Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Ja, Matka Boga, zniszczę moc złego ducha w sercach tych, którzy Mnie wzywają

niedziela, 26 maja 2013 roku, godz. 14.10

Moje dziecko, nigdy nie wolno ci słuchać tych, którzy się starają powstrzymać cię od tej świętej Misji. Jest ważne, abyś pozostawała w łączności z Moim umiłowanym Synem, i wiedz, że te głosy, które wypowiadają bluźnierstwa przeciwko Mojemu Synowi, będą się dalej pomnażać. Nienawiść, która wylewa się z ich ust, nie jest skierowana przeciwko wam, ale przeciw świętemu Słowu Mojego Syna. Teraz już wiesz, jak wielu wrogów na świecie ma Mój Syn. Najbardziej ranią Go ci, którzy mówią, że Go kochają, ale Go teraz odrzucają, gdy przemawia przez wybranych proroków Boga.

Ci, którzy Mnie wykorzystują, Świętą i Niepokalaną Matkę Boga, kryjąc się za mną, gdy wykrzykują przekleństwa, napełniają Mnie Łzami wielkiego smutku. Ich serca są tak zatwardziałe i tak pełne gniewu, że ich nienawiść do tych Orędzi zaskoczy wielu. Ci, którzy uważają, że bronią Słowa Bożego, a odrzucają tych, którzy przychodzą w Jego Imię, nigdy nie mogą akceptować takich ludzi, którzy okazują innym nienawiść lub rzucają na nich oszczerstwa w Jego Imię. Gdy tak się dzieje i kiedy ci, którzy twierdzą, że są prorokami, tak właśnie robią, to uświadomcie sobie, że te zaciekłe ataki nie pochodzą od Boga, bo to by było niemożliwe.

Ja, Matka Boga, zniszczę moc złego ducha w sercach tych, którzy Mnie wzywają. Jeśli Mnie nie wzywają, nie mogę im pomóc. Jako Współodkupicielka nigdy nie potrafiłabym zaprzeczyć Prawdzie, którą Mój Syn pragnie objawić światu. Mam obowiązek wobec Mojego Syna. Nigdy nie powiedziałabym wam, żebyście odrzucili lub potępili złego ducha, a potem oszukiwała was, twierdząc, że jestem Matką Boga.

Ci, którzy utrzymują, że czczą Mnie przez Mój Różaniec święty, a potem mówią złe rzeczy o Moim Synu, oświadczając, że Jego Orędzia są kłamstwami, obrażają Mojego Syna i znieważają Mnie. Mój najświętszy Różaniec, gdy będzie odmawiany powoli i od serca, otworzy wasze serca na Prawdę o tej Misji. Nigdy nie wolno wam tracić nadziei, nawet jeśli nie otrzymaliście Daru rozeznania. Otrzymacie go, jeśli poprosicie Mnie o poświęcenie waszych dusz opiece Mojego Syna. Jeśli odbędzie się to w duchu prostoty i pokory, Mój Syn nagrodzi was Darem Ducha Świętego.

Dzieci, nigdy nie wolno wam obrażać proroków Mojego Syna, nawet jeśli im nie wierzycie. Musicie zachować milczenie i modlić się za nich. Gdybyście odrzucili proroków Mojego Syna, On nie będzie traktował tego jako zniewagę. Ale jeśli orzekacie, że Jego święte Słowo dane prawdziwym prorokom jest od złego ducha, będziecie strasznie cierpieć.

Zachowajcie spokój, dzieci, i całkowicie złóżcie swoją ufność w Moim Synu. Poddajcie się Jego Miłosierdziu, a On was poprowadzi i obdarzy pokojem. Idźcie bezpiecznie, Moje drogie dzieci, ze świadomością, że Mój Syn was kocha. On wybacza wszystkim duszom wszystkie grzechy z wyjątkiem grzechu wiecznego – bluźnierstwa wobec Ducha Świętego.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

I, the Mother of God, will destroy the power of the evil one, in the hearts of those who call on me

Sunday, May 26th, 2013 @ 14:10

My child, you must never listen to those who try to stop you in this Holy Mission. It is important that you remain in union with my beloved Son and know that those voices, who speak blasphemy against my Son, will continue to multiply. The hatred, which pours from their mouths, is not against you, but the Holy Word of my Son. Now, you know how many enemies my Son has in the world. The ones who hurt Him the most are those who say they love Him, but who reject Him now, as He speaks through the chosen prophets of God.

Those who use me, the Holy and Immaculate Mother of God, to hide behind, while they scream obscenities, fill me with tears of great sorrow. So hardened are their hearts and so filled with anger, that their hatred of these Messages will shock many. Those who believe that they defend the Word of God, and who reject those who come in His Name, must never condone those who show hatred to or slander others in His Name. When this happens and when those who claim to be prophets do this, know that these bitter attacks do not come from God, as this would be impossible.

I, the Mother of God, will destroy the power of the evil one, in the hearts of those who call on me. If they do not call on me, I cannot help them. I, as the Co-Redemptrix, could never deny the Truth, which my Son wishes to reveal to the world. My duty is to my Son. I would never tell you to reject or denounce the evil one and then deceive you by claiming to be the Mother of God.

Those who claim to honour me through my Most Holy Rosary and then say wicked things about my Son, by declaring His Messages to be lies, insult my Son and dishonor me. My Most Holy Rosary, when said slowly and from the heart, will open your hearts to the Truth of this Mission. You must never give up hope, even if you are not given the Gift of discernment. It will be given to you, if you ask me to consecrate your soul into the care of my Son. If this is done with a simple and humble spirit, my Son will reward you with the Gift of the Holy Spirit.

Children, you must never insult my Son’s prophets, even if you do not believe them. You must remain silent and pray for them. Should you reject my Son’s prophets, He will not hold this against you. But, if you declare that His Holy Word, given to the true prophets, to be that of the evil one, you will suffer terribly.

Remain calm, children, and place your trust completely in my Son. Surrender yourself into His Mercy and He will guide you and peace will be yours. Go, my dear children, safe in the knowledge that my Son loves you. He forgives all souls, for all sins, with the exception of eternal sin – blasphemy of the Holy Spirit.

Your beloved Mother
Mother of Salvation