Jezus Do Ludzkości

Największą okropnością, jakiej doświadczyłem w Moim Życiu, w Ogrodzie Oliwnym, była plaga grzechu w czasach końca

poniedziałek, 25 marca 2013 roku, godz. 14.50

Moja szczerze umiłowana córko, największą okropnością, jakiej doświadczyłem w Moim Życiu, w Ogrodzie Oliwnym, była plaga grzechu w czasach końca. Podczas wizji, pokazanej Mi przez szatana, widziałem odpadanie śmiertelnego człowieka od Bożych Praw. Zły duch pokazał Mi straszne obrazy; kusił Mnie, podając wszelkie powody, dla których powinienem się odwrócić od Woli Mojego Ojca. Chciał Mnie dręczyć, więc okazywał moc, jaką nadal będzie posiadał, mimo Mojej Śmierci na Krzyżu.

Pokazano Mi ostateczne zniszczenie Mojego Kościoła na ziemi, przejęcie władzy przez sekty masońskie, niemoralność człowieka, brak wstydu ze strony dzieci Bożych, gdy mają oni udział w podłych grzechach ciała, morderstwach niewinnych i popadanie w błąd przez tych, którzy twierdzą, że mówią w Moje Imię. Tak potężny jest szatan, że zasiał wątpliwości w Moim Umyśle co do tego, czy jestem Synem Człowieczym. W Mojej Boskości nie mogłem poddać się grzechowi, ale mówię to, aby ludzkość mogła zrozumieć, jak zło może skłonić was do odwrócenia się ode Mnie.

Szatan nie przedstawia zła w najbardziej oczywisty sposób. Przeciwnie, on przebiera zło za dobro. Jest przebiegły i może oszukać nawet najbardziej świętych spośród was, przekonując ich, że kłamstwo jest prawdą.

Gdy ludzie odejdą od Mojego Nauczania, przyjmą grzech chętnie i z chciwością w sercach. Bez prowadzenia zawsze będą odpadać od Łaski. Kiedy Moje Imię będzie ścierane z powierzchni ziemi, człowiek nie będzie w stanie odnaleźć Boga.

Bez względu na to, za jaką religią podążacie, wasza jedyna droga do Boga wiedzie przeze Mnie, Jego Jedynego Syna. Poprzez Moją Śmierć na Krzyżu uratowałem was – włączając w to wszystkich mężczyzn, kobiety i dzieci, żyjących w dzisiejszym świecie – od ognia piekielnego. Jeśli tego nie przyjmujecie, nie możecie wejść przez Bramy Raju. Wyłącznie przez Syna możecie zostać przedstawieni Ojcu. Odrzucając Mnie, Jezusa Chrystusa, odrzucacie swoje zbawienie.

Jak niewiele nauczyliście się o grzechu i sposobie, w jaki on was oddziela od Boga. Rozprzestrzenianie się grzechu nigdy nie było tak gwałtowne, od czasu stworzenia świata przez Boga. Wy, grzesznicy, sięgnęliście nowych głębin, co budzi we Mnie wstręt. Naraziliście nawet maluczkich, którzy zostali wam powierzeni do opieki, tak że zachowują się oni jak demony. Brakuje wam miłosierdzia, miłości i wzajemnego współczucia, a jednak wielu z was pokazuje swoje akty wiary światu, aby je zobaczył i podziwiał. Podobnie jak faryzeusze dyktowali Prawa Boga, ale ich nie praktykowali ani nie okazywali pokory, tak też będzie z tymi z was, którzy mówią, że przychodzą w Moje Imię, a uginają się pod grzechem pychy.

Tak wiele jeszcze musicie się nauczyć o Moim Głosie i Moim Nauczaniu, które nadal trafia na zatkane uszy. Są też tacy, którzy cały swój czas poświęcają na głoszenie swojej wiedzy o Bogu, którzy mówią, że znają proroctwa, mające się jeszcze wypełnić, ale nic nie wiedzą. Gdyby nie Moje wielkie Miłosierdzie, bylibyście niezdolni do wejścia do Mojego Królestwa.

Nadszedł czas dla wszystkich tych, którzy twierdzą, że prowadzą dzieci Boże drogami Pana, aby prosili Mnie, Jezusa Chrystusa, o Dar pokory. Ten czas jest dla was, abyście słuchali Prawdy, jaka jest wam przekazywana, bo nie macie wiele czasu, aby odkupić się w Moich Oczach.

Wasz Jezus

The greatest horror I witnessed in My Time in the Garden of Olives was the scourge of sin in the time of the end

Monday, March 25th, 2013 @ 14:50

My dearly beloved daughter, the greatest horror I witnessed in My time in the Garden of Olives was the scourge of sin in the time of the end. During the vision, shown to Me by Satan, I saw the fall away of mortal man from God’s Laws. He, the evil one, showed Me terrible images; tempted Me with every reason why I should turn away from the Will of My Father. He wanted to torment Me and so he displayed the power he would still have, despite My death on the Cross.

I was shown the final destruction of My Church on earth; the seizure of power within it by masonic sects; the immorality of man; the lack of shame on the part of God’s children, as they engaged in vile sins of the flesh; the murder of innocents and the falling into error by those who profess to speak in My Name.

So powerful is Satan that he planted doubts in My Mind about My being the Son of man. I, in My Divinity, could not succumb to sin but I tell you this, so that humanity can understand how evil can tempt you to turn away from Me.

Satan does not present evil in the most obvious ways. Instead he disguises evil as good. He is cunning and can trick even the most holy amongst you, into believing that a lie is the Truth.

As people fall away from My Teachings they will embrace sin willingly and with greed in their hearts. Without direction they will always fall from grace. When My Name is being wiped off the face of the earth, man will be unable to find God.

Whatever religion you follow it does not matter because your only route to God is through Me, His only Son. Because of My death on the Cross, I saved you – including every man, woman and child alive in the world today- from the fires of Hell. If you do not accept this then you cannot enter the Gates of Paradise. It is only through the Son that you can be presented to the Father. Reject Me, Jesus Christ, and you reject your salvation.

How little you have learned about sin and the way in which it separates you from God. The spread of sin has never been so rampant since God created the world. You sinners have reached new depths, which disgust Me. You have exposed even the little ones, who were entrusted into your care, to behave like demons. You lack charity, love and compassion for one another and yet many of you display your acts of faith for the world to see and admire. Just as the Pharisees dictated the Laws of God, but did not practice them, nor did they show humility, so too, will those of you who say you come in My Name cave in to the sin of pride.

So much do you still need to learn about My Voice and My Teachings, which still fall on deaf ears. Then there are those who spend all their time proclaiming their knowledge of God, say they know the prophecies, which have still to be revealed, but know nothing. Were it not for My great Mercy you would be unfit to enter My Kingdom.

The time has come for all those who claim to guide God’s children, in the ways of the Lord, to beg Me, Jesus Christ, for the Gift of Humility. It is time for you to listen to the Truth, as it was given to you, for you don’t have much time to redeem yourselves in My Eyes.

Your Jesus