Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Musicie walczyć z każdym prawem i każdym argumentem, które promują aborcję

sobota, 19 stycznia 2013 roku, godz. 20.45

Moje dziecko, gdy zwiększają się nikczemne czyny w taki sposób, że narody próbują wprowadzać aborcję, Duch Święty zstępuje na dzieci Boże, aby mogły zdobyć się na odwagę, by z tym walczyć. Aborcja jest najcięższym grzechem w Oczach Mojego Ojca. Żaden przedstawiany Mu powód nie usprawiedliwi tego ohydnego czynu przeciwko stworzeniu Boga. Aborcja jest obrazą świętego stworzenia ludzkości i pociąga za sobą straszliwą karę.

Będą szukali wszelkich argumentów, aby ją usprawiedliwić wobec swoich narodów, ale nic nie może sprawić, by była akceptowana przez Boga. Nikt nie ma prawa ingerować w Dar życia stworzonego przez Boga, Stwórcę wszystkiego, co istnieje.

Wiele biednych dusz wierzy, że okazują współczucie, kiedy przyzwalają na aborcję, ale oni jednak nie robią nic innego, jak tylko przyzwalają na morderstwo, które jest grzechem ciężkim. Musicie walczyć z każdym prawem i każdym argumentem, które promują aborcję, i chronić życie dzieci Bożych w łonach matek. Nigdy się nie lękajcie, kiedy głosicie świętość życia.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za te dusze, które nie potrafią uznać doniosłości życia i najświętszego aktu stwarzania przez Boga. Te dusze potrzebują waszych modlitw i cierpliwości. Pokażcie im, że nie będziecie przyjmować ich żądań mających nakłonić was do przyzwolenia na morderstwo nienarodzonego dziecka Bożego.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Virgin Mary: You must fight every law and every argument which promotes abortion

Saturday, January 19th, 2013 @ 20:45

My child, when evil acts escalate, as in the way nations attempt to introduce abortion, the Holy Spirit descends upon God’s children, so that they can gain the courage to fight back.

Abortion is the gravest sin in the Eyes of my Father. No reason can be presented to Him, which can justify this vile act against the Creation of God. Abortion is an affront to the Sacred Creation of humanity and brings with it a terrible punishment.

Every argument will be made to justify it amongst your nations, but nothing can make it ever acceptable to God. No one has the right to interfere with the Gift of Life, created by God, the Creator of all that is.

Many poor souls believe that they show compassion when they condone abortion, but all they do is condone murder, which is a grave sin. You must fight every law and every argument, which promotes abortion and safeguard the life of God’s children, inside the wombs of their mothers. You must never feel fear when you proclaim the sacredness of life.

Pray, pray, pray for those souls who cannot accept the importance of life and the Sacred Act of God’s Creation. These souls need your prayers and patience. Show them you will not accept their demands to get you to condone the murder of an unborn child of God.

Your beloved Mother
Mother of Salvation