Jezus Do Ludzkości

Moi chrześcijańscy żołnierze będą stanowili największą armię przeciwko antychrystowi

czwartek, 23 maja 2013 roku, godz. 22.30

Moja szczerze umiłowana córko, wkrótce Moi umiłowani wyznawcy na całym świecie odczują Moją Obecność, ponieważ dam się poznać w ich sercach w taki sposób, jakiego wcześniej nie doświadczyli. Oto jak przygotuję chrześcijan do walki w Moje Imię, aby ratować wszystkie dusze.

Moi chrześcijańscy żołnierze będą stanowili największą armię przeciwko antychrystowi. Dotyczy to tych wszystkich, którzy Mnie znają i którzy pozostają wierni Mojej
Świętej Doktrynie zawartej w najświętszej Biblii. Odnosi się to również do tych, którzy praktykują swoją wiarę – do tych, którzy wierzą we Mnie, lecz którzy nie przychodzą do Mnie, i do tych wszystkich, którzy pozostają wierni Prawdzie. Będziecie się zbierać w każdym zakątku świata i chociaż dołączycie do Mojej Armii Reszty, mówiąc w wielu językach, złączycie się jako jedno we Mnie.

Ci, którzy idą za tymi Orędziami, będą stanowili jądro, z którego wyrosną pędy, a następnie gałęzie Mojej Armii Reszty na całym świecie. Dzięki Księdze Prawdy każdy kraj zostanie dotknięty przez Mojego Ducha Świętego.

Księga Prawdy zjednoczy was, kiedy wasza wiara będzie poddawana próbie. Kiedy ingeruje się w wierność wobec Mnie i kiedy jestem wyrzucany z waszych kościołów, deptany, a wreszcie zabrany z widoku – będziecie wzrastać i utrzymywać Moje Słowo przy życiu. Płomień Ducha Świętego będzie was prowadził na każdym kroku drogi. Poczujecie siłę i odwagę, która zaskoczy nawet najpotulniejszych spośród was. Słabi staną się silni. Bojaźliwi staną się odważni, a uciśnieni będą maszerować naprzód jako wojownicy Prawdy. I przez cały ten czas, gdy Moja Armia Reszty będzie rosnąć i powiększać się do milionów, będzie się pojawiało przed nią wiele przeszkód.

Jej udziałem będą obelgi, oskarżenia o herezję, kłamstwa, gniew i nienawiść. Zamieszanie będzie widoczne wszędzie wśród oszczerców, których argumentacja będzie usiana nieścisłościami, sprzecznościami i niezrozumiałymi wywodami. Wpływ szatana zawsze wywołuje zamieszanie, nieporządek, nielogiczną, choć przebiegłą argumentację, i zawsze się łączy z nienawiścią wobec dzieci Bożych. Ci, którzy są pobłogosławieni Światłem Boga i Światłem Prawdy, będą przyciągać straszne i nienawistne ataki. Ponieważ możecie być pewni, że tam gdzie Ja jestem obecny, prześladowanie tych, którzy głoszą Moje święte Słowo, będzie wielkie. Im bardziej jakaś Boża misja jest prześladowana, tym bardziej możecie być pewni tego, że szatan jest wściekły.

Kiedy będziecie cierpieli, a będziecie, z powodu okazywanej wam nienawiści, gdy bierzecie Mój Krzyż, aby iść za Mną, tym bardziej bestia będzie się denerwował i tym więcej będzie działał przez dusze splamione grzechem pychy, aby was zniszczyć. Musicie ignorować te ataki. Pozostańcie w pokoju, bo gdy one będą się nasilać z intensywną nienawiścią wobec was, to będziecie mieli pewność, że jesteście w prawdziwej jedności ze Mną, waszym Jezusem.

Idźcie w Miłości i pokoju, i wiedzcie, że żyję w waszych sercach.

Wasz Jezus

My Christian soldiers will form the biggest Army against the antichrist

Thursday, May 23rd, 2013 @ 22:30

My dearly beloved daughter, My beloved followers, all over the world, will soon feel My Presence, for I will make Myself known within their hearts in a way they have not experienced before. This is how I will prepare Christians to fight, on My behalf, to save the souls of everyone.

My Christian soldiers will form the biggest Army against the antichrist. I refer to all those who know Me and who remain loyal to My Holy Doctrine, contained within the most Holy Bible. I refer also to those who practice their faith; to those who believe in Me, but who do not visit Me and to all those who remain loyal to the Truth. You will gather in every corner of the world and, although you will join in My Remnant Army speaking in many tongues, you will unite as one in Me.

Those who follow these Messages will form the kernel and from this will grow the shoots and then the branches of My Remnant Army all over the world. There will be not one country left untouched by My Holy Spirit through the Book of Truth.

The Book of Truth will unite you when your faith will be tested. When allegiance to Me is tampered with and when I Am thrown out of your churches, trampled upon and then buried out of sight – you will rise and keep My Word alive. The Flame of the Holy Spirit will guide you every step of the way. You will feel a strength and courage, which will surprise even the most meek amongst you. The weak will become strong. The fearful will become brave and the downtrodden will march forward as warriors of the Truth. And all the while, as My Remnant Army will grow and swell in their millions, many obstacles will be placed before them.

Insults, accusations of heresy, lies, anger and hatred will be their lot. Confusion will be seen everywhere amongst the detractors, whose argument will be riddled with inaccuracies, contradictions and incomprehensible arguments. Satan’s influence will always create confusion, disorder, illogical and cunning arguments, and will always be laced with hatred against God’s children. Those who are blessed with the Light of God and the Light of the Truth will attract terrible and hateful attacks. For where I Am Present, you can be sure that the persecution of those who proclaim My Holy Word will be great. The worse the persecution against any Mission of God, you can be sure that Satan is very angry.

When you suffer, as you will, by the hatred shown to you because you are taking up My Cross to follow Me, the more worried will be the beast and the harder he will work, through the souls of those stained with the sin of pride, to destroy you. You must ignore these attacks. Be at peace, for as they increase with an intense hatred against you, you will know for sure that you are in true union with Me, your Jesus.

Go in love and peace and know that I live in your hearts.

Your Jesus