą w Moje Ostrzeżenie dla ludzkości, bo czas otwarcia Trzeciej Pieczęci nastąpi po czasie wojny.

Tak wielu zignoruje Słowo Boże, które jest zawarte w Księdze Apokalipsy. Tak wielu przywódców i wyświęconych sług w Moich kościołach nie reaguje na Mojego proroka – tak samo, jak czyniono przed potopem.

Apeluję teraz do Moich wyświęconych sług. Komu wierzycie? Mnie, waszemu Jezusowi, czy chaotycznej gadaninie tych, którzy uważają się za ekspertów w dziedzinie teologii, ale nie znają Prawdy? Obudźcie się. Pieczęcie są otwierane. Waszym obowiązkiem jest pomóc Mi zbawić dusze, ale nie pozostajecie czujni na Głos Mojego wezwania. Powiedziałem wam, że przyjdę jak złodziej w nocy. Kiedy nadejdzie ten dzień, będzie za późno dla dusz, które się nie przygotują.

Czas na trąby, by rozbrzmiały ich wyroki, nadejdzie szybko, gdy tylko Pieczęcie zostaną odkryte. Co wtedy? Czy na tym etapie obudzicie się i pójdziecie za Mną, czy utracicie dla Mnie więcej dusz, gdy nadal będziecie się wahać, wyczekując, żeby inni wytyczyli drogę?

Muszę wam przypomnieć, że waszą rolą jest ratowanie dusz. Oczekuje się od was, że w Mojej służbie będziecie to czynić przez całe swoje życie, a nie schlebiać dumie i ego tych, którzy starają się wypaczyć Moje Nauczanie. Wielu z was w Moich kościołach nie rozumie znaczenia Mojego Nowego Raju i nie przypomina dzieciom Boga o Mojej obietnicy. Musicie przypominać im o prawdzie – o czasie przed Dniem Ostatecznym.

Tak wielu z was, choć miłych, dobrych, kochających i szczerze zaangażowanych w Mój Kościół na ziemi, zapomina o Moim Powtórnym Przyjściu. Jak myślicie, co to jest i czego się nauczyliście? Ilu jeszcze proroków musiałoby was przekonywać, że ten czas już prawie nadszedł?

Kiedy słyszeliście, że Bóg nie wysyła Swoich proroków, aby pomóc przygotować Swoje dzieci do walki przeciw niegodziwości, która atakuje ludzką duszę? I co daje wam prawo przypuszczać, że Księga Apokalipsy zawiera kłamstwa? Zaprzeczacie dużej części jej treści i nie dyskutujecie o tym. Dlaczego? Czyż nie wiecie, że to oznacza, iż zaprzeczacie Słowu Bożemu?

Moja cierpliwość jest wystawiana na próbę. Mój Gniew jest wielki. Wasza uparta odmowa przyjęcia Mojego Daru Interwencji dla przygotowania was obraża Mnie. Poprzez prześladowanie tych wyświęconych sług, którzy rozpoznają Mnie w tych Orędziach, odmawiacie innym Daru Zbawienia. Jesteście ślepi, a wasza nieznajomość Mojego Nauczania i Słowa Bożego, które jest zawarte w świętej Księdze Mojego Ojca – Biblii, jest zdumiewająca. Mówicie, że Mi służycie, ale Mnie nie znacie i dlatego nie widzicie.

Gdy wasza wiara jest słaba, nie potraficie otworzyć dla Mnie swojego serca. Gdybyście otworzyli swoje serce dla Mnie, usłyszelibyście Mnie wyraźnie, bo bylibyście pełni Ducha Świętego. Niestety, wielu z was, którzy mówicie, że Mi służycie, nie jest w stanie powstać i oświadczyć, że są sługami Boga. Przynosicie Mi wstyd i hańbicie Moje Imię, gdy publicznie upokarzacie swoje owce w Moje Imię. Łamiecie każdy nakaz Boga, kiedy potępiacie tych, którzy podążają za tymi Orędziami, bo nie dano wam władzy, aby to czynić. Wasza miłość własna wypiera waszą miłość do Mnie, Jezusa Chrystusa, i przez to nie jesteście już w stanie Mi służyć. Jesteście zbyt dumni, by stanąć przed Moim Tronem.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

