Jezus Do Ludzkości

Bóg istnieje w każdej osobie urodzonej na tym świecie, niezależnie od jej wiary czy przekonań rodziców

sobota, 15 czerwca 2013 roku, godz. 23.44

Jestem twoim ukochanym Jezusem, Który działa przez twoją duszę. Nawet wtedy, gdy Mnie ignorujesz, jestem tutaj. Działam przez twoją duszę, ponieważ Mi ją oddałaś, i to sprawia, że zawsze będziesz cierpieć dla Mnie i ze Mną.

Dziś, Moja córko, zwracam się do wszystkich, którzy mówią, że nie wierzą w Boga. Jeśli nie wierzycie w Boga, muszę wam teraz wyjaśnić, jak można poznać, że Bóg naprawdę istnieje. Bóg istnieje w każdej osobie urodzonej na świecie, niezależnie od jej wiary czy przekonań rodziców. Wobec każdej formy życia Bóg daje odczucie podziwu i zachwytu, które zawsze będą wywoływać w duszy uczucie silnej miłości do innych stworzeń Bożych.

Każdy z was jest stworzeniem Boga. To jest fakt. Niektórzy z was rodzą się z wielką urodą. Niektórzy rodzą się z wadami. Inni rodzą się ze strasznymi niedoskonałościami. Mimo to wszyscy się rodzą, bo Bóg na to pozwala.

Wielu z was usprawiedliwi przerywanie życia dzieci Bożych, które są niedoskonałe. Niektórzy z was będą mordować dzieci Boga w łonach i jeszcze będą to usprawiedliwiać, najczęściej z powodów egoistycznych. Za to zostaniecie potępieni, chyba że poprosicie Mnie o przebaczenie. Tylko wtedy zostanie wam przebaczone, jeśli szczerze przeprosicie za to, co zrobiliście, gdy przeklinaliście Mojego Ojca.

Niektórzy z was rodzą się z niedoskonałościami, które wywołują traumę w waszym życiu. Choć może to być trudne, otrzymujecie to cierpienie, by ratować innych, którzy w przeciwnym wypadku przestaliby istnieć. Widzicie, te dusze, które zniesławiają Mojego Ojca i nigdy nie poproszą o przebaczenie im ich grzechów, skończą w ogniu piekielnym na całą wieczność. Wasze cierpienie pomoże ich uratować, bo oni sami nie potrafią się uratować i się nie uratują. Wybraliście to cierpienie, zanim się narodziliście. Możecie zaakceptować je teraz albo być może zaakceptujecie je później, ale jesteście bezpieczni w Moim Królestwie, ponieważ na wieczność będzie do was należała Chwała.

Wasz Jezus

God Exists in every single person born in this world, irrespective of their faith or the belief of their parents

Saturday, June 15th, 2013 @ 23:44

I Am your beloved Jesus, Who works through your soul. Even when you ignore Me, I Am here. I work through your soul, for you gave it to Me, and as such, you will always suffer for Me and with Me.

Today, My daughter, I appeal to all those who say they do not believe in God. If you do not believe in God, I must now explain how you know that God really Exists. God exists in every single person born in the world, irrespective of their faith or the belief of their parents. God brings with every form of life a sense of awe and wonder, which will never fail to create a feeling of intense love within a soul for another of God’s Creations.

Every one of you is a Creation of God. This is a fact. Some of you are born with great beauty. Some are born with defects. Others are born with terrible imperfections. Yet all are born because God permits it.

Many of you will justify the prevention of life in God’s children, who are imperfect. Some of you will murder children of God within the womb and then justify it, most of which will be for selfish reasons. For this, you will be condemned, unless you ask Me to forgive you. You will be forgiven, but only if you are truly sorry for what you have done to curse My Father.

Some of you are born with imperfections, which create trauma in your lives. Hard though this may be, you are given this suffering to save others, who would otherwise cease to exist. You see, those souls who dishonour My Father and who will never ask for the forgiveness of their sins will end up in the fires of Hell, for all eternity. Your suffering will help save them, for they cannot and will not save themselves. You choose this suffering before you were born. You may accept this now or perhaps later, but you are safe in My Kingdom for Glory will be yours for eternity.

Your Jesus