Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Rozpętała się teraz bitwa między Moją Hierarchią a królestwem bestii

wtorek, 12 marca 2013 roku, godz. 14.38

Moja najdroższa córko, Niebiosa płaczą ze smutku z powodu tego strasznego dnia, przepowiedzianego tak bardzo dawno temu. Cała ludzkość stanie teraz przed największym oszustwem ze wszystkich, a które zostało dokonane przez bestię. Łzy Mojego Syna, Którego Śmierć na Krzyżu, w wielkim cierpieniu, dała wolność Moim dzieciom, spadają teraz, w tym czasie, na cały świat.

Powstrzymuję w obecnym czasie Mój Gniew, ale Moje wzburzenie jest wielkie. Już wkrótce oszustwo stanie się jasne dla wszystkich, którzy zostali mianowani przez Mojego Syna do prowadzenia Jego owiec na ziemi.

Rozpętała się teraz bitwa między Moją Hierarchią a królestwem bestii. Będzie ona bolesna, ale wkrótce kara, która nastąpi po nikczemnym prześladowaniu, uknutym przez wroga i jego kohorty, zmiecie zgniliznę. Wzywam wszystkie Moje dzieci, aby w tym czasie zwróciły się do Mojego Syna i złożyły w Nim całą swoją ufność.

Bądźcie odważne, Moje maleństwa, bo ten ból będzie krótkotrwały. Ci, którzy idą za bestią i fałszywym prorokiem, otrzymają z Mocy Mojej Ręki rozeznanie, aby przyszli z powrotem do Serca Mojego Syna. Jeśli odrzucą ten Dar, będą zgubieni i będą cierpieli tę samą udrękę, jakiej doznaje oszust, który zostanie wrzucony do otchłani na wieczność.

Ukoronowanie fałszywego proroka będzie świętowane we wszystkich zakątkach przez grupy masońskie, które planują końcowe etapy prześladowań wszystkich Moich dzieci. Ci, którzy będą z nim świętować, nie wiedząc, co robią, z czasem odczują większy ból niż ci, którzy już znają Prawdę.

Oczekujcie teraz z odwagą i nadzieją, bo to wszystko musi się stać przed objawieniem się chwalebnego Królowania Mojego Syna.

Musicie przez cały czas deklarować swoją wierność Mojemu Synowi umiłowanemu i odmówić przyjęcia kłamstw. Jeśli kiedyś zostaniecie poproszeni o udział w nowej mszy, wiedzcie, że będzie to największe przekleństwo, jakiego kiedykolwiek dopuścił się szatan wobec Moich dzieci. Wiedzcie, że Niebiosa was poprowadzą i że przyjmując ten ból z godnością, pomożecie Mojemu Synowi w wypełnieniu Ostatecznego Przymierza.

Wasz umiłowany Ojciec
Bóg Najwyższy

God the Father: The battle now rages between My Hierarchy and the domain of the beast

Tuesday, March 12th, 2013 @ 14:38

My dearest daughter, the Heavens weep in sorrow on this terrible day foretold so very long ago.

The whole of humanity will now face the greatest deception of all, and which has been perpetrated by the beast.

The tears of My Son, whose death on the Cross gave My children freedom, fall now, over the whole world at this time, in agony.

My Anger is contained at this time, but My Fury is great. Very soon the deceit will become clear to all those appointed by My Son to lead His flock on earth.

The battle now rages between My Hierarchy and the domain of the beast. It will be painful, but soon, the chastisement, which will follow the evil persecution, plotted by the enemy and his cohorts, will wipe out the rot.

I call on all of My children to turn to My Son and to place all your trust in Him at this time.

Be brave, My little ones, for this pain will be short-lived. Those who follow the beast and the false prophet will be given insight, by the Power of My Hand, in order to bring them back into the Heart of My Son. If they reject this Gift, then they are lost and will suffer the same torment, which faces the imposter who will be cast into the abyss for eternity.

The crowning of the false prophet will be celebrated by Masonic groups in all corners who plan the final stages of persecution of all My children.

Those who will celebrate with him and who know no better will, in time, feel even more pain than those who already know the Truth.

Await now, with courage and hope, for all this must come to pass before the Glorious Reign of My Son is manifested.

You must pledge your allegiance to My beloved Son at all times and refuse to accept lies. If, and when, you are asked to participate in a new Mass know that it will be the greatest curse ever inflicted by Satan against My children.

Know that Heaven will guide you and that, by accepting the pain with dignity, you will help My Son to fulfil the final covenant.

Your Beloved Father
God the Most High