Jezus Do Ludzkości

Tak jak niewidomi nie widzą, tak też będzie z tymi w Kościele w Rzymie, którzy choć są w stanie widzieć, to odrzucają przyjęcie Prawdy

środa, 20 marca 2013 roku, godz. 19.15

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Ukrzyżowanie jest przeżywane na nowo, a każda jego część jest połączona z tym czasem przygotowania na Moje Powtórne Przyjście.

Moje Ciało – Mój Kościół – cierpi teraz biczowanie od tak wielu lat, z powodu ducha zła, a ukoronowanie cierniem jest obecnie zadawane przywództwu w Moim Kościele.

Gdy trzeci cierń przebił Moje prawe Oko, nie mogłem już dłużej nim patrzeć. Tylko Moim drugim Okiem mogłem widzieć ten straszny ból, którego doświadczała Moja Matka. Teraz, gdy korona cierniowa przebija Głowę Mojego Kościoła w Rzymie, tylko połowa da świadectwo Prawdzie przepowiedzianych proroctw. Druga połowa zostanie zaślepiona i nie zobaczy zniszczeń, które mają być dokonane wobec każdej części Mojego Ciała – Mojego Kościoła – w każdym narodzie na świecie.

Tak jak niewidomi nie widzą, tak też będzie z tymi w Kościele w Rzymie, którzy choć są w stanie widzieć, to odrzucają przyjęcie Prawdy. Tak bolesna będzie ta Prawda, że tym Moim wyświęconym sługom lżej będzie pójść łatwą drogą. Tchórze, wybiorą drogę zbezczeszczenia, zamiast wziąć swój krzyż dla Mnie.

Będą także ci, którzy Mnie kochają, a ten podział nie powstrzyma ich planu pomagania Mi w ratowaniu dusz przed pewną śmiercią. Te dzielne dusze, pełne Łaski Ducha Ognia, będą walczyć o zachowanie Moich najświętszych sakramentów. Są to duchowni, którzy będą paśli Moje owce w czasie prześladowań. Te czyste dusze otrzymają każdą Łaskę, a oni z kolei poprowadzą Moją Armię Reszty do Bram Nowego Nieba i Nowej Ziemi.

Trzeba wielkiej odwagi, aby przyjąć Słowo Bożych proroków. Nigdy nie jest łatwo słuchać Słów proroków, które przebijają serca dusz jak miecz obosieczny. Ich ostrzeżenia są bolesne w słuchaniu, ale słodkie z powodu owoców, jakie wydają, bo gdy Słowo Boga jest dane jako Dar, ofiaruje zbawienie. Uchwyćcie się Mojego świętego Słowa, tak jakby była to lina ratunkowa. Wy, Moi umiłowani wyznawcy, jesteście chronieni Pieczęcią Boga Żywego, więc nigdy nie możecie się lękać.

Wasi wrogowie będą was karcić, urągać wam i mogą was prześladować, lecz to Ja, Jezus Chrystus, będę Tym, Kto będzie z wami szedł. Wy, Moi nieliczni wybrańcy, którzy odpowiadacie na Moje wezwanie, przez wasze cierpienie odkupicie w Moich Oczach większość ludzkości.

Błogosławię was. Daję wam pokój i siłę, abyście mogli iść za Mną bez lęku w sercach.

Wasz Jezus

Just as the blind cannot see, there will be those amongst the Church in Rome who can see, but who will refuse to acknowledge the Truth

Wednesday, March 20th, 2013 @ 19:15

My dearly beloved daughter, My Crucifixion is being relived all over again and each part is connected to the time in the lead up to My Second Coming.

Now that My Body – My Church – has endured the scourging, for so many years, because of the spirit of evil, the Crowning of Thorns is now being inflicted on the leadership within My Church.

When the third thorn pierced My Right Eye, I could no longer see through It. Only through My other Eye could I see the terrible pain, which was experienced by My Mother. Now that the Crown of Thorns pierces the Head of My Church in Rome, only one-half will bear witness to the Truth of the prophecies foretold. The other half will be blinded and will fail to see the damage, which is to be meted out upon every part of My Body – My Church – in every nation in the world.

Just as the blind cannot see, there will be those amongst the Church in Rome who can see, but who will refuse to acknowledge the Truth. So painful will the Truth be, that it will be easier for these sacred servants of Mine to take the easy path. Cowards, they will choose the path of desecration rather than take up their cross for Me.

Then there will be those who love Me and this division will not deter them in the plan to help Me salvage souls from certain death. These brave souls, filled with the grace of the Spirit of Fire, will fight to preserve My Most Holy Sacraments. These are the clergy who will feed My flock during the persecution. Every grace will be granted to such pure souls and they will, in turn, lead My remnant army, to the gates of the New Heaven and the New Earth.

It takes great courage to accept the Word of God’s prophets. It is never easy to hear the Words of the prophets, whose Words cut to their heart of souls, like a double-edged sword. Their warnings are painful to hear, but sweet because of the fruits they yield, for when the Word of God is given as a Gift, it offers salvation. Grasp My Holy Word, as It is your lifeline. You, My beloved followers, are protected by the Seal of the Living God and so you must never fear.

Your enemies will scold you, insult you, and may persecute you, but it will be I, Jesus Christ, Who will walk with you. You, My chosen few, who respond to My Call, through your suffering, will redeem much of humanity, in My Eyes.

I bless you. I give you peace and strength, so that you can follow Me without fear in your hearts.

Your Jesus