Jezus Do Ludzkości

Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem, kiedy przyjdę sądzić

sobota, 25 maja 2013 roku, godz. 21.49

Moja szczerze umiłowana córko, ból proroków, którzy przyszli przed tobą, nigdy nie był naprawdę znany. Ale ich brzemię było wielkie. W przeciwieństwie do wizjonerów pracowali samodzielnie i w żaden sposób ich nie akceptowano.

Prorocy byli nienawidzeni, ponieważ prorokowali w Imię Boga i dlatego że zapowiadali przyszłe tragedie, które miały przyjść na ludzkość z powodu plamy grzechu. Prowadzili samotne i straszne życie, wiele razy upadali z powodu trudu swojej misji. Trudno im było zrozumieć proroctwa, a wielu z nich nie znało znaczenia Słów, które były im dyktowane. Wielu nie miało pewności, czy w rzeczywistości byli oni w ogóle prorokami, ale pojęli to dzięki owocom swojej misji, gdy widzieli rozprzestrzenianie się Słowa Boga i to, że nawrócenia następowały szybko.

Większość proroków Bożych była pogardzana, wyśmiewana i uważana za heretyków. Wielu zostało wypędzonych na pustkowie i dręczonych, a wszystko dlatego, że byli wysłannikami Boga.

Prorocy są posłani do świata tylko ze względu na Miłość Boga, aby przygotować Jego dzieci do wydarzeń, które będą miały wpływ na zbawienie ich dusz. Prorokom dawano różne misje. W niektórych przypadkach byli wysyłani, aby ostrzec ludzkość przed niebezpieczeństwem nieposłuszeństwa Ojcu. Inni zostali wysłani, aby ostrzec przed konsekwencjami, które spotkają człowieka, gdyby popadł w grzech ciężki. W innych przypadkach, aby ostrzec ludzkość przed tymi, którzy ją prześladują i próbują nie dopuścić, by dzieci Boga były karmione Jego Słowem. A potem był Jan Chrzciciel, posłany w celu przygotowania dzieci Bożych na przyjście Mesjasza, jedynego Syna Bożego, wysłanego, aby odkupił ich w Oczach Boga. Ale oni nie chcieli Go słuchać. Najnędzniejsi spośród Żydów wysłuchali i przyjęli Mnie, Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego, choć najwyżsi i najstarsi ówcześni słudzy Kościoła odmówili przyjęcia Prawdy.

A teraz ty, Moja córko, zostałaś wysłana, aby przygotować drogę na Moje Powtórne Przyjście, abym mógł przynieść światu zbawienie i aby Mój Nowy Raj mógł się urzeczywistnić. To zostało przepowiedziane, ale czy oni będą słuchać? Niestety, nie. Oni nie chcą uwierzyć, że Mój Ojciec mógłby w ich czasach rzeczywiście wysłać na świat swojego ostatniego proroka. Przez to odrzucają oni świętą Ewangelię Bożą. Uważają, że Moje Powtórne Przyjście nie nastąpi wcześniej jak w dalekiej przyszłości. Ten błąd nie jest spowodowany przez ich znajomość Pisma Świętego, ale z powodu ich błędnego, ludzkiego rozumowania, przez które nie potrafią zrozumieć żadnej części Mojej obietnicy Powtórnego Przyjścia.

Chwalebne Dziedzictwo czekającej was przyszłości jest wasze. Jest ono dla każdego z was bez względu na to, jak sczerniałe lub czyste są wasze dusze, ale musicie się przygotować i być czujni, bo wszystkie demony z piekła błąkają się po ziemi w tym czasie i przez innych ludzi będą się starały was zatrzymać. Szatan nie chce, aby Mój Ojciec doprowadził swoje dzieci do domu, do ich prawowitego Dziedzictwa. Będzie szerzył kłamstwa, dezorientację i odwracał uwagę. Jego przebiegłe i podstępne metody będą bardzo subtelne, a będzie on działał przez inne dusze, które pozwolą sobie na otwarcie się na te pokusy. Ludzie zatem nie będą wierzyć, że Bóg wysłałby w ten sposób kolejnego proroka na świat. Powiedzą, że to nie jest konieczne. Zostaną natomiast zmyleni, aby uwierzyć w fałszywych proroków, i gdy jest ich tak wielu – wilków w owczej skórze – zostaną przyciągnięci do tych, którzy powiedzą wszystko, co oni będą chcieli usłyszeć. Wymyślone bajki. Sprytnie zakamuflowane żargonem religijnym, mającym ukryć okropne kłamstwa, które plamią Moje święte Słowo.

Ty, Moja córko, będziesz jedyną osobą, która w tym czasie będzie mówiła prawdziwe Słowo Boga, aby cały świat Je usłyszał. Są też inni prorocy Boga, ale ich misje są odmienne. Zostaniesz poproszona, abyś przekazywała Prawdę, ale ta Prawda będzie zarówno szokować, jak i ratować dusze.

Wy, którzy twierdzicie, że Mnie znacie, dlaczego nie pomyślicie, że Mój Ojciec wysłałby ostatniego proroka, aby przygotować was, dzięki Mocy Ducha Świętego, przed Moim Powtórnym Przyjściem? Nie znacie Go? Nie wiecie, jak wielka jest Jego Miłość? Nie znacie rozmiaru Jego wielkiego współczucia? Jeśli znacie, to będziecie słuchali tych Orędzi z Nieba. Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem, kiedy przyjdę sądzić.

