Jezus Do Ludzkości

Moja Misja nie jest po to, by dać wam nową Biblię, bo tak nigdy nie mogłoby się stać, gdyż Księga Mojego Ojca zawiera całą Prawdę

niedziela, 24 marca 2013 roku, godz. 18.06

Moja szczerze umiłowana córko, gdy ci, którzy Mnie kochają, pytają cię, jaki jest cel twojej Misji, twoja odpowiedź musi być taka – aby zbawić wasze dusze. Kiedy z ciebie szydzą, wyśmiewają cię i pytają, jakim prawem głosisz Słowo Boga, odpowiadaj – po to, aby Jezus mógł zbawić wasze dusze. Potem, gdy ci, którzy już głoszą Moje święte Słowo i którzy przestrzegają Mojego Nauczania, oskarżą cię o herezję, odpowiedz im tak. „Wy, którzy jesteście wierni Chrystusowi, czy nie uważacie, że też jesteście grzesznikami w Oczach Boga? Czy nie chcecie także ocalić swoich dusz?”.

Grzech zawsze stoi między wami a Bogiem. Każda dusza, w tym najbardziej zatwardziałego grzesznika i tych z was, którzy są wybranymi duszami, nigdy nie będzie wolna od grzechu, dopóki nie przyjdę ponownie. Możecie zostać odkupieni za każdym razem, gdy wyznajecie swoje grzechy, ale wasze dusze pozostaną oczyszczone tylko na krótki czas.

Nigdy nie uważajcie, że nie potrzebujecie Pokarmu Życia. Moje Światło przyciąga was teraz do Mnie za pośrednictwem tej bardzo szczególnej Misji. Daję wam wielkie błogosławieństwa i szczególne Łaski, kiedy odpowiadacie na Moje wezwanie, gdy przyzywam was do Mojego Nowego Królestwa – Mojego Nowego Raju.

Możecie sądzić, że po Mojej Śmierci na Krzyżu Bóg nie potrzebowałby wysyłać kolejnego proroka – bo ludzkość została uwolniona z zacisku szatana, bo już otrzymaliście Prawdę poprzez Moje Nauczanie, a Prawda jest zawarta w Księdze Mojego Ojca, najświętszej Biblii. I mielibyście w tym rację. Jest jednak coś jeszcze, co musicie wiedzieć, bo proroctwa zawarte w Księdze Apokalipsy nie są wam znane. Otrzymaliście streszczenie – a przecież wielu z was odmawia uznania jej zawartości. Lekceważycie Księgę Apokalipsy i nie chcecie jej zrozumieć.

Moja Misja nie jest po to, by dać wam nową Biblię, bo tak nigdy nie mogłoby się stać, gdyż Księga Mojego Ojca zawiera całą Prawdę. Moim zadaniem dla świata, który pogrążył się w pogaństwie, jest z jednej strony przypomnienie o Prawdzie, a z drugiej – Moje pragnienie przygotowania waszych dusz na czas Mojego Powtórnego Przyjścia.

Wielu z was mówi, że Mnie czci, choć wielu odpadło od Prawdy. Wielu nie wierzy w istnienie szatana czy piekła i nie traktuje poważnie grzechu jako takiego. Zostaliście wprowadzeni w poważny błąd przez waszą tolerancję dla grzechu. A teraz najpoważniejsze błędy przyjdą przez wszystkie kościoły chrześcijańskie, gdy grzech zostanie unieważniony. Będziecie wciągnięci w doktrynę oszustwa. To jest plan spreparowany przez złego ducha, aby Mi was odebrać.

Ponieważ Moja Boska Obecność, Moje Ciało i Moja Krew, znajduje się w każdym tabernakulum świata – jesteście w stanie walczyć z grzechem. Ale teraz, kiedy zostanie wprowadzony plan usunięcia Najświętszej Eucharystii, będziecie bezbronni.

Dlatego właśnie ujawniam wam Prawdę o tym, co ma nadejść, abym mógł was przygotować. Wołam do was tylko dlatego, że was kocham.

Gdy błędy zostaną ujawnione, wtedy uświadomicie sobie, jak wiele musicie się nauczyć i jak pycha uniemożliwiła wam przyjęcie Mojej Ręki Miłosierdzia, a także że beze Mnie jesteście niczym.

Wasz Jezus

My Mission is not to give you a new Bible, for that could never be, as My Father’s Book contains the whole Truth

Sunday, March 24th, 2013 @ 18:06

My dearly beloved daughter, when you are asked by those who love Me, what is the purpose of your Mission, your answer must be – to save your souls. When you are sneered at, mocked and asked what gives you the right to proclaim the Word of God – the answer is, so that Jesus can save your souls. Then, when those who do proclaim My Holy Word already, and who follow My Teachings, accuse you of heresy – then the answer to them is this. You, who are faithful to Christ, do you not think that you, too, are sinners in the Eyes of God? Don’t you, too, want to salvage your souls?

Sin will always stand between you and God. Every single soul, including the most hardened sinner and those amongst you who are chosen souls, will never be free from sin, until I come again. You may be redeemed every time you confess your sins, but your soul will remained cleansed for only a short time.

Never feel you are not in need of the Food of Life. My Light draws you, now, to Me, through this very special Mission. I give you great blessings and special graces when you respond to My call, as I beckon you towards My New Kingdom – My New Paradise.

You may believe that God would not need to send another prophet – that mankind was released from the stranglehold of Satan, after My death on the Cross, that you have been given the Truth through My Teachings already, and that the Truth is contained in My Father’s Book, the most Holy Bible. And you would be correct, but for this. There is still more you have to know as the prophecies contained in the Book of Revelation are not known to you. You have been given the summary – and yet many of you refuse to acknowledge its contents. You snub the Book of Revelation and have no wish to understand it.

My Mission is not to give you a new Bible, for that could never be, as My Father’s Book contains the whole Truth. My Task, in a world, which has plunged into paganism, is to remind you of the Truth on the one hand, and on the other, is My Desire to prepare your souls, for the time of My Second Coming.

Many of you say you honour Me, but many have fallen away from the Truth. Many do not believe in Satan or the existence of Hell, and as such, do not take sin seriously. You have been led into grave error through your tolerance for sin. And now the gravest errors will come about, throughout all Christian Churches, when sin will be cast to one side. You will be led into a doctrine of deceit. This is a plan crafted by the Evil One to take you away from Me.

Because My Divine Presence, My Body and My Blood, is contained in every Tabernacle in the world – you have been able to fight sin. But now, when the plan to remove the Holy Eucharist comes about, you will be helpless.

This is why I reveal to you the Truth of what is to come, so that I can prepare you. It is only because I Love you that I call out to you now.

When the errors are exposed, you will then realise how much you have to learn and how pride prevented you from accepting My Hand of Mercy and how you are nothing without Me.

Your Jesus