Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Antychryst jest gotowy do ujawnienia się

środa, 7 sierpnia 2013 roku, godz. 18.50

Moja najdroższa córko, świat musi się przygotować na przybycie największego wroga ludzkości, odkąd Moje dzieci zostały umieszczone na tej ziemi.

Antychryst jest gotowy do ujawnienia się i jego plan jest następujący. Zaczeka, aż wojny wszędzie się rozszaleją. Wtedy wkroczy i stworzy fałszywy pokój w państwie Izrael, łącząc je z Palestyną w nieprawdopodobnym sojuszu. Wszyscy będą go zasypywać pochwałami. On na tym nie poprzestanie, ponieważ będzie działał w tempie, które zaskoczy wielu, i będzie negocjował porozumienia pokojowe w wielu narodach ogarniętych wojnami. I znów będzie chwalony, a następnie podziwiany z nadzwyczajną przychylnością przez miliardy na całym świecie.

Wtedy będzie się wydawało, że wszystko jest dobrze. Wkrótce zajmie się filantropią i zwiąże się z głównymi bankami światowymi, by stworzyć nową, mocną instytucję finansową. Wiele firm i przywódców politycznych uwikła się w jego liczne plany. Wkrótce zostanie utworzone nowe monstrum – w imię ożywienia światowej gospodarki. To będzie Nowy Babilon, centrum wszelkiej władzy, z którego światowa elita i bogaci będą prowadzić interesy. Będzie się ono wydawało źródłem wspaniałych informacji, z których ludzie będą korzystać w każdej dziedzinie, poczynając od miejsc pracy, a kończąc na domach, w których mieszkają, i żywności, którą karmią swoje rodziny.

Antychryst zostanie otoczony wielką chwałą. Wtedy wraz z fałszywym prorokiem utworzy powszechne partnerstwo, które zostanie przedstawione jako największa inicjatywa humanitarna. Świat przyklaśnie temu Nowemu Babilonowi i wszyscy będą usiłowali zdobyć choćby niewielki punkt zaczepienia w jego centrum, głośno się tego domagając. Zostanie powiedziane, że ten Nowy Babilon ma oddawać chwałę wielkiemu, promować ochronę środowiska, objąć matkę ziemię i uwolnić świat od nędzy za pomocą tego bogactwa, które będzie się wylewało z jego podłych ust.

Kiedy się to będzie działo, Ręka Mojej Interwencji obróci świat na jego osi. Nie zamierzam stać bezczynnie, nie ostrzegając Moich dzieci o konsekwencjach przyjęcia tej obrzydliwości utworzonej w czeluściach piekła i zadawanej ludzkości. Moje wielkie znaki zostaną dane, aby zobaczyli je ci, którzy przyjmą i zaakceptują tę zniewagę w Moje Święte Imię.

Potrząsnę światem i on się przechyli. Nikt nie będzie mógł zignorować Mojej Interwencji. Następnie rzucę ogień na jedną trzecią ziemi. Wkrótce pojawi się głód, ale nie z Mojej Ręki – nastąpi on poprzez umyślne skażenie ziemi przez antychrysta. Kiedy on i jego kohorty wyrządzą niegodziwość niczego niepodejrzewającym ludziom w wielu krajach, oddam uderzenie.

Chociaż to cierpienie będzie trudne do zniesienia, nie bójcie się, dzieci, bo będzie ono krótkie. Dla was wszystkich Moja Miłość jest ogromna, ale Moja Sprawiedliwość jest szybka, a Moja kara – wielka.

Nie wolno wam przyjmować tego, co wam przynoszą. Kiedy zobaczycie człowieka pokoju, antychrysta, otrzymującego wyróżnienia i nagrody za swoje wielkie dzieła w krajach ogarniętych wojnami, wiedzcie, że Moja Interwencja jest bliska.

Musicie pozostać w jedności z Moim Synem, Jezusem Chrystusem, w każdym momencie, i modlić się, aby sakramenty były dostępne dla was dzięki wiernym księżom i duchownym w czasach prób, które są przed wami.

Moja Wola zostanie wypełniona.

Nic nie może powstrzymać ani nie powstrzyma wypełnienia Ostatecznego Przymierza, kiedy Mój Syn będzie panował w Pokoju.

Wasz umiłowany Ojciec
Bóg Najwyższy

God the Father: The antichrist is now ready to reveal himself

Wednesday, August 7th, 2013 @ 18:50

My dearest daughter, the world must prepare for the arrival of the greatest enemy of humanity since My children were placed on this Earth.

The antichrist is now ready to reveal himself and his plan is this. He will wait until wars rage everywhere. Then he will step in and create a false peace in the state of Israel by joining them with Palestine in an unlikely alliance. Everyone will lavish praise on him. He will not stop there, for he will move at a pace which will astonish many and he will negotiate peace agreements in many war-torn nations. Again, he will be praised and then be admired, with an extraordinary devotion by billions all over the world.

Then all will seem well. Very soon he will become involved with philanthropy and he will link up with the main world banks to create a new, powerful, financial institution. Many businesses and political leaders will become embroiled with his many plans. Soon a new monstrosity will be created, in the name of kick-starting the world’s economy. This will be the new Babylon, the centre of all power, from which the world’s elite and rich will trade. It will be seen to be the source of great news, so that people will benefit in every way from jobs, to the homes they live in and to the food they feed their families with.

All glory will surround the antichrist. Then he will, along with the false prophet, create a global partnership, which will be presented as the greatest humanitarian initiative. The world will applaud this new Babylon and everyone will clamour to try and gain even just a tiny foothold within its centre.

The new Babylon, all will be told, is to glorify the great one, to promote the environment, to embrace mother earth and to rid the world of poverty from the riches, which will pour from its vile mouth.

When this takes place, the Hand of My intervention will turn the world on its axis. I Am not going to stand by without warning My children of the consequences of embracing this abomination, created in the depths of Hell and inflicted upon humanity. My great signs will be given to show all those who embrace and accept this insult in My Holy Name.

I will shake the world and it will tilt. No man will be able to ignore My intervention. Then I will throw fire upon one third of the Earth. Soon, famine will be seen, but not by My Hand – it will be by the deliberate contamination of the Earth by the antichrist. As he and his cohorts inflict wickedness upon unsuspecting people in many nations, I will strike back.

While this suffering will be hard to endure, have no fear, children, for it will be short. My Love is great for all of you, but My Justice is swift and My punishment great.

You must not accept what is brought before you. When you see the man of peace, the antichrist, receive accolades and awards for his great works in war-torn countries, know that My Intervention is close.

You must remain in union with My Son, Jesus Christ, at all times and pray that the Sacraments will be made available to you by loyal priests and clergy during the times of trials which lie before you.

My Will, will be done.

Nothing can, nor will, stop the Final Covenant where My Son will Reign in Peace from being fulfilled.

Your beloved Father

God the Most High