Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Nie zgadzajcie się, by tolerancja dla pogan opanowała kościoły Boga

wtorek, 6 sierpnia 2013 roku, godz. 19.37

Moje dziecko, nigdy nie wolno ci słuchać tych, którzy atakują te Orędzia od Najświętszej Trójcy, ponieważ oni odwracają cię od tego Dzieła. Pamiętaj, ta Misja będzie atakowana bardziej niż inne ze względu na jej powagę. Kpiny, ośmieszanie i krytyka będą trwały aż do ostatniego dnia, kiedy otrzymacie końcowe Orędzie.

Nasili się realizacja planu skompromitowania tych Orędzi, a nienawiść wzrośnie, więc proszę, bądź gotowa. Te Orędzia nie będą mogły zostać zignorowane przez wierzących ani niewierzących, bo Słowo Boże nigdy nie przejdzie niezauważone. Nienawiść do Boga istnieje już teraz wszędzie na świecie, a ci, którzy w tych czasach głoszą Jego Słowo, będą cierpieli.

Prawda zawsze jest odrzucana, odkąd na początku Bóg posłał Swoich proroków, aby ostrzec Swoje dzieci przed niebezpieczeństwem pogaństwa. Pogaństwo jest przeciwieństwem Prawdy – Słowa Bożego. Te biedne dusze, które czczą fałszywych bogów, bardzo gniewają Mojego Ojca. On jest Bogiem zazdrosnym, ponieważ dzięki Niemu wszystkie rzeczy mają początek. On jest wszechmogący. On jest kochającym Bogiem, ale Jego Gniewu należy się obawiać, gdy poganie atakują tych, którzy Go kochają.

Kiedy dzieci Boże – te, które w Niego wierzą i które Go czczą przez Jego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa – próbują zjednoczyć się ze wszystkimi duszami, wszystkich religii, muszą być bardzo ostrożne. Bóg pragnie, aby wszystkie Jego dzieci kochały się wzajemnie, niezależnie od rasy, wyznania czy narodu. Lecz nie pozwoli na to, aby chrześcijanie z otwartymi ramionami przyjmowali pogan do swojego Kościoła. Kiedy to nastąpi, poganie zniszczą wszelkie ślady chrześcijaństwa. Jest to znieważające dla Boga – odebrać Prawdę, Słowo Boże, i pozostawić miejsce na kłamstwa, by Ją skalały.

Boży prorocy ostrzegali ludzkość przed niebezpieczeństwami przyjmowania pogaństwa, ponieważ prowadzi to do całkowitego zniszczenia. Gdy to nastąpi, narody, które dadzą przyzwolenie na tę ohydę w swoich kościołach, zostaną zniszczone i będzie im okazane niewiele Miłosierdzia.

Nie zgadzajcie się, by tolerancja dla pogan opanowała kościoły Boga. Nigdy nie wolno wam zapominać o wielkiej Ofierze złożonej przez Boga, kiedy posłał On Swojego Syna Jedynego, aby przyniósł wam zbawienie. Dzień, w którym przyjmiecie praktyki innych kościołów niepochodzących od Boga lub kiedy okażecie poważanie dla pogan, będzie dniem, gdy odwrócicie się od Prawdy.

Miejcie oczy otwarte i módlcie się, aby wasze kościoły nie zmusiły was do porzucenia waszej wierności Jezusowi Chrystusowi.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: Do not accept tolerance for pagans to take over the churches of God

Tuesday, August 6th, 2013 @ 19:37

My child, you must never listen to those who attack these Messages from the Blessed Trinity, for they will distract you from this Work. Remember, this Mission will be attacked more than any other, because of the seriousness of It. The mockery, the ridicule and the criticism, will continue right up to the last day when you receive the Final Message.

The plan to discredit these Messages will intensify and hatred will mount, so please be prepared. These Messages cannot be ignored by believers, or unbelievers, for the Word of God will never go unnoticed. The hatred against God in the world right now is everywhere and those who proclaim His Word in these times will suffer.

The Truth has always been rejected since God sent His prophets in the beginning to warn His children of the dangers of paganism. Paganism is the antithesis of the Truth – the Word of God. Those poor souls, who honour false gods, anger My Father, greatly. He is a jealous God, for it was through Him that all things began. He is Almighty. He is a loving God, but His Wrath is to be feared when pagans infest those who love Him.

When God’s children – those who believe in Him, and who adore Him, through His beloved Son, Jesus Christ – try to unite with all souls, all religions, they must be very careful. God wants all of His children to love one another, irrespective of race, creed or nation. What He will not permit is that Christians embrace pagans, within their church. When this happens, the heathen will wipe out all traces of Christianity. It is insulting to God, to take the Truth – the Word of God – and leave room for lies to contaminate It.

God’s prophets warned humanity of the dangers of embracing paganism, as it leads to complete destruction. When this happens, the nations who allow this abomination into their churches will be wiped out, with little Mercy shown.

Do not accept tolerance for pagans to take over the churches of God. You must never forget the great Sacrifice made by God when He sent His only Son to bring you salvation. The day that you accept the practices of other churches, not of God, or when you show respect for pagans, is the day when you will turn your back on the Truth.

Keep your eyes open and pray that your churches will not force you to forgo your allegiance to Jesus Christ.

Your beloved Mother

Mother of Salvation