Jezus Do Ludzkości

Kiedy nadejdzie czas, aby bestia ujawnił antychrysta, będą widoczne wielkie znaki

wtorek, 21 maja 2013 roku, godz. 16.30

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy nadejdzie czas, aby bestia ujawnił antychrysta, będą widoczne wielkie znaki. Grzmoty, jakich nigdy dotąd nie słyszano, będą doświadczane w wielu częściach świata, ale w szczególności tam, gdzie urodził się antychryst.

Do tego czasu Mój Duch Święty, wylany na Moich wyznawców we wszystkich Moich kościołach chrześcijańskich, sprawi, że będą gotowi. Oni, wraz z Moimi uczniami z tej Misji, będą tworzyć Resztę Kościoła. Ich moc będzie wielka, a ci z Pieczęcią Boga Żywego nie doznają żadnej krzywdy. Ich moc będzie pochodziła z Modlitw przekazanych im przez Moją Matkę i z Modlitw Krucjaty.

Antychryst rozpocznie swoje panowanie łagodnie. Nikt nie będzie podejrzewał jego intencji, ponieważ na ziemię zstąpi pewnego rodzaju pokój. Bardzo ważne jest, abyście w tym czasie, Moja Armio Reszty, zbierali się w grupach modlitewnych. Uroczyście obiecuję, że te Modlitwy złagodzą wiele straszliwych czynów, których on, antychryst, dopuści się wobec narodów na czterech krańcach ziemi.

Udzielę ulg tym wszystkim narodom, w których będą założone grupy modlitewne. Przez wasze oddanie się Mnie, waszemu ukochanemu Jezusowi, uratuję dusze i wyleję więcej Darów na ludzkość, aby ochronić Boże dzieci przed cierpieniem, które knuje bestia.

Ufajcie mi. Zachowujcie pokój, mając świadomość, że jesteście prowadzeni i chronieni.

Wasz Jezus

When the time comes for the beast to reveal the antichrist, great signs will be seen

Tuesday, May 21st, 2013 @ 16:30

My dearly beloved daughter, when the time comes for the beast to reveal the antichrist, great signs will be seen. Thunder, as it has never been heard before, will be felt in many parts of the world, but in particular, the part where the antichrist was born.

By then My Holy Spirit, poured out amongst My followers, in all of My Christian Churches, will ensure that they are ready. They, along with My disciples from this Mission will form the Remnant Church. Their power will be great and no harm will come to those with the Seal of the Living God. Their power will come from the Prayers given to them by My Mother and in the Crusade Prayers.

The antichrist will begin his reign gently. No one will suspect his intent because a peace of sorts will descend over the Earth. This time will be very important for you, My Remnant Army, to gather in Prayer Groups. I solemnly promise that these Prayers will dilute much of the terrible deeds that he, the antichrist, will inflict on nations covering the four corners of the Earth.

I will grant reprieves to all those nations where Prayer Groups are set up. It will be by your devotion to Me, your beloved Jesus, that I will save souls and pour out more Gifts upon humanity, in order to protect God’s children against the suffering which the beast is plotting.

Trust in Me. Be at peace in the knowledge that you are being guided and protected.

Your Jesus