Jezus Do Ludzkości

Ja Jestem Miłością. Ja Jestem Bogiem. To jest jedno i to samo

środa, 19 czerwca 2013 roku, godz. 3.00

Moja szczerze umiłowana córko, Moje pragnienie uformowania rdzenia Mojej Armii na ziemi spełnia się w tym czasie. Będą rozrzuceni jak małe żołędzie, ale rozrosną się i rozprzestrzenią wszędzie.

Moja córko, fundament jest ważną częścią. Jest z nim podobnie jak z dzieckiem, które kształtuje się w łonie. A potrzeba czasu i szczególnej troski, aby zapewnić dobry stan zdrowia dziecku, które otrzymuje pożywienie z łożyska. Będzie ono rosło powoli, ale doskonale, w końcu wyjdzie z łona matki i będzie gotowe żyć życiem danym mu przez Mojego Ojca.

Narodziny Mojej Armii Reszty będą identyczne. Nastąpią wielkie przygotowania, zanim będzie gotowa zająć swoje miejsce na świecie, ale jej fundament jest trwały, a dusze, które są elementami tworzącymi, splotą się w jedno, aby uformować budzącą respekt Armię. Wtedy ta Armia od razu się rozszerzy i rozrośnie wszędzie z taką siłą, że trudno będzie ją zignorować. Ci, którzy należą do Mojej Armii Reszty, będą pozbawieni ego, pychy i potrzeby uciekania się do naukowej oceny Mojego Słowa, czego będzie się od nich żądać dla udowodnienia Prawdy Bożej.

Nauka jest Darem od Boga, jednak nauka nie potrafi wyjaśnić Tajemnicy Boga. Tak więc ci, którzy potrzebują wygodnych logicznych wyjaśnień odnośnie do tego, w jaki sposób porozumiewam się z dziećmi Bożymi na ziemi w tym czasie, będą rozczarowani. Nie ma odpowiedzi, która by ich zaspokoiła.

Jednym z największych Darów danych człowiekowi jest Miłość. Miłość nie może zostać wyjaśniona naukowo lub udowodniona, bo ona pochodzi od Ducha Bożego. Jest On obecny w każdym z was. Odczuwacie Go. Jest to więź, która łączy ludzkość i której moc zła nie zdoła podważyć.

Ja Jestem Miłością. Ja Jestem Bogiem. To jest jedno i to samo. Bez Miłości nie moglibyście mieć życia. Miłość was zjednoczy, wzmocni, będzie trzymać was razem. Miłość pomoże wam przyprowadzić do Mnie dusze.

Wasz Jezus

I Am Love. I Am God. They are one and the same thing

Wednesday, June 19th, 2013 @ 03:00

My dearly beloved daughter, My wish to form the core of My Army on Earth is being fulfilled at this time. From little acorns, they will be scattered and they will grow and spread out everywhere.

My daughter, the foundation is the important part. Just like a baby, who is formed in the womb, it takes time and careful attention in order to ensure for the wellbeing of the child, which receives nourishment from the placenta. It will grow slowly, but perfectly, until finally it will be expelled from the womb and be ready to live the life laid down for it by My Father.

The birth of My Remnant Army will be the same. It will take great preparation before it is ready to take its place in the world, but its foundation is solid and souls, who are the building blocks, will knit together as one to build a formidable Army. Then this Army will spread out and grow everywhere, at once, and with such force, that it will become difficult to ignore it. Those within My Remnant Army will be devoid of ego, pride or the need to rely on the scientific evaluation of My Word, which will be demanded of them to prove the Truth of God.

Science is a Gift from God, but science cannot explain the Mystery of God. So those who need the comfort of logical explanations, as to how I communicate to God’s children on Earth, at this time, will be disappointed. There is no answer which will satisfy them.

One of the greatest Gifts given to man is love. Love cannot be scientifically explained or proved, for it comes from the Spirit of God. It is present in all of you. You feel it. It is the link which holds humanity together, which the power of evil fails to undermine.

I Am Love. I Am God. They are one and the same thing. Without love, you could not have life. Love will unite you, keep you strong, keep you together. Love will help you to bring Me souls.

Your Jesus