Jezus Do Ludzkości

Nie możecie prawdziwie iść za Mną, nie dźwigając bólu Krzyża

środa, 17 lipca 2013 roku, godz. 11.40

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo modlitwy wszystkich Moich ukochanych wyznawców podnoszą Mnie w tej chwili. Jestem w ich sercach i duszach, a ich dusze są uprzywilejowane. Muszę prosić ich o zniesienie drwin, jakie ich spotkają, kiedy będą podążać Moją drogą i nieść Mój Krzyż, bo w odpowiednim czasie zrozumieją, dlaczego tak musi być.

Nie możecie prawdziwie iść za Mną, nie dźwigając bólu Krzyża. Gdy Mnie kochacie, w waszych duszach obecne jest Światło. To czyste Światło jest jak magnes, ponieważ przyciąga ono to, co najgorsze w innych ludziach. Dusze o dobrych intencjach są często atakowane przez ducha zła, aby zadawać ból każdemu, kto podąża za Prawdą Mojego Nauczania.

Kiedy będziecie głosić Prawdę Bożą, zostaniecie znienawidzeni przez tych, którzy nie kochają Boga. Kiedy idziecie za Mną, nawet w milczeniu, to odczuwacie ten sam ból. Ten ból sprawiają ci – a zazwyczaj są oni przez was lubiani i szanowani – którzy atakują was dlatego, że Mnie kochacie i jesteście wierni Mojemu Nauczaniu.

Nadszedł dla was czas, abyście wyszli i mówili o Moich Orędziach. Jednak dla kapłanów będzie to trudne, bo muszą oni pozostać posłuszni swoim przełożonym. Wielu w Moim Kościele będzie się bało dawać świadectwo o Moich Orędziach, ale nie znaczy to, że nie mogą oni bronić Prawdy Mojego świętego Słowa. Słowo dane Moim apostołom żyje, choć wielu próbuje je uśmiercić. Zauważycie, jak mało jestem publicznie czczony – prawie nigdy.

Moje Nauczanie nie odgrywa już ważnej roli w waszym społeczeństwie. Musicie nalegać, jeśli należycie do któregokolwiek kościoła chrześcijańskiego, aby Moi słudzy nie zapomnieli wspominać Mojego Imienia, gdy nawiązują do dobra, bo dobro nie może pochodzić od kamienia. Dobro może przyjść jedynie od Boga.

Wasz Jezus

You cannot follow Me truly, without bearing the pain of the Cross

Wednesday, July 17th, 2013 @ 11:40

My dearly beloved daughter, how the prayers of all My beloved followers lift Me at this time. I Am in their hearts and souls and their souls are favoured. I must ask them to suffer the ridicule they will face for following My Path and for My Cross, which they bear, for in time they will understand why this must be so.

You cannot follow Me truly, without bearing the pain of the Cross. When you love Me, a Light is present within your soul. This pure Light is like a magnet, as it attracts the worst in other people. Well-meaning souls are often attacked by the spirit of evil, to inflict hurt upon anyone who follows the Truth of My Teachings.

When you declare the Truth of God, you will be hated by those who do not love God. When you follow Me, even in silence, you endure the same pain. This pain is caused by those – usually those you are fond of and respect – who attack you, because you love Me and are loyal to My Teachings.

The time has come for you to go out and speak of My Messages. Priests, however, will find this difficult, as they must remain obedient to their superiors. Many in My Church will be frightened to bear witness to My Messages, but this does not mean that they cannot defend the Truth of My Holy Word. The Word, given to My apostles, lives on, although many try to kill it. You will notice how little I Am revered in public – hardly ever.

My Teachings no longer play an important role in your society. You must insist, whatever Christian church you belong to, that My servants do not forget to mention My Name, when referring to good, for good cannot come from a stone. Good can only come from God.

Your Jesus