Jezus Do Ludzkości

Wszędzie zapanuje wielka radość. Będzie ona trwała sto dni

piątek, 30 sierpnia 2013 roku, godz. 20.24

Moja szczerze umiłowana córko, proszę, upewnij się, że każdy naród słyszy Moje proroctwa, tak aby mógł się przygotować do wspaniałej, odnowionej ziemi – Nowego Raju. Każde dziecko Boże ma prawo do swojego Dziedzictwa i tak samo, jak przygotowywaliby się do wielkiego przyjęcia weselnego, muszą zacząć planowanie w związku z tym wielkim Dniem.

Wzywam żydów, muzułmanów i chrześcijan, a także wszystkich z innych wyznań, aby Mnie teraz słuchali. Nikt z was nie pozostanie niedotknięty nieprawością antychrysta. Ale jeśli się teraz przygotujecie, biorąc Pieczęć Boga Żywego i trzymając ją w swoich domach, staniecie się odporni na cierpienie, które on wyrządzi światu.

Kiedy zaznajomicie się ze Słowem Boga, prawdziwym Słowem, musicie się zatrzymać i posłuchać, ponieważ ono doprowadzi was do Bram Nowego Nieba i Nowej Ziemi. Czeka was ten Nowy Raj, a będzie on domem miliardów dusz, w tym tych, które oczekują w stanie czyśćca i w Niebie. Zjednoczę wszystkich tych, których serca są otwarte na Panowanie Boga i na odczucie Miłości Mojego Miłosierdzia.

Proszę, nie bójcie się tego Dnia, bo on przyniesie wam wielkie szczęście, pokój i radość. Moje Królestwo zaskoczy was swoim zdumiewającym pięknem. Wielu z was obawia się Moich Orędzi, ponieważ uważa, że Powtórne Przyjście oznacza śmierć – koniec. Ale byłoby to błędne założenie.

Ci z was, którzy bezwarunkowo, z własnej woli przychodzą do Mnie z pokorą i miłością, nie doświadczą bólu śmierci fizycznej. Znajdą się natomiast w mgnieniu oka w nowej rzeczywistości. To was początkowo zaskoczy, ale gdy się rozejrzycie, szybko odnajdziecie swoich bliskich. Uratuję tak wiele dusz, że będziecie ze swoimi rodzinami, razem z tymi, którzy was kochają, a którzy już są ze Mną w Niebie, i tymi, których uwolnię od płomieni czyśćca.

Wszędzie zapanuje wielka radość. Będzie ona trwała sto dni. W Moim Nowym Raju będzie tylko jedna religia, Nowa Jerozolima, w której Ja będę codziennie uwielbiany. Wszystko będzie w jedności ze Świętą Wolą Mojego Ojca. Będzie dwanaście narodów, ale tylko jeden język, bo nie pozwolę na podział.

Wyznaczę przywódców i w żadnym narodzie nie będzie brakowało żywności, wody, domów czy życia. Nie będzie śmierci, ponieważ dam Życie Wieczne wszystkim, którzy się tam znajdą. Wszystkie narody będą pracowały razem, aby głosić Słowo Boże, a szczęście, które dzisiaj jest niemożliwe do osiągnięcia na ziemi, będzie jednym z największych Darów, którymi was obdarzę. Będziecie się bardzo kochali i będziecie kochali Mnie, tak jak Ja was kocham.

Wielu z was spotka się z pokoleniami waszych rodzin z poprzednich wieków. Pokolenia będą kontynuowane, a więc będziecie widzieli waszych synów żeniących się i córki wychodzące za mąż i rodzące doskonałe dzieci Boże, a wszyscy z nich będą obdarzeni wielkimi Łaskami. Zostanie powołana Głowa Mojego Kościoła, a jego imię to Piotr, bo obiecałem, że on utworzy Mój Kościół na ziemi. Tak więc w Nowym Raju on będzie prowadził Mój Kościół.

