Jezus Do Ludzkości

Proroctwa zawarte w Księdze Apokalipsy znane są tylko częściowo

niedziela, 27 stycznia 2013 roku, godz. 20.30

Moja szczerze umiłowana córko, jestem zobowiązany poinformować Moich wyznawców, że niektórzy Moi wyświęceni słudzy was skarcą. Wkrótce niektórzy z nich pouczą was, abyście porzucili to Dzieło. Będziecie traktowani tak samo, jak Moi uczniowie przez kapłanów ich czasu. Im także kazano odejść ode Mnie i wielu z nich nie pozwolono wchodzić do świątyń, aby oddać hołd Bogu, Mojemu Ojcu Przedwiecznemu.

Duże niezrozumienie Moich obietnic dla ludzkości zostanie wykorzystane jako narzędzie do zachęcania innych do odrzucenia Mnie, gdy w tym czasie całemu światu przekazuję Moje święte Słowo. Wy, Moi uczniowie, zostaniecie oskarżeni o herezję i powiedzą wam, że nie podążacie za Świętą Doktryną.

Moi wyświęceni słudzy popełnią okropne błędy, kiedy wybiorą niewłaściwą ścieżkę przy rozwidleniu na drodze do Mojego Królestwa. Zrobią to z braku wiedzy, gdyż wielu z nich zakłada, że zna już proroctwa, które mam jeszcze objawić światu przed Moim Powtórnym Przyjściem. O, jak bardzo będą zagubieni, niewłaściwie pouczeni, aby czynić złą rzecz – odrzucać Moje ostrzeżenia dane wszystkim dla zbawienia dusz.

Proroctwa zawarte w Księdze Apokalipsy znane są tylko częściowo. Żaden wyświęcony sługa w Moim Kościele nie rozumie jeszcze Księgi Apokalipsy. Zostaną pouczeni, ale uczynię to stopniowo. To jest tylko do waszej wiadomości, kiedy zdecyduję, że czas jest odpowiedni.

Proszę, otwórzcie wasze serca na Prawdę. Bądźcie ostrożni, gdy osądzacie Słowo Boga dane Jego wybranym prorokom. Gdy będziecie osądzać ich surowo, wtedy sami będziecie podobnie osądzani. Gdy będziecie ich okrutnie odrzucać, wtedy także wy zostaniecie odrzuceni przez Moją Rękę Sprawiedliwości. Przyjmijcie ich z miłością, a Ja przygarnę was w Moje święte Ramiona.

Nic, co wam teraz daję, nie zaprzecza Księdze Mojego Ojca, bo to nie jest możliwe. Przychodzę teraz, aby dokończyć Nauczania, jakie ustanowiłem podczas Mojego Czasu na ziemi. Gdy Moje Dzieło będzie ukończone, Moje Przymierze wreszcie się wypełni. Potem przyniosę najchwalebniejszy Dar Życia Wiecznego.

Wasz Jezus

The prophecies, contained in the Book of Revelation, are only partially known

Sunday, January 27th, 2013 @ 20:30

My dearly beloved daughter, I Am bound to inform My followers that you will become chastised, by certain sacred servants of Mine. You will soon be instructed, by some of them, to walk away from this Work.

You will be treated just as My disciples were, by the priests of their time. They, too, were told to walk away from Me and many were not allowed to enter the temples to pay homage to God, My Eternal Father.

Much misunderstanding of My Promises to humanity will be used as a tool to encourage others to reject Me, as I communicate My Holy Word to the whole world, at this time.

You, My disciples, will be accused of heresy and told that you are not following Holy Doctrine.

Terrible errors will be made by My sacred servants when they will follow the wrong fork in the road to My Kingdom. They will do this through ignorance, for many of them assume that they already know the prophecies I Am still to reveal to the world, before My Second Coming.

Oh how they will be confused when they are instructed to do the wrong thing by rejecting My warnings given to all, for the salvation of souls.

The prophecies, contained in the Book of Revelation, are only partially known.

No sacred servant in My Church understands the Book of Revelation, yet. They will be informed, and this I will do in parts. It is only for your knowing when I decide the time is right.

Please open your hearts to the Truth. Be careful when you judge the Word of God, given to His chosen prophets. Judge them harshly, and you will be judged, accordingly. Reject them cruelly, and you, too, will be rejected by My Hand of Justice. Accept them with love, and I will envelop you in My Holy Arms.

Nothing I give you now contradicts My Father’s Book, for this is not possible. I come, now, to conclude the Teachings set out by Me during My time on earth. When My Work is completed, My Covenant will finally be fulfilled. Then, I bring the Most Glorious Gift of Eternal Life.

Your Jesus