Jezus Do Ludzkości

Musicie mieć oczy otwarte na wszystko, co obraża Moją Boskość

wtorek, 26 marca 2013 roku, godz. 21.17

Moja szczerze umiłowana córko, to Orędzie jest dla świata. Jest ono dla chrześcijan każdego wyznania, żydów i wszystkich religii uznających Mojego Ojca Wszechmogącego, Boga Najwyższego. To Orędzie jest także dla tych, którzy nie wierzą w Boga Ojca ani we Mnie, Jego Jednorodzonego Syna. Jest również dla tych, których w ogóle nie interesuje, jakie życie ich czeka i których obojętność sprawia, że mogą nie przyjąć Istnienia Boga.

Dzięki tym Orędziom jesteście ostrzegani o niebezpieczeństwie dla waszego przyszłego życia i waszego szczęścia, po to, żebym mógł was wszystkich przyprowadzić do Nowego Raju, który jest stworzony dla was na czas, gdy Niebo i ziemia połączą się w jedno. To Królestwo jest gotowe, a jego Bramy będą otwarte dla każdego z was. Ten piękny Dar, umożliwiający wam życie w doskonałych ciałach, umysłach i duszach, pochodzi od Boga Wszechmogącego, Który stworzył świat.

Czas waszego wygnania na ziemi dobiega końca. Już nie będziecie musieli znosić bólu grzechu, który sieje spustoszenie w każdym zakątku świata. Nienawiść, która żyje przez skażenie świata przez szatana, już nie będzie istniała. Gdy nienawiść zostanie wygnana, zło nie będzie już znieważać idealnych stworzeń Boga. Jego planeta, Jego Dary natury, Jego Ochrona i Jego Miłość zostaną odnowione, aby dać wam życie w wieczności, gdzie śmierć nie jest możliwa.

Życie na ziemi, takie jakie jest teraz, nigdy was nie zadowoli, dopóki panuje szatan. Jego panowanie już się kończy, ale ci, których opanuje, nadal będą rozprzestrzeniać grzech, wciągając zarówno niewinne, jak i mniej niewinne dusze w otchłań rozpaczy. Ta plaga będzie trwała tak długo, dopóki nie zostanie zabranych tak wiele dusz, ile to możliwe, i przedstawionych bestii, który je pożre.

Na koniec przyjdę po raz drugi, jak zostało przepowiedziane, a będzie to już wkrótce, aby przynieść wam ostateczne zbawienie i dać wam klucz do Mojego obiecanego Królestwa. Moje Królestwo zstąpi z Nieba, aby świat je ujrzał, zanim zabrzmi ostatnia trąba. Kiedy rozlegnie się trąbienie, zostaną wzięci tylko ci, którzy pozwolili Mi się uratować, i ci wierni Słowu Bożemu. Dlatego nie możecie dopuścić, aby w tym czasie pycha zaślepiła was na wołanie Boga. Ta Misja została przygotowana od pierwszych proroctw przekazanych rodzajowi ludzkiemu przez Boga. Bądźcie wdzięczni, że przez Miłosierdzie Boże dano wam ten wielki Dar. Nigdy nie dopuśćcie, by pycha zaślepiła was na Moją Bożą Obecność, bo to was oddzieli od Mojego Miłosierdzia.

Przygotowuję was obecnie, bo tylko tak mogę uratować całą ludzkość, a nie tylko wybranych, którzy służą Mi z wielką pokorą. Chcę was wszystkich, bez względu na to, w co wierzycie. Mój Ojciec zaplanował tę Misję, aby otworzyć wasze serca i na czas pokazać Prawdę, przed wielkim Dniem, kiedy przyjdę sądzić.

Dar Ducha Świętego nadal wylewa się na tę Misję i obejmuje wszystkie dusze – zwłaszcza tych, którzy uparcie się ode Mnie odwracają. Bitwa o dusze trwa pomiędzy Moim Królestwem a straszliwą otchłanią, w której rządzi bestia. Musicie mieć oczy otwarte na wszystko, co obraża Moją Boskość. Nie ma znaczenia, skąd pochodzą te zniewagi, nigdy nie wolno wam przyjmować ich w Moje Święte Imię.

Teraz jest czas wielkiego oszustwa i wzywam was do modlitwy do Boga o mądrość, aby zrozumieć, co naprawdę pochodzi ode Mnie, a co nie.

Wasz Jezus

You must keep your eyes open to anything, which insults My Divinity

Tuesday, March 26th, 2013 @ 21:17

My dearly beloved daughter, this Message is for the world. It is for Christians of every denomination, the Jews and all those religions who proclaim My Almighty Father, God the Most High.

This Message is also for those who do not believe in God the Father, or Me, His only begotten Son. It is also for those who could not care less what life lies ahead and whose indifference means that they cannot accept the Existence of God.

Through these Messages you are being warned of the danger to your future life and your wellbeing, so that I can bring all of you into the New Paradise, which was created for you when Heaven and Earth will merge as one. This Kingdom is complete and the Gates will be open to each of you. This beautiful Gift, where you will live in perfect body, mind and soul comes from God the Almighty One, Who created the world.

The time for your exile on earth is almost over. No longer will you have to endure the pain of sin, which creates havoc in every part of the world. Hatred, which is kept alive through the infestation of Satan in the world, will no longer exist. When hatred has been banished, evil will no longer sully the perfect Creation of God. His Planet, His Gifts of Nature, His Protection and His Love will be renewed to give you a life of eternity where no death is possible.

Life on earth, as it is now, will never satisfy you while Satan reigns. His reign is already at an end, but those he infests will carry on spreading sin by sucking the innocent, and not so innocent, souls into the depths of despair. This infestation will continue until as many souls as possible are taken and presented to the beast who will devour them.

I will come soon, finally, as prophesised the second time, to bring you final salvation and to present to you the Key to My Promised Kingdom. My Kingdom will descend from the skies for the world to see before the final trumpet sounds. When the trumpets peal, only those who allowed Me to salvage them and those true to the Word of God will be taken. This is why you must not allow pride to blind you to the Call of God at this time. This Mission was prepared from the very first prophecies given to the human race by God. Be thankful that, by the Mercy of God, that you have been given this Great Gift. Never allow pride to blind you to My Divine Presence, for that is what will separate you from My Mercy.

I prepare you now, only so that I can save all humanity and not just the elect who serve Me with great humility. I want all of you, no matter what you believe. My Father has planned this Mission in order to open your hearts so that you can be shown the Truth in time, before the Great Day when I come to Judge.

The Gift of the Holy Spirit continues to be poured over this Mission and cover all souls – especially those who stubbornly turn their backs on Me. The battle for souls is between My Kingdom and the terrible abyss over which the beast rules. You must keep your eyes open to anything, which insults My Divinity. It does not matter where those insults spring from, but you must never accept them in My Holy Name.

Now is the time of great deceit and I urge you to pray to God for the wisdom to understand what truly comes from Me and what does not.

Your Jesus