O, gdybym tylko mógł wam pokazać, co was czeka, płakalibyście z radości i wywalczyli sobie drogę do Bram. Dlatego proszę was wszystkich, ignorujcie próby powstrzymania was od dążenia do Życia Wiecznego. Ignorujcie tych, którzy mówią wam, że Ja nie istnieję. Nie dawajcie wiary tym, którzy wykorzystują Moje święte Słowo, aby przekonywać was, że to nie Ja mówię do was przez te Orędzia.

Musicie walczyć o to, żebyście wszyscy otrzymali chwalebne Dziedzictwo, bo żaden człowiek nie ma prawa odmawiać innym tego wielkiego Dziedzictwa, które należy do każdego, nieważne, jak sczerniałe mogą być ich dusze. Ja daję wam narzędzia, abyście zewsząd przyprowadzili Mi dusze, abyśmy razem mogli zniszczyć dzieło szatana i pośpieszyć do Nowego Świata.

Mój pokój niech będzie z wami.

Wasz Jezus

Great rejoicing will take place everywhere. This will last 100 days

Friday, August 30th, 2013 @ 20:24

My dearly beloved daughter, please ensure that every nation hears My Prophecies, so that they can prepare themselves for the wonderful, renewed Earth – the New Paradise. Every child of God is entitled to his or her inheritance and so, just as if they were preparing for a great wedding, they must begin to plan for this Great Day.

I Call out to Jews, Muslims and Christians, as well as every other creed, to listen to Me now. Not one of you will be untouched by the wickedness of the antichrist. But if you prepare now, you will become immune to the suffering which he will inflict on the world, by taking the Seal of the Living God and keeping it in your homes.

When the Word of God, the True Word, is made known to you, you must stop and listen, for it will lead you to the Gates of the New Heaven and the New Earth. This New Paradise is awaiting and will become home to billions of souls, including those who await in the state of Purgatory and in Heaven. I will unite all those whose hearts are open to the Command of God, who will feel the Love of My Mercy.

Please do not fear this Day, as it will bring you great happiness, peace and joy. My Kingdom will astonish you, because of its astounding beauty. Many of you fear My Messages because you believe that the Second Coming means death – the end. But that would be an incorrect assumption.

Those of you who come to Me willingly, without any conditions, with humility and love, will not experience the pain of physical death. Instead, you will, in the blink of an eye, find yourself in your new surroundings. This will shock you at first and you will look around you quickly to find your loved ones. I will save so many souls that you will be with your families, including those who you love, who are already with Me in Heaven and those I will release from the fires of Purgatory.

Great rejoicing will take place everywhere. This will last 100 days. My New Paradise will have only one religion, the New Jerusalem, where I will be adored, daily. All will be in union with the Holy Will of My Father. There will be twelve nations, but only one language, for I will not permit division.

I will appoint leaders and in each nation there will be no shortage of food, water, homes or life. There will be no death, because I will give all those who enter, Eternal Life. All nations will work together to spread the Word of God, and happiness, which is impossible to attain on Earth today, will be one of the greatest Gifts I will present to you. You will be very much loved and you will love Me, just as I love you.

Many of you will meet generations of your families, going back centuries. Generations will continue and so you will see your sons and daughters marry and produce perfect children of God – each blessed with great Graces. There will be appointed, a Head of My Church and his name is Peter, for I promised that he would form My Church on Earth. And so, in the New Paradise he will head up My Church.

Oh if only I could show you what lies before you, you would cry tears of joy and fight your way to the Gates. So please, all of you, ignore attempts to stop you in your quest for Eternal Life. Ignore those who tell you that I do not Exist. Do not give credence to those who use My Holy Word to convince you that I do not speak to you now through these Messages.

You must fight for all of you to be given this glorious inheritance, for no man has the right to deny another this great inheritance, which belongs to every single one, no matter how blackened their souls may be. I Am giving you the tools to bring Me souls, everywhere, so that together we can destroy the work of Satan and move swiftly into the New World.

My peace be with you.

Your Jesus