Jezus Do Ludzkości

Wkrótce wprowadzą prawo, które unieważni znaczenie bluźnierstwa

poniedziałek, 28 stycznia 2013 roku, godz. 21.15

Moja szczerze umiłowana córko, powiedz Moim uczniom, że nigdy nie wolno im odstąpić od poświęcenia się Mojemu świętemu Słowu. Wzrost ateizmu sprawia, że samo wspomnienie Boga lub praw ustanowionych przez Niego wywołuje oburzenie. Samo wzmiankowanie o roli Boga w waszym życiu jest już tak traktowane, jakby było to bluźnierstwo. Wkrótce wprowadzą prawo, które unieważni znaczenie bluźnierstwa, aby zlikwidować wszelką publiczną wierność Bogu.

Wam, Moi biedni wyznawcy, trudno będzie zabrać głos w Moje Imię. Będą wam urągać i opowiadać o Mnie straszne rzeczy, ale mimo to nie będziecie w stanie Mnie bronić. Tym krajom chrześcijańskim, w których ludzie oddają Mi cześć, nie pozwoli się mówić o ich chrześcijaństwie z powodu utworzenia tych praw, które urągają Mojemu Nauczaniu.

Tak wielu nie chce Mnie znać. Ci z was, którzy chcą, będą prześladowani. To znaczy, że za każdym razem, kiedy będziecie próbowali się do Mnie modlić, wasza prywatność zostanie zakłócona. Za każdym razem, kiedy będziecie starali się przystąpić do sakramentów, będziecie mieli do nich utrudniony dostęp. A gdy będziecie zakładać grupy modlitewne, powiedzą wam, abyście z tym skończyli. Każda grupa doświadczy nie tylko sprzeciwu ze strony pewnych kręgów, ale również tego, że oszuści będą się starali przedostać do niej, aby zepsuć owoce zrodzone z jej działalności. Nigdy wcześniej nie doświadczylibyście takiego sprzeciwu wobec waszego oddania się Mnie, wobec Moich grup Krucjaty Modlitwy lub Moich Orędzi.

Wielu księży i duchownych szybko reaguje na Moje wezwanie, bo znają Mnie i rozpoznają Mój Głos. Tak więc wielu wciąż będzie powoływanych, gdyż Moja prośba, aby przygotowywać dusze, którym zostali przydzieleni, nie pozostanie bez odpowiedzi. Ale kiedy ich liczba będzie wzrastać, powstaną inni z ich owczarni i będą się oburzać i potępiać. Będą cierpieć z powodu swojej miłości do Mnie. Ich wrogowie będą składać się z tych, którzy naprawdę Mnie kochają, ale zostali wprowadzeni w błąd przez tych, którym ślubują wierność. Inni będą kuszeni przez złego ducha, aby Mnie odrzucić. Zrobią to, aby powstrzymać Mój plan spełnienia woli Mojego Ojca, aby ocalić dusze i objąć wszystkie dzieci Boga w Jego Nowym Raju. Musicie stawić opór takim wysiłkom, ale przez cały czas zachowujcie godność. Nie ustawajcie w modlitwie za te Moje wyświęcone sługi, którzy jak Judasz przed nimi, całując Mnie w policzek, jednocześnie Mnie zdradzają.

Zostanę z wami podczas tej męki, bo nawet wy możecie być zaszokowani jadem, jaki wyleje się z ust tych, którzy twierdzą, że są Moimi uczniami.

Wasz Jezus

Soon, they will pass a law, which will outlaw the meaning of blasphemy

Monday, January 28th, 2013 @ 21:15

My dearly beloved daughter, tell My disciples that they must never give up their devotion to My Holy Word.

The growth of atheism means that the mere mention of God, or the laws directed by Him, causes outrage. It has become, as if it were, a blasphemy to mention the role of God in your lives.

Soon, they will pass a law, which will outlaw the meaning of blasphemy, in order to stamp out any public allegiance to God.

You, My poor followers, will find it difficult to raise your voices in My Name. They will insult you and declare terrible things about Me, yet you will be unable to defend Me.

Those Christian countries, whose people honour Me, will not be allowed to declare their Christianity because of the creation of these laws, which will defy My Teachings.

So many do not want to know Me. Those of you who do will be persecuted. By this, I mean that every time you try to pray to Me, your privacy will be interrupted. Every time you try to receive the Sacraments, they will become difficult to access.

Then, when you set up Prayer Groups, you will be told to stop. Each group will find, not only opposition amongst certain quarters, but that imposters will try to infiltrate them in order to spoil the fruits, which will be generated as a result. Never before will you witness such opposition in your devotion to Me, to My Crusade Prayer Groups, or to My Messages.

Many priests and clergy are responding, quickly, to My Call, because they know Me and recognise My Voice. So, many will continue to be called, as My request to prepare the souls, to whom they have been entrusted, will be responded to.

But, as their numbers increase, others amongst their fold, will rise in outrage and condemnation. They will suffer because of their love for Me. Their enemies will consist of those who do love Me, but who are being misguided by others, to whom they pledge allegiance. Others will be tempted by the spirit of evil to denounce Me. They will do this to prevent My plan, to fulfil My Father’s Will to salvage souls and to embrace all of God’s children in His New Paradise.

You must resist such efforts, but remain dignified, at all times. Keep praying for those sacred servants of Mine who will, like Judas before them, kiss Me on one cheek, while betraying Me with the other.

I will stay with you during this torment, for even you will be shocked by the venom, which will pour from the mouths of those who claim to be My disciples.

Your Jesus