Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Medalik Zbawienia niesie ze sobą Dar Nawrócenia

czwartek, 18 lipca 2013 roku, godz. 19.14

Moje dziecko, pragnę, aby od teraz było wiadome, że należy się do Mnie zwracać, używając ostatniego tytułu danego Mi na ziemi przez Mojego Syna. W tej ostatniej Misji przez cały czas mam być określana jako Matka Zbawienia.

Ma zostać utworzony Mój wizerunek i wybity na Medaliku, na którym z jednej strony mam być umieszczona ze słońcem za Moją głową, a na głowie mam mieć dwanaście gwiazd wplecionych w koronę cierniową. Pragnę, aby na odwrotnej stronie Medalika przedstawiono Najświętsze Serce Mojego Syna z dwoma skrzyżowanymi Mieczami Zbawienia, które mają się znajdować po obu stronach Serca.

Miecze Zbawienia będą miały dwojaki cel. Pierwszy Miecz zabije bestię, a Ja otrzymałam władzę, aby tego dokonać w Dniu Ostatecznym. Drugi Miecz przeniknie serca najbardziej zatwardziałych grzeszników i właśnie dzięki temu Mieczowi ich dusze zostaną uratowane.

Ten Medalik ma być dostępny w ogromnych ilościach, a następnie, gdy ci, którzy będą się o niego starać, otrzymają go, muszą dać go do poświęcenia kapłanowi, a potem darmo rozdawać innym. Medalik Zbawienia niesie ze sobą Dar Nawrócenia i Zbawienia.

Wszyscy, którzy przyjmują Medalik Zbawienia, muszą odmawiać tę Modlitwę Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 115
O Dar nawrócenia

O Matko Zbawienia, okryj moją duszę Swoimi Łzami Zbawienia.

Uwolnij mnie od wątpliwości.

Podnieś moje serce, abym odczuwał Obecność Twojego Syna.

Przynieś mi pokój i ukojenie.

Módl się, abym się szczerze nawrócił.

Pomóż mi zaakceptować prawdę i otwórz moje serce na przyjęcie Miłosierdzia Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Amen.

Moje dziecko, proszę, daj ten Medalik do zaprojektowania i wykonania. Będę cię prowadziła na każdym kroku tej drogi, a potem zadbaj o to, żeby był on dostępny na całym świecie.

Idź w pokoju, aby służyć Mojemu Synowi.

Twoja Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation The Medal of Salvation offers the Gift of Conversion

Thursday, July 18th, 2013 @ 19:14

My child, I wish it to be made known that, from now on, I am to be addressed by the last title, given to me by my Son, on Earth. In this, the Final Mission, I am to be referred to, at all times, as the Mother of Salvation.

My Image is to be created and a Medal struck where, on one side, I am to be placed with the sun behind my head and where twelve stars woven into a crown of thorns sits on my head. On the reverse side of the Medal, I wish to depict the Sacred Heart of my Son with the Two Swords of Salvation, which are to be crossed on each side.

The Swords of Salvation will have a dual purpose. The First Sword will slay the beast and I have been given the authority to do this on the Final Day. The other Sword will pierce the hearts of the most hardened sinners and will be the Sword by which their souls will be saved.

This Medal is to be made available in bulk and then, when received by those seeking them out, must be blessed by a priest and then given freely to others. The Medal of Salvation offers the Gift of Conversion, and Salvation.

All those who receive the Medal of Salvation must recite this Crusade Prayer (115)

Crusade Prayer (115)

For the Gift of Conversion:

O Mother of Salvation, cover my soul with your tears of Salvation.

Rid me of doubts.

Lift my heart, so that I will feel the Presence of your Son.

Bring me peace and solace.

Pray that I will be truly converted.

Help me to accept the Truth and open my heart to receive the Mercy of your Son, Jesus Christ.

Amen.

My child, please have this Medal designed and made. I will guide you every step of the way and then you must ensure that it is made available throughout the world.

Go in peace to serve my Son.

Your Mother

Mother of Salvation