Ci, którzy przeżywają swoje życie według Słowa Bożego i którzy nie znają tych Orędzi, nie mają się czego obawiać. Ci, którzy przyjmują te Orędzia i ostrzeżenia, by nie przyjmować żadnych innych doktryn niż ta, dana światu przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, nie mają się czego lękać, bo do nich będzie należało Królestwo Mojego Nowego Raju.

Ci, którzy odrzucają Moją Rękę Miłosierdzia, którzy błąkają się z dala ode Mnie i którzy niszczą swoje dusze, oddając cześć szatanowi i wszystkim jego pustym obietnicom, zamiast swojemu Bogu i Stwórcy, będą pozbawieni Życia Wiecznego, o ile nie będą błagać o Moje Miłosierdzie.

Jest jeszcze czas, aby odnowić swoje życie. To jest bardzo proste. Przyjdźcie do Mnie, a Ja was ochronię. Te proroctwa nawiązują do przyszłości i się spełnią. Gdy je odrzucicie jako głupstwo, to będziecie żałować dnia, w którym się odwróciliście od prawdy obiecanej wam jako umiłowanym dzieciom Boga.

Wasz Jezus

These Messages will be the last given to you before the Great Day when I come to Judge

Saturday, May 25th, 2013 @ 21:49

My dearly beloved daughter, the pain of the prophets who came before you has never truly been known. But their load was heavy. Unlike visionaries, they worked alone and were denied any form of acceptance.

The prophets were hated because they prophecised in the Name of God and because they told of future tragedies, which were to befall humanity because of the stain of sin. They led lonely and frightening lives and fell down many times because of the difficulty of their Mission. They found it hard to understand the prophecies and many of them were ignorant of the meaning of the Words, which were dictated to them. Many were unsure whether they were, in fact, prophets at all, but by the fruits of their Mission, when they could see the spread of the Word of God and how quickly conversions were witnessed, they understood.

Most of God’s prophets were despised, mocked and considered to be heretics. Many were cast into the wilderness and tormented, all because they were messengers sent by God.

Prophets are sent into the world, only because of the Love of God, to prepare His children for events, which will have an impact on the salvation of their souls. Prophets have been given different Missions. In some cases, they were sent to warn humanity of the danger of disobeying the Father. Others were sent to warn of the consequences, which would befall man, were they to fall into grave sin. In other cases, it was to warn humanity of those who would cause them persecution and try to prevent the Word of God from nourishing His children. And then there was John the Baptist, sent to prepare God’s children for the coming of the Messiah, the only Son of God, sent to redeem them in the Eyes of God. But, they would not listen to him. The lowliest amongst the Jews did listen and accepted Me, Jesus Christ, the Son of man, but the holiest and most senior servants, within the church at that time, refused to accept the Truth.

And now you, My daughter, have been sent to prepare the way for My Second Coming so that I can bring salvation to the world and so that My New Paradise can be realized. This has been foretold, but will they listen? Sadly, no. They refuse to believe that My Father could possibly send into the world, in their time, His final prophet. By doing so, they are denying the Holy Gospel of God. They believe that My Second Coming will not take place until far into the future. This error is not caused by their knowledge of Holy Scripture, but because of their flawed human reasoning, through which no part of My Promise to come again can be understood.

The Glorious Inheritance of your future, which awaits you, is yours. It is for every single one of you, no matter how blackened or pure your souls are, but you must prepare and be alert, for every demon from Hell roams the Earth at this time, and through others will try to stop you. Satan does not want My Father to bring His children home to their rightful Inheritance. He will spread lies, cause confusion, and distract you. His cunning and deceitful ways will be so subtle and he will work through other souls, who allow themselves to be open to such temptation. People will, therefore, not believe that God would ever send another prophet into the world in this way. It is unnecessary, they will say. They will be fooled into believing, instead, in the false prophets and as there are so many of them – wolves in sheep’s clothing – they will be drawn to those who will say all the things they want to hear. Made up tales. Cleverly camouflaged in holy speak, which will hide terrible lies, which defile My Holy Word.

You, My daughter, will be the only one who will speak the True Word of God at this time, for all the world to hear. There are also other prophets of God, but their Missions are different. You will be asked to tell the Truth, but the Truth will shock, just as it will salvage souls.

Do those among you who proclaim to know Me not think that My Father would send a final prophet to prepare you, through the Power of the Holy Spirit, before My Second Coming? Don’t you know Him? Don’t you know how great His Love is? Do you not know the extent of His great Compassion? If you do, then you will listen to these Messages from Heaven. These Messages will be the last given to you before the Great Day when I come to Judge.

Those who live their lives according to the Word of God and who do not know of these Messages have nothing to fear. Those who accept these Messages and warnings, not to accept any other doctrine other than that given to the world by Me, Jesus Christ, have nothing to fear, for theirs will be the kingdom of My New Paradise.

Those who will refuse My Hand of Mercy, who wander away from Me and who destroy their souls by honouring Satan and all his empty promises, instead of their God and Creator, will be denied Eternal Life, unless they beg for My Mercy.

There is time ahead to renew your lives. It is very simple. Come to Me and I will protect you. These prophecies relate to the future and they will be realized. Reject them as nonsense and you will rue the day you turned your back on the Truth promised to you as God’s cherished children.

Your Jesus