Many of you, who say you serve Me, are not fit to stand up and declare yourself to be a servant of God

Saturday, August 31st, 2013 @ 21:45

My dearly beloved daughter, I told you all, some time ago, to plant seeds in order to feed you and your families, during the persecution. I do this for a reason. You must plant, even just a few seeds – pure seeds, which have not been tampered with by human interference. I will then multiply the fruit, which they will yield and all will have enough to eat when the world will experience great hunger. Those days are not far away and they will come about for a number of reasons.

The crops will be contaminated through the intervention of greedy farmers. The result crops will be unfit for you to eat. Then war will mean that few men will be able to till the land. Then there will be the fire, which will pour over the four corners of the earth, and everything will become barren. These terrible trials will be caused by the spread of evil, but many people will survive if they trust in Me. You must prepare now, as if a war is coming and as you would when food is rationed. Have plenty of water because everything you store will be multiplied by Me.

Please do not believe that I ask you to leave your homes for this is not necessary. A little preparation, where you offer help to each other, is all that is needed. My Precious Blood will cover all those who believe in My Warning to humanity for the time of the Third Seal to open will follow a time of war.

So many will ignore the Word of God, which is contained in the Book of Revelation. So many leaders and sacred servants in My churches, fail to respond to My prophet, just as they did before the flood.

I call to My sacred servants, now. Who do you believe in? Me, your Jesus or the ramblings of those who claim to be experts in theology, but who are ignorant of the Truth? Wake up. The Seals are being opened. Your duty is to help Me to save souls, but you have not remained alert to the sound of My Call. I have told you that I will come like a thief in the night. When that day comes it will be too late for souls who have not prepared.

The time for the trumpets to peal out their judgements will come quickly, no sooner than when the Seals have been laid bare. What then? Will you wake up and follow Me at that stage or will you lose Me more souls, while you hesitate? While you wait for others to lead the way?

I must remind you that your role is to save souls. You do this through a life where you are supposed to serve Me and not where you pander to the pride and ego of those who try to twist My Teachings. Many of you in My churches do not understand the meaning of My New Paradise and have failed to remind God’s children of My Promise. You must remind them of the Truth – of the time, before the final day.

So many of you, though kind, good, loving and with a sincere commitment to My Church on Earth, forget about My Second Coming. What do you think this is and what have you learned? How many prophets would it take to convince you that the time is almost upon you?

When did you hear that God does not send His prophets to help prepare His children in the fight against the wickedness, which infests the human soul. And what gives you the right to assume that the Book of Revelation contains lies? You deny much of what it contains and you do not discuss it. Why? Don’t you know that this means you deny the Word of God?

My Patience is tried. My Anger is great. Your stubborn refusal to accept My Gift of Intervention, to prepare you, insults Me. By persecuting those sacred servants who recognise Me, through these Messages, you deny others the Gift of Salvation. You are blind and your ignorance of My Teachings and the Word of God, which is contained in My Father’s Holy Book – the Bible – is astonishing. You say you serve Me, but you do not know Me and so you do not see.

When your faith is weak, you cannot open your heart to Me. If you opened your heart to Me, you would be able to hear Me clearly, for you would be filled with the Holy Spirit. Sadly, many of you, who say you serve Me, are not fit to stand up and declare yourself to be a servant of God. You make Me ashamed and you shame My Name, when you publicly humiliate your flock in My Name. You break every rule of God when you condemn those who follow these Messages, for you have not been given the authority to do this. Your love of self takes precedence over your love of Me, Jesus Christ and because of this, you are no longer fit to serve Me. You are too proud to stand before My Throne.

Your Saviour

Jesus Christ