Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Grupy Krucjaty Modlitwy uratują miliardy dusz

niedziela, 10 marca 2013 roku, godz. 18.00

Moje drogie dziecko, w tym czasie będziesz się czuła jeszcze bardziej samotna i odizolowana, gdy święte Słowo Boga głośno grzmi, aby ostrzec ludzkość o konieczności przygotowania swoich dusz.

Dzieci, to teraz musicie prosić Mojego ukochanego Syna, aby podtrzymał waszą odwagę podczas tych ciemnych dni, miesięcy i lat, które was czekają. Musicie się cieszyć, ponieważ tak wiele dusz, inspirowanych przez Ducha Świętego, odpowiedziało na wezwanie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. On kocha was tak bardzo, że wywołuje to u Mnie, Jego umiłowanej Matki, Łzy radości. Nie jesteście w stanie zgłębić tego, jak będzie On rozszerzał Swoje Miłosierdzie i przyciągnie blisko Swojego Serca nawet tych, którzy Nim gardzą.

Już niedługo nastąpi Jego wielkie Powtórne Przyjście, więc musicie oddać Bogu chwałę. Aby się przygotować, musicie jak najczęściej przystępować do sakramentu pojednania i nadal modlić się za dusze.

Chociaż Bóg jest wszechmocny, a Jego Chwała zostanie teraz w pełni zrozumiana, gdy staniecie się świadkami Jego Powtórnego Przyjścia, ty, Jego Armio Reszty, musisz pomóc Mu w Jego planie ratowania ludzkości. Grupy Krucjaty Modlitwy uratują miliardy dusz i dlatego musicie się rozrastać i zwiększać liczebnie. Łaski Boże są wylewane na wszystkie Jego dzieci, które uczestniczą w tych grupach modlitewnych. Będą one zbroją, która ochroni ludzkość przed prześladowaniem planowanym przez antychrysta.

Nigdy się nie poddawajcie, dzieci. Pozostawajcie w stanie Łaski przez cały czas i nadal postępujcie według poleceń Mojego Syna. On was nigdy nie opuści, tak wielka jest Jego Miłość do was.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: The Crusade Prayer Groups will save billions of souls

Sunday, March 10th, 2013 @ 18:00

My dear child, at this time you will feel even more alone and isolated as the Holy Word of God roars aloud to warn humanity of the need to prepare their souls.

Children, it is now that you need to ask My beloved Son to sustain your courage during the dark days, months and years, which lie ahead of you. You must rejoice because so many souls, inspired by the Holy Spirit, have responded to the call of My Son, Jesus Christ. He loves you all so much that it brings tears of joy to me, His beloved Mother. How He will spread His Mercy is beyond your understanding and He will draw, even those who despise Him, close to His Heart.

Not long now will it be before His great Second Coming, so you must give Glory to God. To prepare you must receive Reconciliation as often as possible and continue to pray for souls

While God is Almighty and His Glory will now be fully understood, when you bear witness to His Second Coming, you, His Remnant Army, must help Him in His plan to save humanity.

The Crusade Prayer Groups will save billions of souls and, therefore, you must spread and multiply. God’s Graces are being poured out over all of His Children who participate in these prayer groups. They will be the armour, which will shield mankind from the persecution planned by the antichrist.

Never give up, children. Remain in a state of Grace at all times and continue to follow my Son’s instructions. He will never forsake you, so great is His Love for you.

Your beloved Mother
Mother of Salvation