Jezus Do Ludzkości

Ich złe intencje będą się stawały przejrzyste warstwa po warstwie, gdy zaczną popełniać błędy

wtorek, 19 marca 2013 roku, godz. 22.45

Moja szczerze umiłowana córko, w tym czasie Moje święte Słowo rozprzestrzenia się przez te Orędzia po całym świecie jak potężny wiatr.

Wielu będzie słuchać Mojego Głosu, czy będą tego chcieli, czy nie, bo będzie on brzmieć jak grzmot przed burzą. Niektórzy rozpoznają Ducha Świętego, gdy będzie ogarniał ich dusze. Inni, niestety, nie rozpoznają Go, ale to mówię do nich. Słyszycie Mój Głos. Wstrząsa on waszymi duszami, a mimo to blokujecie się na Mnie. Jednak się odwracacie. Możecie się obawiać Mojego Głosu, bo może być przytłaczający, ale nie możecie zrobić jednego, zignorować Mnie. Mój Duch Święty jest tak potężny, że będzie dotykał waszych dusz, czy chcecie tego, czy nie. Wy, którzy uciekacie, ukrywacie się i udajecie, że Ja nie jestem obecny, powinniście wiedzieć, że nie będziecie mogli zaprzeczyć Mojej Obecności, nieważne, jak bardzo się będziecie starali.

Niektórzy z was będą stawiać opór Prawdzie, bo brakuje wam wiary w Moją obietnicę ofiarowania wam Życia Wiecznego. Dla wielu z was jest to przerażające i wolelibyście, żeby ten wielki Dzień Pański nie nastąpił za waszego życia. Dlatego zamykacie oczy, zatykacie uszy i szukacie pocieszenia w innych rzeczach. Bezpieczeństwo, które odczuwacie, próbując znaleźć pokój, tam gdzie go można znaleźć, będzie krótkotrwałe. Wkrótce zostaniecie pozbawieni Słowa Bożego. Słowa, które zwykliście słyszeć od waszych biskupów i kardynałów znikną z homilii i listów przekazywanych wam i wszystkim Moim niczego niepodejrzewającym wyznawcom.

Sekty masońskie przenikają Kościół w Rzymie. Nie miejcie złudzeń – w tym samym czasie może być tylko jeden papież.

Wielu Moich wyznawców będzie teraz odrzucać Moje święte Słowo, Prawdę, tak jak podczas Mojego procesu na ziemi. Ty, Moja córko, zostaniesz odrzucona jako heretyczka, wyszydzona i wyśmiana. Staniesz się cierniem w boku fałszywego proroka. Ale wkrótce wszyscy zobaczą te misterne czyny i podstępne gesty tych obłudnych oszustów, którzy przewodzą Mojej Stolicy w Rzymie, bo doprowadzą oni do świętokradztwa. Ich złe intencje będą się stawały przejrzyste warstwa po warstwie, gdy zaczną popełniać błędy, a ci, którzy są pobłogosławieni wglądem danym im przeze Mnie, uświadomią sobie obrzydliwość, która się ujawnia.

Bestia jest już gotowy i tworzy świecki krąg, złożony z niektórych światowych przywódców, połączony w jedno ze wszystkim, co jest przeciwko Królestwu Bożemu. Demoniczne duchy, które wnikają w te biedne dusze, będą się wszystkim pokazywać poprzez ich gesty, z powodu ich pychy i arogancji, i będzie to bacznie obserwowane i analizowane, aż wreszcie ci pobłogosławieni Darem rozeznania dojdą do końcowych wniosków.

Ufajcie mi. Zaufajcie temu Darowi ufności. Pozwólcie Mi trzymać was i prowadzić przez ten gąszcz złych istot, które chcą pochłonąć wasze dusze.

Wasz Jezus

Layer by layer, their evil intents will become clear as they trip themselves up

Tuesday, March 19th, 2013 @ 22:45

My dearly beloved daughter, My Holy Word spreads like a powerful wind across the whole world, at this time, through these Messages.

Many will hear My Voice, whether they wish to do so, or not, for It will sound like thunder before the storm. Some will recognise the Holy Spirit as It engulfs their souls. Others, unfortunately, will not, but I say this to them. You have heard My Voice. It has stirred your soul and, yet, you block Me. Yet, you turn your back. You may fear My Voice, as It can be overwhelming, but the one thing you cannot do is to ignore Me.

So powerful is My Holy Spirit that It will touch your soul, whether you wish this to be or not. To those of you who run, hide and pretend that I Am not Present, you should know that you will be unable to deny My Presence, no matter how hard you try.

Some of you will resist the Truth as you lack faith in My Promise to offer you eternal life. Many of you find this frightening and would prefer to think that the Great Day of the Lord will not take place in your lifetime. And so you close your eyes, block your ears and seek solace in other things.

The security you feel in trying to find peace, where it can be found, will be short lived. Soon you will be denied the Word of God. Words you have been used to hearing will disappear from the homilies and the letters from your bishops and cardinals, delivered to you and all those unsuspecting followers of Mine.

Masonic sects infiltrate the Church in Rome. Make no mistake – there can only be one pope in one lifetime.

Many of My followers will now reject My Holy Word, the Truth, just as they did during My trial on earth. You, My daughter, will be rejected as a heretic, sneered at and mocked. You will become a thorn in the side of the false prophet. But soon, all will see the subtle acts and the sly gestures of those false imposters who preside over My Throne in Rome, for they amount to sacrilege.

Layer by layer, their evil intents will become clear as they trip themselves up and those, blessed with the insight bestowed upon them by Me, will realise the abomination, which is unravelling.

The beast is now ready and forms a secular circle, comprised of some of the world’s leaders, as one in union with all that is against the Kingdom of God. Demonic spirits, who invade these poor souls, will, because of their pride and arrogance, show themselves for all to see through their gestures, which will be scrutinised and questioned until the final answers will dawn on those blessed with the Gift of Discernment.

Trust in Me. Trust in this Gift of Trust. Let Me hold you and guide you through this jungle of evil creatures who wish to devour your souls.

Your Jesus